logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4760/2020 - Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παραχωρεί υλικά και μέσα προς δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτους, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως άχρηστο - καταστρεπτέο υλικό, με καταβολή ανταλλάγματος. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Το αντάλλαγμα δύναται να συνίσταται σε είδος, κατ’ ελάχιστο ίσης αξίας με τα καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα υλικά, εφόσον τούτο δηλωθεί επακριβώς εγκαίρως και κατά την πλειοδοτική διαδικασία από την Υπηρεσία, με ελάχιστη απαίτηση τον προσδιορισμό της ποσότητας και των τεχνικών απαιτήσεων. Το είδος παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με μέριμνα του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. α. Οι Διοικούντες Αξιωματικοί οφείλουν να ελέγχουν τα πάσης φύσεως υλικά των Υπηρεσιών ευθύνης τους προς εντοπισμό εκείνων που, κατά την κρίση τους, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φθαρμένα ή πεπαλαιωμένα και μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν πλέον για τον σκοπό, για τον οποίο προορίζονται και να ενημερώνουν εγγράφως τη Μερική και Γενική Διαχείριση, στην οποία υπάγονται. Η προϊστάμενη Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, ή εξομοιούμενης αυτής, συγκροτεί άμεσα τριμελή επιτροπή από αξιωματικoύς, η οποία αποφαίνεται δια πρακτικού ποια από τα υλικά κρίνονται μη αξιοποιήσιμα και καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα. Τα υλικά καταχωρούνται στα πρακτικά ανά κωδικό αριθμό είδους. Επί των πρακτικών αυτών γνωμοδοτεί ο Διοικητής - Προϊστάμενος της Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής. Τα πρακτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της οποίας γνωμοδοτεί επί των πρακτικών περί καταστρεπτέωνανακυκλώσιμων ή μη υλικών, μετά και από σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Ιστορίας/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), ότι τα προτεινόμενα είδη δεν φέρουν ιστορική αξία. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Α.Ε.Α. επιστρέφει το πρακτικό στην Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής, μέσω της οικείας Διαχείρισης, ή στην Υπηρεσία που συγκεντρώνει τα υλικά και διατάσσει την καταστροφήανακύκλωση των εν λόγω υλικών κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Η κοστολόγηση των υλικών ενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς, τον χρόνο κτήσης, την παρούσα κατάσταση και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την ορθή και ακριβή κοστολόγησή τους. Η παραχώρηση των υλικών εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο έγγραφο της έγκρισης παραχώρησης αναγράφεται και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση κόστος.

γ. Η παραχώρηση των κριθέντων ως μη αξιοποιήσιμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλώσιμων, ενεργείται από τις ορισθείσες Επιτροπές της περ. α΄. Στην περίπτωση αυτήν, οι Υπηρεσίες που κατέχουν το υλικό, μεριμνούν για την αποκόλληση ενδείξεωνεμβλημάτων και την εν γένει αφαίρεση οποιουδήποτε υπηρεσιακού στοιχείου. Τα εν λόγω υλικά παραδίδονται, κατόπιν πλειοδοτικών διαδικασιών, στον πλειοδότη. Η Υπηρεσία που παραδίδει τα υλικά, αναφέρει στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τις λεπτομέρειες παράδοσής τους προς τους πλειοδότες και ιδίως την ημερομηνία και ώρα. Είναι δυνατή, προς επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, η συγκέντρωση όμοιων υλικών σε μια Υπηρεσία, από την οποία και διενεργούνται όλες οι ενέργειες του παρόντος.

3. Για τη χρέωση και είσπραξη του χρηματικού ανταλλάγματος εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις διπλούν, όπου αναφέρεται λεπτομερώς το κόστος και εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης κοστολόγησης, το οποίο επιδίδεται στον ανάδοχο.

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, να καταβάλει το ποσό του εν λόγω τιμολογίου μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (eπαράβολο) και να προσκομίσει το εν λόγω αποδεικτικό είσπραξης στην Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσεται χρηματικός κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), ο οποίος αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του αναδόχου για τη βεβαίωση και είσπραξη του εν λόγω ποσού.

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ