logo-print

Άρθρο 35 - Νόμος 4760/2020 - Διάθεση κατασχεμένων μέσων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Καταστημάτων Κράτησης

1.α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, μπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεμένα μέσα, τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

(αα) χερσαία, χωρίς περιορισμό κυβισμού, πλωτά ή αμφίβια μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων,

(αβ) μηχανήματα έργου,

(αγ) αεροσκάφη και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(βα) έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας, ενός (1) τουλάχιστον έτους, και

(ββ) έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους.

γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω μέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές:

(γα) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε, που προσκλήθηκε αποδεδειγμένα για τον σκοπό αυτό, ή

(γβ) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ή

(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβε γνώση αποδεδειγμένα για το δικαίωμά του να του αποδοθούν.

2. Για τη διάθεση των μέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώματος. Με την έκδοση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του μέσου.

3. Αν, μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του. Η αξία καθορίζεται με έκθεση κοστολόγησης, η οποία συντάσσεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μετά την έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση υπολογίζονται δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δικαιούται να προσφύγει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του κατασχεθέντος.

4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή προσδιορισμού αξίας κατασχεμένων μέσων, η οποία συγκροτείται από:

(αα) έναν (1) αξιωματικό αρμόδιο για θέματα τεχνικών,(αβ) έναν (1) αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών,

(αγ) έναν (1) μηχανολόγο - μηχανικό της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

β. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον Αρχηγό του Σώματος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση.

γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και αναλογούντες δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις για τη διάθεση των μέσων, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους διατίθενται.

5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία διενήργησε την κατάσχεση του μέσου και στην υπηρεσία ή στον φορέα, όπου φυλάσσεται το μέσο. Στην τελευταία περίπτωση, επέχουν θέση απόφασης άρσης του μέτρου της μεσεγγύησης.

6. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται και για τα οχήματα, τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και οι ιδιοκτήτες τους δεν προσέρχονται να τα παραλάβουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένα γνώση για την ακινητοποίηση.

7. Η παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) δεν εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.»

send