logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4760/2020 - Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 300/2003 (Α΄ 256) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «νομικό πρόσωπο» με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του νομικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος της Ελλάδος, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζόμενων. Τα ανωτέρω παραρτήματα δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και υπάγονται διοικητικά στο νομικό πρόσωπο. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και η χρηματοδότησή τους.»

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού του νομικού προσώπου ορίζεται σε είκοσι τρεις (23) ως εξής:

α) Μία (1) θέση Διευθυντή με τριετή θητεία. Στο τέλος της τριετίας, και μετά από σχετική αξιολόγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του. Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της συνέντευξης και επιλογής. Προηγείται σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και στον διαδικτυακό τόπο του νομικού προσώπου. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, και να διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να γνωρίζει άριστα μια (1) τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τεθούν επιπλέον προσόντα.

β) Δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών επιστημών ή άλλο γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2.

γ) Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

δ) Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών γραμματέων με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Για τα προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζεται το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

2. Η πρόσληψη προσωπικού (πλην του Διευθυντή) γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η απόσπαση υπαλλήλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων από υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Ως υπεύθυνοι των παραρτημάτων, δύναται να τοποθετούνται και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στις εν λόγω δομές. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην οργανική θέση όπου αποσπάσθηκε ο υπάλληλος.»

Εγκλήματα κατ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

send