logo-print

Άρθρο 30 - Νόμος 4807/2021 - Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/06/2021

Πολιτειολογία
Πολιτειολογία

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), που συγκροτείται ειδικώς και για κάθε νέο εισαγωγικό διαγωνισμό με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από δύο (2) λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στις ενότητες που καθορίζονται στο άρθρο 18 και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, μόνιμους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Όλα τα μέλη, πλην των εισηγητών, ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ορίζονται δύο (2) μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι αναπληρωτές τους.

γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του Συνηγόρου του Πολίτη και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το Α.Σ.Ε.Π., από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που τάσσει με το ερώτημά του ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για τη συγκρότηση σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, στα οποία, ειδικά για τη βαθμολόγηση των ξένων γλωσσών, περιλαμβάνονται και τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.».

3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες στον ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του ν. 3528/2007 ως προς τον χρόνο συνδρομής κάποιας επί μέρους προϋπόθεσης, καθώς και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).».

4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, σύμφωνα με τον ν. 3528/2007. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.

Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Οι λεπτομέρειες υποβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).».

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send