logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4871/2021 - Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της οικείας κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγούνται τα θέματα της αρμοδιότητάς τους,

β) συντονίζουν το διοικητικό προσωπικό για θέματα των αρμοδιοτήτων τους,

γ) συνεπικουρούν τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση των διεθνών σχέσεων της Σχολής,

δ) εγγράφουν τους εκπαιδευόμενους, ε) επιβλέπουν την προεισαγωγική εκπαίδευσή τους,

στ) αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους και επιμορφούμενους, όπου αυτό απαιτείται,

ζ) μεριμνούν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης και τον συντονισμό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,

η) επιβλέπουν την επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών,

θ) μεριμνούν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης και τον συντονισμό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,

ι) παρακολουθούν το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομολογία των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την άρτια οργάνωση σεμιναρίων ειδικά για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν στα στάδια της κατάρτισης και επιμόρφωσης,

ια) ορίζουν τους γραμματείς των Συμβουλίων Διδασκόντων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ιβ) ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων του εισαγωγικού διαγωνισμού και τάσσουν, αν το κρίνουν, εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί, ενώ, περαιτέρω, καταρτίζουν τους πίνακες για κάθε κατεύθυνση όσων υποψηφίων γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτόν,

ιγ) υποβάλλουν στα Συμβούλια Σπουδών αιτιολογημένη πρόταση για τη διαγραφή εκπαιδευομένων, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε αμφότερα τα στάδια κατάρτισης,

ιδ) υποβάλλουν στα Συμβούλια Σπουδών αιτιολογημένη πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών συνολικά,

ιε) ζητούν ενημέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,

ιστ) χορηγούν τις άδειες της παρ. 7 του άρθρου 26,

ιζ) κρίνουν αν συντρέχει ή όχι σπουδαίος λόγος για την απουσία των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή,

ιη) ασκούν πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόμενους, κατά το μέρος που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα,

ιθ) ασκούν πειθαρχική δίωξη κατά των εκπαιδευόμενων, εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα,

κ) διενεργούν διοικητική ανάκριση ή αναθέτουν τη διενέργειά της σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού,

κα) διενεργούν συμπληρωματική διοικητική ανάκριση κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή,

κβ) υποβάλλουν στον Γενικό Διευθυντή πρόταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόμενο,

κγ) προετοιμάζουν και αξιολογούν τα έντυπα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των τεσσάρων κύκλων των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης,

κδ) επιλέγουν τους κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Κομοτηνή και στην Αθήνα έχοντας την ευθύνη πραγματοποίησής τους. Στις κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες συνεργάζονται με τους Προέδρους ή Εισαγγελείς Εφετών που έχουν, στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη για την ανεύρεση των κατάλληλων χώρων και για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,

κε) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να εισαχθεί στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών η πρότασή τους περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

κστ) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας και

κζ) εισηγούνται στο Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης το ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων συνεπικουρεί επιπλέον τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών σε θέματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αφορούν στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο.

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ