logo-print

Άρθρο 49 - Νόμος 4871/2021 - Εκπαιδευτικό προσωπικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση παρέχονται από:

α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον: αα) Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αβ) Προέδρου Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αγ) Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό και αδ) Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραμονής στην υπηρεσία,

β) μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των νομικών σχολών από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω,

γ) μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ειδικούς επιστήμονες,

δ) επίτιμους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,

ε) ομότιμους καθηγητές των Νομικών Σχολών,

στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,

ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων εφαρμοσμένης πληροφορικής.

2. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, αμέσως μετά από την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που πρόκειται να διδάξουν καθένα από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα μαθήματα, οι οποίες όμως δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, αλλά καθορίζονται οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα από μια και μόνο κατηγορία, καθώς και τον αριθμό τους. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία τους στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή. Μετά από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης εισηγούνται αιτιολογημένα για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας διδασκόντων.

4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).

5. Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης ορίζονται συγκεκριμένα το μάθημα ή τα μαθήματα που πρόκειται να διδάξει κάθε διδάσκων, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για μία τριετία. Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε κάθε διδάσκοντα.

6. Το ωριαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

7. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, εφόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή να εισαχθεί το θέμα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, προκειμένου ο διδάσκων αυτός να διαγραφεί από τον πίνακα διδασκόντων, να ανακληθεί η πράξη ανάθεσης διδασκαλίας και να αντικατασταθεί από άλλον διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο διδάσκων να παραστεί στο Συμβούλιο Σπουδών για να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο διδάσκων μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ένστασης αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send