logo-print

Άρθρο 51 - Νόμος 4871/2021 - Διοικητικό προσωπικό - Οργανικές μονάδες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώνται: α) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, β) μία (1) θέση Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, γ) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, δ) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων και ε) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε είκοσι μία (21). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής: α) Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Γραμματέων, β) μία (1) θέση ΠΕ Εφοριακών, γ) μία (1) θέση ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου και Διοικητικής Υποστήριξης, δ) τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Γραμματέων, ε) μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, στ) μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής και ζ) μία (1) θέση ΔΕ ή ΥΕ Οδηγού. Επιπλέον προβλέπονται στη Σχολή τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες αφορούν σε: α) μία (1) θέση ΠΕ ιατρού εργασίας, β) μία (1) θέση ΠΕ τεχνικού ασφαλείας και γ) μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου.

3. Οι οργανικές μονάδες της Σχολής συγκροτούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού, στην οποία προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Γραμματέων, διαρθρώνεται δε ως εξής: α) Πρώτο Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει: αα) Την Κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και αβ) την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, β) Δεύτερο Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει: την Κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και το τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, γ) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ε) Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού και στ) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών της μονάδων. Με όμοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθμού και ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.

4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό μέσω διαγωνισμού. Είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών με απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από τους υπαλλήλους προτιμώνται, όσοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε άριστο βαθμό τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και συνεκτιμάται η άριστη ή πολύ καλή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμα τριετίες.

5. Για τους υπαλλήλους που ήδη ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την πραγματοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.

6. Όσοι αποσπασμένοι δικαστικοί υπάλληλοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία θεωρείται δικαστική υπηρεσία, συμπληρώσουν σε αυτήν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών, μετατάσσονται σε αυτή ύστερα από αίτησή τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι ανωτέρω δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει, κατά το δυνατόν, να προέρχονται ισομερώς από το προσωπικό των γραμματειών των δικαστηρίων της Διοικητικής Κατεύθυνσης, της Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης και της αντίστοιχης των Ειρηνοδικών, καθώς και της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.

7. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της απόσπασης του υπαλλήλου, εκκινεί με την ανάρτηση στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Σχολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται με την έκδοση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η απόσπαση του υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί με την ίδια διαδικασία και πριν από τη λήξη του χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.

8. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής θέσης τους, από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

9. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργεί μη δανειστική βιβλιοθήκη προς εξυπηρέτηση των διδασκόντων και των σπουδαστών. Η προβλεπόμενη θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου καλύπτεται με την απόσπαση που αναφέρεται στην παρ. 4.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ