logo-print

Άρθρο 75 - Νόμος 4871/2021 - Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4797/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καθορίζεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα, με την κοινή απόφαση της παρ. 8.

2. Για την καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό ΙΒΑΝ (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 6 καταβάλλεται έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών και αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του άρθρου 4.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, καθώς και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδικασίας, όπως μη έγκριση προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς των ελέγχων οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή πλήρης φάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ