logo-print

Άρθρο 84 - Νόμος 4871/2021 - Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), μετά το άρθρο 24Α, προστίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Άρθρο 24Β

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών στα κτίρια με την κοινή απόφαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή του άρθρου 24Α παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό ΙΒΑΝ (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση του άρθρου 24Α βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καταβάλλεται έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων και αφαιρείται από το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της διαδικασίας, όπως, ενδεικτικά, μη έγκριση προσωρινά της αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς των ελέγχων, οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτήν, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εφάπαξ ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α, ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχων, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.10.2020.

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ