logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4871/2021 - Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Πολιτειολογία

Ο Γενικός Διευθυντής αποτελεί όργανο Διοίκησης της Σχολής και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

α) Έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για όλα τα θέματα της Σχολής, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανά της,

β) προΐσταται του διοικητικού προσωπικού της Σχολής, το οποίο τοποθετεί και κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες,

γ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού προσωπικού της Σχολής και των εκπαιδευομένων, κατά το μέρος που έχει τη σχετική αρμοδιότητα,

δ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) εκπροσωπεί τη Σχολή δικαστικώς και εξωδίκως,

στ) προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής,

ζ) εποπτεύει το έργο των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και επιλύει διαφωνίες που ανακύπτουν σχετικά με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τις ανατεθειμένες από αυτόν αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων της Σχολής και των υπαλλήλων,

η) προεδρεύει των οικείων Συμβουλίων Σπουδών της Σχολής,

θ) προτείνει τους γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Σπουδών της Σχολής με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ι) προβαίνει στις αναθέσεις διδασκαλίας των διδασκόντων όλων των κατευθύνσεων, στις οποίες επισυνάπτει οδηγίες που έχουν σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας των μαθημάτων, όπως έχει αποφασισθεί από τα οικεία Συμβούλια Σπουδών,

ια) εγκρίνει τους πίνακες όσων από τους υποψηφίους γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον εισαγωγικό διαγωνισμό, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτόν,

ιβ) διενεργεί τις κληρώσεις των επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Σχολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18,

ιγ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη μεταβολή των εξεταζόμενων ξένων γλωσσών και θεματικών που περιλαμβάνονται στα τρία (3) στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού,

ιδ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τους γραμματείς του εισαγωγικού διαγωνισμού, καθώς και των εξετάσεων αποφοίτησης με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, όταν ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα της Σχολής,

ιε) αίρει την αμφιβολία ή την αμφισβήτηση που δημιουργείται για το νομότυπο των αιτήσεων εγγραφής των επιτυχόντων και την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών,

ιστ) εισάγει προς επίλυση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τη διαφωνία δύο (2) μελών του οικείου Συμβουλίου Σπουδών, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, για απόφαση που έλαβε το τελευταίο,

ιζ) ζητεί ενημέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,

ιη) ορίζει για διετή θητεία τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τους εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων,

ιθ) προσκαλεί στα αρμόδια Συμβούλια Σπουδών έναν

(1) ή περισσότερους βασικούς διδάσκοντες της οικείας κατεύθυνσης, καθώς και τον εποπτεύοντα δικαστικό λειτουργό σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, οι οποίοι διατύπωσαν γνώμη περί ακαταλληλότητας εκπαιδευομένου να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού λειτουργού,

κ) υπογράφει τα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, που χορηγούνται στους εκπαιδευόμενους μετά από την ορκωμοσία τους,

κα) αποφασίζει για την υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 31,

κβ) παραπέμπει απευθείας στο αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης να επιβληθεί σε εκπαιδευόμενο η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή,

κγ) αποφασίζει για τη διενέργεια συμπληρωματικής διοικητικής ανάκρισης,

κδ) αποφασίζει για την απαλλαγή του εγκαλούμενου από την επιβολή πειθαρχικής ποινής,

κε) αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές των έξι (6) μηνών,

κστ) προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών της μονάδων, καθώς και τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισμό των ειδικών τυπικών προσόντων κάθε κλάδου ή ειδικότητας,

κζ) εισάγει στο αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

κη) αποφασίζει για την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης,

κθ) προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τους προς απόσπαση υπαλλήλους σε αυτή ή την ανανέωση ή τη διακοπή της απόσπασής τους από αυτήν,

κι) προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με την οποία καθορίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι κάθε είδους αποζημιώσεις και αμοιβές, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, υπερωριακής εργασίας και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική με την κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, στα αναφερόμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 52,

κια) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής και, εφόσον αυτή εκδοθεί, συγκροτεί τη σχετική επιτροπή,

κιβ) διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 6 και

κιγ) υποβάλλει ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) και αποδέχεται ή μη τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, καθώς και εγκρίνει ή μη τα πρακτικά του ΝΣΚ επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής.

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ