logo-print

Άρθρο 56 - Νόμος 4963/2022 - Άμεση εκκαθάριση των ανεκκαθάριστων υποθέσεων και καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων σε δικηγόρους από την παροχή νομικής βοήθειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 3226/2004

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/07/2022

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) προστίθεται νέα περ. γ΄ ως εξής:

«γ) Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, που τους ανατέθηκε. Προκειμένου να λάβουν την πρόσθετη αποζημίωση του πρώτου εδαφίου οφείλουν να προσκομίσουν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης.»

2. Μετά το άρθρο 15 του ν. 3226/2004 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

«Άρθρο 15Α

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων

1. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος του άρθρου 133 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), δύναται να ανατίθενται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε υπαλλήλους δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, εντολές για την επεξεργασία των ανεκκαθάριστων υποθέσεων νομικής βοήθειας και την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας προ της οριστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15. Το ποσό που αναλογεί στην ανά υπόθεση αμοιβή των υπαλλήλων των δικηγορικών συλλόγων ή των δικηγόρων, στους οποίους ανατίθενται οι ως άνω εντολές από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καταβάλλεται από αυτό στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποτελεί τον προϋπολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του πρώτου εδαφίου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής κατά το πρώτο εδάφιο σε δικηγόρο που συμμετέχει στους καταλόγους νομικής βοήθειας.

2. Η ανάθεση της εντολής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 στους υπαλλήλους ή δικηγόρους, μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 1, διενεργείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου οι συμβάσεις των υπαλλήλων ή δικηγόρων λήγουν αυτοδικαίως.

3. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων των εκκρεμών υποθέσεων γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και με τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

4. Οι υπάλληλοι και δικηγόροι της παρ. 1: α) ελέγχουν τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο, προ της οριστικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 και β) εφόσον συντρέχουν, εκδίδουν εντολή πληρωμής του αναλογούντος ποσού. Η πράξη του πρώτου εδαφίου παράγει πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτήν. Η καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης στους δικαιούχους νομικής βοήθειας πραγματοποιείται αμελλητί μετά από την έκδοση της εντολής πληρωμής του πρώτου εδαφίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. πραγματοποιείται κάθε μήνα από υπαλλήλους του, τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των πράξεων της παρ. 4. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πράξεις της παρ. 4, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε αποζημίωση, είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, οι σχετικές πράξεις, κατά περίπτωση, ανακαλούνται ή μεταρρυθμίζονται με απόφαση των αρμοδίων υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., λόγω πλάνης περί τα πράγματα και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται από εκείνον που τα έλαβε βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/ 1974, Α’ 90), εντόκως. Εάν το σφάλμα ή οι ελλείψεις οφείλονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του προσώπου που εξέδωσε την πράξη της παρ. 4, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος ή της έλλειψης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ρυθμίζονται ο τρόπος επιλογής και αμοιβής των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες του παρόντος, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάθεσης και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

send