logo-print

Άρθρον 2 - Νόμος 851/1978 - Χρησιμοποίησις Εθνικής Σημαίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/1978

Κωδικοποιημένο
Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

1. Η Εθνική Σημαία παραμένει εν επάρσει καθ' εκάστην από της ογδόης πρωϊνής μέχρι της δύσεως του ηλίου, εις:

α) Την Προεδρίαν της Δημοκρατίας και την Βουλήν των Ελλήνων.

β) Τα Υπουργεία.

γ) Τας Πρεσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς.

δ) Τα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, καθοριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

ε) Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Εκπαιδευτήρια εν γένει, κατά την διάρκειαν της Σχολικής περιόδου. Αι λεπτομέρειαι της επάρσεως και υποστολής της Σημαίας εις ταύτα καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Τας Μονάδας, Καταστήματα και Στρατόπεδα του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

ζ)Τα Πολεμικά Πλοία.

η) Τα Συμμαχικά Στρατηγεία εις α υπηρετεί προσωπικόν των Ενόπλων Δυνάμεων.

θ) Τα Εμπορικά Πλοία.

2. Η Εθνική Σημαία δύναται επίσης να επαίρεται:

α) Κατά την διάρκειαν Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους, υπό ιδιωτών εις οικίας, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, και

β) κατά την διάρκειαν τελέσεως αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και τελετών εις ους χώρους αύται λαμβάνουν χώραν, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

3. Τα μεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιμοποιουμένων Σημαιών ορίζονται ως κατωτέρω:

α) Εις φρούρια και Ακροπόλεις μέγεθος Σημαίας υπ΄ αριθ. 1.

β) Εις οικίας, διαμερίσματα Πολυκατοικιών, μικρά καταστήματα, γραφεία και λοιπούς μικρούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, μέγεθος Σημαίας υπ΄αριθ. 5.

γ) Εις Πρευσβευτικάς και Προξενικάς Αρχάς, το μέγεθος καθορίζεται υπό του Υπουργού Εξωτερικών, εις Στρατιωτικάς μονάδας και Υπηρεσίας, ως και Πολεμικά πλοία υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εις λοιπάς Κρατικάς Υπηρεσίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, Κεντρικά Καταστήματα των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και Ιδιωτικάς Επιχειρήσεις, Συλλόγους, Οργανώσεις και λοιπά οικήματα υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, εις Εμπορικά Πλοία υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

δ) Εις αυτοκίνητα επισήμων προσώπων, καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, το μέγεθος υπ' αριθ. 8 επί μεταλλίνου κοντού ύψους 36 εκατοστών του μέτρου εις το δεξιόν εμπρόσθιον μέρος του οχήματος. Δια της αυτής αποφάσεως θα ορισθή ποίων εκ των εν λόγω αυτοκινήτων αι Σημαίαι των θα φέρουν πέριξ μεταξωτούς κροσσούς χρώματος χρυσού και μήκους δύο εκατοστών.

ε) Κατ' εξαίρεσιν εις συμμαχικά Στρατηγεία ή κατά την τέλεσιν διεθνών αγώνων, συνεδρίων ή τελετών εις την αλλοδαπήν, αι διαστάσεις της Σημαίας, το ύψος του ιστού και το μήκος του κοντού είναι τα αυτά του αντιστοίχου Κράτους.

4. Κατά τας παρελάσεις Συλλόγων, Οργανώσεων, Μαθητών και Σπουδαστών, φέρεται η Εθνική Σημαία υπό Σημαιοφόρου περιβαλλομένου υπό δύο ή πέντε παραστατών και έχει αύτη ως κάτωθι:

α) Διαστάσεις Σημαίας και λοιπαί αναλογίαι, αι του πέμπτου μεγέθους του καθοριζομένου υπό της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος

β) Ύφασμα Σημαίας, εκ μετάξης.

γ) Πέριξ της Σημαίας φέρονται μεταξωτοί κροσσοί, χρώματος χρυσού και μήκους πέντε εκατοστών.

δ) Κοντός μήκους δύο μέτρων και τριάκοντα εκατοστών και διαμέτρου τριών εκατοστών επενδεδυμένος δια βελουδίνου υφάσματος, χρώματος βαθέος κυανού, εις τον οποίον στερεούται η Σημαία δι' ηλίσκων πλατυκεφάλων εκ λευκού μετάλλου.

Ο κοντός φέρει εις το άνω άκρον σφαίραν διαμέτρου εξήκοντα πέντε χιλιοστών μετά κωνικής βάσεως εξ ορειχάλκου και επ' αυτής Σταυρόν ύψους δώδεκα εκατοστών, πάχους ενός εκατοστού, πλάτους κορμού και σκελών δύο εκατοστών εκ του αυτού μετάλλου και συνολικού μήκους οριζοντίου σκέλους οκτώ εκατοστών. Κωνική βάσις, σφαίρα και Σταυρός αποτελούν εν ολόσωμον τμήμα. Επί της σφαίρας δύναται να χαράσσεται η ονομασία του οικείου συλλόγου, Οργανώσεως ή Σχολείου. Εκ του κάτω μέρους της σφαίρας εξαρτώνται κορδόνια εκ μετάξης χρώματος χρυσού, φέροντα εις το άκρον θυσσάνους.

Σημειώσεις επί του νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ