Άρθρο 6 - Νόμος 927/1979

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/06/1979

Κωδικοποιημένο

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σημειωσεις επι του αρθρου

Το παρόν άρθρο είναι το άρθρο 5 του Ν. 927/1979 (ΦΕΚ Α' 129/28.06.1979). Ωστόσο, το άρθρο 5 του Ν. 4285/2014 αναφέρει πως προστίθεται άρθρο 5 χωρίς να αναφέρει την αναρίθμηση του παρόντος.