logo-print

Άρθρο 15 - Νόμος 3674/2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/07/2008

Υπό κωδικοποίηση
Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1.Α) Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης (Ε.ΣΥ.Δ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο εισηγείται και γνωμοδοτεί, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των δικαστηρίων, στις σχεδιαζόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο, στη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, καθώς και σε κάθε άλλο μείζον θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Β) Το Ε.ΣΥ.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

γ) τους Προέδρους των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας,

δ) τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

ε) τους Γενικούς Επιτρόπους Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα διοικητικά δικαστήρια,

στ) τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ζ) τους Προέδρους των Νομικών Τμημάτων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

η) τους Προέδρους των δικαστικών ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων, Εισαγγελέων Ελλάδος, Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Διοικητικών Δικαστών, καθώς και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

θ) τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας,

ι) έναν Ακαδημαϊκό των Νομικών Επιστημών της τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών,

ια) έναν διακεκριμένο επιστήμονα, με εξειδίκευση σε θέματα Εγκληματολογίας με τον αναπληρωτή του και

ιβ) έναν δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω από δικηγορικό σύλλογο της επαρχίας με τον αναπληρωτή του.

Σε συμβούλους του Υπουργού Δικαιοσύνης και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να ανατίθεται η εισήγηση επί των εξεταζόμενων από το Συμβούλιο θεμάτων.

Γ) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Ε.ΣΥ.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Το Ε.ΣΥ.Δ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη του. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.

Δ) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Το πρακτικό τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Συμβουλίου.

Ε) Το Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από γραμματεία, στην οποία διατίθενται υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2. Α) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να επιχορηγήσει τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς» για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς (International Anti-corruption Conference), η οποία διεξάγεται το Νοέμβριο του 2008 στην Αθήνα. Η επιχορήγηση δίδεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του από 14.1.2008 Μνημονίου (Memorandum of Understanding), που υπεγράφη από την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) και Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (Transparency International Greece), καθώς και με το Συμβούλιο της Διεθνούς Διάσκεψης κατά της Διαφθοράς (International Anti-corruption Conference Council). To ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Β) Δεν επιτρέπεται η διάθεση της επιχορήγησης ή μέρους αυτής για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε. Χρηματικό ποσό το οποίο δεν διατέθηκε για τον καθορισθέντα στο ανωτέρω Μνημόνιο σκοπό καταλογίζεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν ή πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή. Κατά της κατα-λογιστικής απόφασης επιτρέπεται, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση, προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γ) Εντός μηνός από της διεξαγωγής της Διάσκεψης, διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος της διάθεσης της επιχορήγησης από Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποτελείται από έναν σύμβουλο και δύο δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό τουλάχιστον προϊσταμένου τμήματος. Αντίγραφο του πορίσματος της Επιτροπής διαβιβάζεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send