logo-print

Νόμος 2820/2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

31/03/2000

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2820

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο, που υπογράφηκε στην Πράγα σης 27 Ιανουαρίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας που στο εξής θα αναφέρονται ως «Μέρη»,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα περιορίζοντας τη χρήση βίας ή την απειλή βίας σης αμοιβαίες σχέσεις, σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα, το απαραβίαστο των συνόρων, την εδαφική ακεραιότητα, τη μη-ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών,

ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ τις δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσω της στρατιωτικής συνεργασίας, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ στην ανάπτυξη διμερών επαφών με την ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης,

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Αρθρο 11 Τελικές προβλέψεις

1) Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με εσωτερικούς νομικούς κανόνες των Μερών και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της διακοίνωσης που θα επιβεβαιώνει αυτή την εσωτερική επικύρωση.

2) Τα Μέρη έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν είτε να επανεξετάσουν αυτή τη Συμφωνία με κοινή συναίνεση, οποιαδήποτε στιγμή.

3) Η Συμφωνία αυτή θα παραμένει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία αυτή γραπτώς. Η λήξη θα επέλθει έξι (6) μήνες μετά τη γνωστοποίηση της στο άλλο Μέρος.

Υπογράφηκε στην Πράγα στις 27 Ιανουαρίου 1998 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, τσεχική και αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας θα υπερισχύει η αγγλική εκδοχή.

Για το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Απ.- Αθ. Τσοχατζόπουλος

Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Για το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας

(υπογραφή)

Michel Lobkowfch

Υπουργός Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας

1674

AGREEMENT

between

the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic

and

the Ministry of Defence of the Czech Republic

on

co-operation in the military field

ΦΕΚ86

Ministry of National Defence of the Hellenic Republic and Ministry of Defence of the Czech Republic, further on referred to as "Parties'',

Having in mind the goals and principles of the Charter of the United Nations, in particular restraining from use of force or threat of force in mutual relations, respecting sovereignty, inviolability of frontiers, territorial integrity, non-interference in inner affairs and peaceful settlement of disputes,

Respecting commitments to strengthen mutual confidence through military cooperation, adopted in compliance with Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe,

Aiming at developing bilateral contacts by strengthening the co-operation and mutual understanding,

Have agreed on the following:

Article 1 Specification of Terms

For the sake of this Agreement:

1) "Outsending Party" is the Parry sending out persons within the framework of its competence to visit the other party state territory.

2) "Receiving Party" is the Party receiving the persons sent by the outsending Party to sojourn on the territory of its state.

3) "Predetermined place" is a place of entry for the persons of the outsending Party to the receiving Party state territory.

1676

Article 2

Specification of Co-operation

The Parties shall exchange information and shall co-operate in any way on the basis of reciprocity and mutual benefits in accordance with the Czech and Greek legal regulations.

Article 3 Fields of Co-operation

The Parties will particularly be co-operating in the following fields:

(1) State defence management in peace-time, defence planning.

(2) Organisation of the Armed Forcer and mobilisation system in peace-time.

(3) Satisfaction of the Armed Forces needs by the civil sector in terms of market economy.

(4) Legislation and legal service in the Armed Forces.

(5) Financial planning, programming and budgeting for defence expenditures and their control.

(6) Military education and science.

(7) Technical co-operation on the specific issues of military research, development and testing.

(S) Armament, equipment and material unification and standardisation.

(9) Training of specialist of individual arms and services, and their education and training.

(10) Medical care.

(11) Exchange of information on military aircraft flights, military search and rescue service, training of pilots and air defence members.

(12) Logistics support, its structure and management including codification

system.

(13) Arms control, strengthening the International confidence and security.

(14) Organisation and training associated with the participation in the United Nations Organisation missions, including peace-keeping operations and other international peace activities.

(15) Participation of military observers at military manoeuvres.

Article 4

Forms of Co-operation

The Parties will implement the co-operation in the followiag main forms:

(1) Official visit and working meetings of Ministers of Defence and other officials.

_ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_1677

(2) Consultations and exchange of experience, conferences, staff talks, meetings, etc.

(3) Negotiations of permanent and temporary working groups.

(4) Exchange of information and documents.

(5) Visits at components and facilities of the armed forces.

(6) Cultural and sporting events.

Article 5

Co-operation Planning

Co-operartion activities of the Parties will be stipulated in annual co-operation plans which will be prepared by the Parties by 15 November for the following calendar year.

Article 6

Commitments of the Outsending Party

The outsending Party will provide for the persons who are members of its delegation the following items at its own cost

a) transportation to the predetermined place on the territory of the siate of the receiving Party and back, unless agreed otherwise:

b) personal expenses covering the duration of the sojourn:

c) documents required by the authorities of the state of the receiving Party to be presented on entry to and exit from its territory.

Article 7

Commitments of the Receiving Party

1) The receiving Party will provide, for the persons who are members of the delegation of the outsending Party during their sojourn on the territory of the state of the receiving Party, the following items at its own costs:

a) transportation from the predetermined place on the territory of is state to the place of sojourn and to the place from which the delegation »vill leave the territory of the state of the receiving Party;

b) boarding;

1678

c) lodging;

d) cultural program.

2) the receiving Party will provide for the persons who are members of the delegation of the outsending Party, associated with their sojourn on the state territory of the receiving Party, emergency medical care including emergency hospitalisation and dental care.

Article 8

Special Cases Costs Covering

In case of agreed item of co-operation which will be to the benefit of only one of the Parties which will be ensured with expenses for the second Party, both Parties will agree in advance the way of covering these expenses not necessarily always being bound by provisions of article 6 and 7 of this Agreement

Article 9

Protection of Classified Information

1) Information exchanged in the course of co-operation on the basis of this Agreement will be protected in compliance with the laws of the country of the receiving Party.

2) The Parties will protect information gained in the course of co-operation on the basis of this Agreement None of the Parties will divulge classified information to anybody, who is not taking part in this Agreement, unless it possesses a written consent of the Party providing that information.

Article 10

Settlement of Disputes

Any dispu - raised dining the application of this Agreement, will be solved urgently by the parties themselves through mutual negotiation and will not be forwarded to any ndernational court or to any third party.

1679

Article 11 Final Provisions

1) . This Agreement is subject of ratification in accordance with internal legal regulations of the Parties and it will enter into force on the day of note exchange confirming this internal ratification.

2) The Parties are entitled to amend or revise this Agreement by mutual consent any time.

3) This Agreement shall remain in force an indefinite period of time. Each of the Parties may terminate this Agreement in writing. The termination will come into force six months after its delivery to the other Party.

Done in Prague on 27 January 1998 in two original copies, each drawn up in the Greek, Czech and English language. In case of different interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry of National Defence For the Ministry of Defence of the Hellenic Republic of the Czech Repubhlic

Apostolos A. Tsoxatzopoulos Michal Lobkowicz

Minister of National Defence Minister of Defence

of the Hellenic Republic of the Czech Republic

1680

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση" του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΏΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1682

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ 5248141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε Π Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100

IQANNINA - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΑΑΡΙΣΑ-ΔιοικητήριοΤ.Κ.411 10 (041)597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89127/89120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081)396223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (θσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού.

• Για τα ΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κΑπ. Δημ. Υπαλλήλων)

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

Αναπτυξιακών Πράξεων ΠΆΠ.Σ.)

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

60.000 δρχ. 70.000 » 15.000 » 70.000 » 30.000 » 15.000 »

5.000 » 10.000 »

3.000 » 10.000 » 300.000 » 50.000 »

3.000 δρχ.

3.500 » 750 ·

3.500 »

1.500 » 750 » 250 » 500 » 150 » 500 » 15.000 »

2.500 »

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. 4 Ε.Π.Ε.

300.000

15.000 ·

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά._

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
send