logo-print

Νόμος 2822/2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/04/2000

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 2822

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 1993, καθώς και τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για οικονομική, ^στημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 28 Ιουλίου 1999,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να προωθήσουν μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δυο χωρών στον τομέα της κτηνιατρικής και ειδικότερα να καθιερώσουν μια συνεργασία που θα αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων των ζώων και στην παρεμπόδιση της μετάδοσης τους,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος -Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 7

φωνίας θα ακολουθείται η διαδικασία της θέσης της Συμφωνίας σε ισχύ.

Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας παρατείνεται αυτόματα νια μία πρόσθετη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης, εκτός αν καταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την καταγγελία απαιτείται η αποστολή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες ενωρίτερα, έγγραφης δήλωσης του ενδιαφερόμενου Μέρους προς το άλλο Μέρος σχετικά με τη ββυλησή του να καταγγείλει τη Συμφωνία Παρά τη λήξη της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα τηρεί τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογραφόμενοι, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραψαν τη Συμφωνία.

Έγινε στην Αθήνα, στις 28 Ιουλίου 1999, σε δυο πρωτότυπα, στην ελληνική, στη ρωσική και στην αγγλική γλώσσα, ίδιας ισχύος. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συγκατάθεση. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμ(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR COLLABORATION IN THE VETERINARY SECTOR

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian Federation, herein after referred as the Contracting Parties,

Desiring to implement the Agreement on Economic, Industrial and Technological and Scientific Cooperation between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian Federation, signed in Athens on June ... 1993, as well as the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian Federation on Economic and Scientific- Technical Cooperation in the Field of Agriculture and Food, signed in.............on the......of.............199..

Desiring to develop and to promote mutually advantageous cooperation between both countries in the veterinary sector, and more specifically to establish collaboration aiming at forestalling and eradicating infectious diseases of animals and preventing them from spreading,

Considering that the Hellenic Republic, being a member state of the European Union, is obliged to observe and to act in conformity with the European Union's legislation,

Have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties shall collaborate in the veterinary sector and take necessary measures to prevent the spreading of infectious diseases from the territory of one Party to the territory of the other as a result of import, export and transit of live animals, animal products, raw materials of animal origin and feedingstuff.

Article 2

The Contracting Parties agree to charge competent veterinary authorities of both countries with the elaboration and signing of a respective Agreement on veterinary and sanitary conditions for export, import and transit of live animals, animal products and raw materials of animal origin and feedingstuff, according to the provisions of the relevant European Union's legislation.

Article 3

1. With a view to prevent and eradicate infectious diseases of animals, the competent veterinary authorities of the Contracting Parties shall exchange monthly bulletins on infectious diseases in the respective countries.

2. If necessary, the competent veterinary authorities of the Contracting Parties shall exchange information concerning measures of control and prevention of infectious animal diseases.

Article 4

If necessary, the Contracting Parties shall commonly arrange and implement exchange of delegations to hold joint conferences, seminars and training programs on issues of scientific and practical interest in the veterinary sector.

The expenses connected with the exchange of visits of delegations in compliance with the present Agreement shall be borne by the sending side, unless otherwise agreed. The receiving side has to be informed about the visits one month prior to the arrival.

Article 5

The Hellenic Party authorizes the Directorate General of Veterinary Services of the Ministry of Agriculture of the Hellenic Republic and the Russian Party authorizes the Veterinary Department of the Ministry of Agriculture and Food of the Russian Federation as the structures responsible for implementing of the present Agreement.

Article 6

The present Agreement shall enter into force on the date of the latest of the Diplomatic Notes, by which the Contracting Parties notify each other, in writing, through diplomatic channels that their internal legal requirements for enforcing and activating the Agreement have been complied with and shall remain valid for a period of five (5) years.

Article 7

The Agreement may be modified by mutual consent. Any amendment to or modification of the Agreement shall follow the procedures of the entering of the Agreement into force.

The present Agreement will be extended automatically for an additional five-year period at the expiration date, unless terminated at an earlier date by either of the Contracting Parties. The pre-expiration date termination procedure requires that a written statement of a Party's intention to terminate the Agreement be sent to the other Party at least six (6) months in advance. Notwithstanding the termination of the Agreement, the activities already in progress shall continue until implemented.

Taking into account its international obligations, the Hellenic Republic, in applying the present Agreement, shall respect the obligations arising from its membership to the European Union.

In witness therefor, the Undersigned, being duly authorized thereto by the Governments of their respective countries have hereto signed the Agreement.

Concluded in .A.k\t\Ah£....t on 2A Judy 1993 in two original copies,

in Hellenic, in Russian and in the English language, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

EQTEPIKON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 781 - 5230 ΜΙ Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239752 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 950 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4135 220 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (001) 0301100

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0051) 07215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0001)09127/09120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 40 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή μέρος αυτού.

• ΓιαταΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ

ΤΑΠΕΤ3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)

60.000 δρχ.

3.000 δρχ.

ΕΓ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

70.000

3.500 »

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

15.000

750 »

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

70.000

»

3.500 »

Αναπτυξιακών Πράξεων (ΤΑ.Π.Σ.)

30.000

»

1.500 »

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

15.000

w

750 »

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)

5.000

w

250 »

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

10.000

W

500 »

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

3.000

»

150 »

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

10.000

500 »

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

300.000

»

15.000 »

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

50.000

2.500 »

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

300.000

15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει νια ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές εητταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά._

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά οπό 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πολιτειολογία
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ