logo-print

Νόμος 2858/2000

Ρύθμιση θεμάτων ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/11/2000

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2858

Ρύθμιση θεμάτων ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3

Στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση που ορίζεται με κοινή Α") τροποποιείται ως εξής: απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του για τον αθλητισμό Υπουργού. Με άλλη απόφαση του αραρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού συνιστάται Ελε- μόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού θεσπίζεται κανονιγκτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από ένδεκα (11) μέλη σμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.».

και οριζόμενο με θητεία δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να 2. Η προθεσμία που προβλέπεται από τις παραγράφους

ανανεώνεται με απόφαση των προαναφερόμενων Υπουρ- 3 και 4 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α") παγών.» ρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2001, ημερομηνία

2. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 κατά την οποία πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον η Α") τροποποιείται ως εξής: νομότυπη αίτηση προς το αρμόδιο πρωτοδικείο για την

«2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος έγκριση του καταστατικού.

ορίζεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής 3. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η άδεια τελέτου.» σεως αγώνων χορηγείται από τον προϊστάμενο του κατά

3. Η παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 τόπο Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Για την εφαρμογή της Α") τροποποιείται ως εξής: παρούσας διάταξης η αγωνιστική περίοδος θεωρείται ότι

«5. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2000 και λήγει την 30ή Ιουνί-να είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. ή μέλη αθλητικών σωματείων που ου 2001. ίδρυσαν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησης των αθλητικών αυτών σωματείων ή των Α.Α.Ε. ή Άρθρο 5 των Τ.Α.Α., ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Μαζι-εξάρτηση από τα παραπάνω νομικά ή φυσικά πρόσωπα.» κού Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.) που συστήθηκε με το άρθρο 39

4. Η παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α") και όχι πέρα από την 31η Α") τροποποιείται ως εξής: Δεκεμβρίου 2000, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δια«8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό χειρίζεται τα πάσης φύσεως έσοδα και την περιουσία του

Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- και τα διαθέτει με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 49 του

βερνήσεως, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ν. 2725/1999 για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζοΕλεγκτικού Συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες νται στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2725/1999. σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων."

5. Η παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Άρθρο 6

Α") τροποποιείται ως εξής: Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ«9. Η Γ.Γ.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλη- σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

τισμού μετά από αίτημα του προέδρου του Ελεγκτικού Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην ΕφηΣυμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υπο- μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

στήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συμβουλίου και της του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2000

οι υπουργοι οικονομικων αναπτυξησ

διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε

αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λει- ο προεδρος της δημοκρατιας τουργία του. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ των γραμματέων καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Ως γραμματείς εργασιών του Ελεγκτικού Συμβουλί- γ. παπαντωνιου ν. χριστοδουλακησ

ου ορίζονται από τη ΠΙΆ δύο (2) μόνιμ°ι υπάλληλ°ι. Οι εθνικησ παιδειασ υφυπ. πολιτισμου

δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου βαρύ- και θρησκευμάτων

νουν τη Γ.Γ.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων π. ευθυμιου γ. φλωριδησ

49 και 53 παρ. 5 τελευταίο ^(ρω του παρόντος νόμου.» Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Άρθρο 4 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2000

1. Η παρ. 7 του άρθρου 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 ο επι της δικαιοσύνης υπουργός

Α") τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: μ. σταθοπουλοσ

απο το εθνικο τυπογραφειο

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send