logo-print

Νόμος 2866/2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Μεταποίησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/01/2001

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2866

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Μεταποίησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Μεταποίησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας και Μεταποίησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στο εξής αναφερόμενα ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου

1998,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να προωθήσουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 2

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής:

- φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανόμενης της παραγωγής οπωροκηπευτικών,

- ζωική παραγωγή,

- παραγωγή ζωοτροφών,

- μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση (εμπορία),

- γεωργική έρευνα,

- γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση,

- αποθήκευση γεωργικών προϊόντων,

- βιοτεχνολογία,

- φυτοϋγειονομικός έλεγχος,

- κτηνιατρικές υπηρεσίες,

- αλιεία,

- δάση,

-διαχείριση του εδάφους και χαρτογράφηση,

- εκμηχάνιση της γεωργίας,

- έγγειες βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των αρδεύσεων,

- προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Αρθρα 3

Αρθρο £

Η σίΑΤ-ργοΟία Οίον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται με:

ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, 0) οτνταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού, y) ανταλλαγή πληροφοριών ιτχΐΐικ^ με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα,

5} ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων.

ε) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ΟΛΛίοντήσεων σε αμφότερες τμ; χώστ) τριμερή συνεργασία (με άλλες χώρες, Γηυ Ευρωπαϊκή Ένωση ή : και διεθνείς οργανισμούς}, με σκοπώ τη διευκόλυνση της οικοδομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας,

Q ενθάρρυνση των μικτών επιχειρήσεων των Sua χω· ρών, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων παραγωγής εισροών, αι^ίνησης κοι εξωτερικού εμπορίου

Αρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέμπ συμφώνησαν να συστήσουν μία Μικτή ΕλΛηνα-Μολααρϊκή Υπο-Εππρύπή luvcpyooi-ας στον Τομέα της Γεωργίας. Η ^πσ-Επιτροπή αυτη θα απστελΐίτσι ΟΠΟ εκηροαώπαυς Γμν Υπουργείων Γεωργίας και, όπου απαιτείται, and Εκπροσώπους συνεταιριστικών και ιδιωτικών φαρέων των δύο χωρών.

Η Μικτή Υπο-Επητροπή Συνεργαοιας οτον Τομέα της Γεωργίας Βα AiLTOupyai στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ϊυμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας τιΐς Μολδαβίας για Οικοδομική. Βιομηχανική, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία.

Η Μικτή Υπσ-Εππρσπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα συνέρχεται περιαοικύ και εναλλακτικά orrv At: η να κα. στο Kioivaou, στ ημερομηνίες πυυ iiu καθορίζονται, κάθε- φορά. δια της διπΑωματικής οδού.

Αρθρο 5

Η Μικτή ΥπαΈπιτροπή So civoi αρμόδια για ■τη διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας ϊυρ φωνίας,

■την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση,

-την αναΟκοίΐι |ji ι Των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο συνόδων,

-την εξέταση και έγκριση προτάσεων για συνεργασία σε ειδικούς ίομείς *σι επί μέρους θέματα, όπως αυτά που αναφέρονται ενοεικτικά ατο άρθρο 2.

- τη θέσπιση οδηγιών kol προτεραιοτήτων για την εξέλιξη Πύα TiStrai hk; στίχος μέχρι την επόμενη ούνοδο.

Εψοσον κρίνεται αναγκαίο η Μικτή Υπο Επιτροπή ϊυ-νΕργααιαι; nrav Tnpr.ci ιης Γεωργίας μπορεί να συστήνει. Ομάδες Εργασίας, με σκοπώ την απατελίΟμαΐηκότι:. ρη και ευκολότερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ολε;- οι ίαπάνε-ς που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων κοι συμβούλων θα καλύπτοντα* σπα πιν αποοτέλλουσα χώρα Η χώρα υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις. επισκέψεις, ένα μήνα nptv την άφιξη,

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πώρων απ6 την ξυ ■ ρωπαϊκή Ένωση ή ι' και από διεθνείς σργονισμοϋς kol χρηματοδοτικούς φορείς.

Η εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκειται στην ύπαρξη ή μη των χρηματοδοπκών πόρων στα δύο Μέρη,

Οι δραΛΤτηριΰτητες που αναλαμβάνονται στο πλούσιο του Προγράμματος Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας / Συνεργασίας, θα χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Πλευρά

Αρθρο 7

Η παρούσα Ιυμφι^νια ΜμοπειΤαι να τεθε-: at .αχύ ituTu την ημερομηνία της τελευταίας διακοινώσεως, με την οποίο τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν, δια της διπλωματικής οδού, άτι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες, κατά την εσωτερική του έννομη τάξη. διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ κοι την ενεργοποίηση της Συμφωνίας. Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μα περίοδο πέντε (5) ετών.

Αρθρο θ

Η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία συ-γκοϊάθεΟη. Πσ την οησίσδήηστε τροποποίηση της Συμφωνίας θα ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρσ Γ

Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας παρατείνεται αυτόματο, γιο μία πρόσθετη περίοδο πέντε (5> εΐών από την ημερομηνία λήξης, εκτός αν καταγγελθεί απά ένα απ6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Πα την καταγγελία απαιτείται η αποστολή, τουλάχιστον έξι (6} μήνες ενωρίτερα, έγγραφης δήλωσης του ενδιαφερομένου Μέρους προς τσ άλλο Μέρος σχετικό με τη βούλησή rau vg καταγγείλει τη Ιυμωωνία. Παρά τη λήξη της Σι,ύφωνΙας. οι δραστηριότητες Που ΒμίΟκονϊαι at εξέλιξη θα συνεχίζονται, μέχρι να ολοκληρωθούν.

Λομβόνοντας υπόψη ης Ει^Ονείς της ^ΐοχρεώΟεις, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την εφαρμογή της παρσϋοας Συμφωνίας, θα τηρεί τις δεσμεύσεις που προκύπτουν απά την ιδιάτητο. της ως μέ. λΡυς ΐης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογραφόμενοι, όντας δεώντως εξρυοτοδΰτημένοι οπά τ*ς Κυβερνήσεις των χωρών τους, υπέγραωαν την Συμφωνία.

Εγινε στην Αθήνα, την 1η Νοεμβ-ρίου 1999. σε Sua πρωτότυπα, οτην ελληνική, στη μολδαβική και στην αγγλική γλώαοα. ίδιας ιΟχυΟς

Ιε περίπτωση διαφωνίας ως ποος την ερμηνεία, υπερισχύει τσ αγγλικό κείμενο

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΝΝΙΚΚΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

<unoYpau#iJ

ΠΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΟΡΓΙΑΪ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ! ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒίΑΣ

(υπογραφή)

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND PROCESSING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

The Ministry of Agriculture of the Hellenic Republic and Ministry of Agriculture and Processing Industries of the Republic of Moldova hereinafter referred as the Contracting Parties,

Desiring to implement the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Moldova on Economic, Technological and Scientific Cooperation, signed on March 23, 1998.

Desiring to develop and to promote mutually advantageous cooperation between both countries in the field of agriculture and food industry,

Considering that the Hellenic Republic, being a member state of the European Union, is obliged to observe and to act in conformity with the European Union's legislation,

Have agreed on the following:

Article 1

Within their competencies and in accordance with the legal regulation in force in each country, the Contracting Parties give support and encourage direct business, economic, scientific and technical contacts in the field of agriculture and food industry between economic units, research institutes and other organizations and administrative units in agriculture and food industry.

Article 2

Cooperation in the field of agriculture and food industry will include, indicatively, the following sectors:

• crop production,

• livestock production,

• feedingstuff production,

• post-harvest treatment and food processing industry (marketing),

• agricultural research,

• extension and training services,

• rural development,

• storage of agricultural product,

• bio-technology,

• plant phyto-sanitary control,

• veterinary services,

• land management and cartography,

• mechanization of agriculture,

• land reclamation,

• conservation of natural resources and of the environment.

Article 3

Cooperation in the field of agriculture shall be implemented through:

a) Exchange of scientific and technical information and documentation,

b) Exchange of genetic and biological material,

c) Exchange of information on developments in scientific research,

d) Exchange of visits of experts and consultants,

e) Organization of training programs, seminars, conferences, and meetings in either • of the two countries,

f) Trilateral cooperation (with other countries, the European Union, and/or international organizations) to facilitate the economic reform and to develop and to implement regipnal projects, aiming at the improvement of the production and marketing systems,

g) Encouragement of joint ventures of both countries, including ventures in the field of input production and marketing.

Article 4

The Contracting Parties have agreed on the establishment of a Joint Hellenic -Moldovan Committee for Cooperation in the Field of Agriculture. This Committee will be composed by representatives of the Ministries of Agriculture and, if applicable, by delegates of cooperative and private agencies from both countries. The Joint Committee for Cooperation in the Field of Agriculture will be operating within the framework of the Joint Commission provided for in article 5 of the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Moldova on Economic, Technological and Scientific Cooperation. The Joint Committee for Cooperation in the Field of Agriculture shall meet periodically and alternately in Athens and in Chisinau, at dates that will be arranged each time through diplomatic channels.

Article 5

The Joint Committee will be responsible for:

• facilitating the implementation of the present Agreement,

• providing solutions to problems likely to arise in the implementation process,

• reviewing the developments taking place in the interim of two of its sessions,

• examining and approving proposals for cooperation in specific areas of the sectors of cooperation, such as those stated indicatively in article 2,

• setting guidelines and priorities for the development to be attained until the next session.

If deemed necessary, the Joint Committee for Cooperation in the Field of Agriculture may establish Sub-Committees for a more effective and facile implementation of its duties.

Article 6

Each Contracting Party will bear the expenses arising from its participation in the implementation of the present Agreement.

The Contracting Parties shall explore the possibilities to ensure the availability of financial resources from the European Union and/or international organizations and funding agencies.

The financial funding undertaken by the Contracting Parties will be subject to the availability of the financial resources of both sides.

The activities undertaken in the framework of the Official Bilateral Development Assistance/Cooperation Program shall be financed by the Hellenic Party. The recipient Party has to be informed about the visits one month prior to the arrival.

Article 7

The present Agreement shall enter into force on the date of the latest of the Diplomatic Notes, by which the Contracting Parties notify each other, in writing, through diplomatic channels that their internal legal requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with and shall remain valid for a period of five (5) years.

i Article 8

The Agreement may be amended by mutual consent. Any amendment to the Agreement shall enter into force according to the procedure set forth in Article 7. The present Agreement will be extended automatically for an additional five-year period at the expiration date, unless terminated at an earlier date by either of the Contracting Parties. The pte-expiration date termination procedure requires that a written statement of a Party's intention to terminate the Agreement be sent to the other Party at least six (6) months in advance. Notwithstanding the termination of the Agreement, the activities already fin progress shall continue until implemented.

Taking into account its international obligations, the Hellenic Republic,, in applying the present Agreement, shall respect the obligations arising from its membership to the European Union.

IN WITNESS THEREOF, the Undersigned, being duly authorized thereto by the Govemments'of their respective countries have hereto signed the Agreement.

Done ίη.Α^.ίλβΜ...... on 1993. in two original copies, in the

Greek, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR FOR THE MINISTRY OF THE MINISTRY OF

AGRICULTURE OF THE AGRICULTURE AND FOOD

Άρθρο δεύτερο

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτίλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2000

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ. Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ-Σαμαρά 13Τ.Κ. 491 00 (0661)89127/89120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251)46 888/47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (θσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

• Γ ια τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

60.000 δρχ. 70.000 » 15.000 »> 70.000 »» 30.000 >» 15.000 »

5.000 » 10.000 »

3.000 » 10.000 » 300.000 » 50.000 »

3.000 δρχ.

3.500 » 750 »

3.500 »

1.500 » 750 » 250 »» 500 -> 150 » 500 »> 15.000 »

2.500 »

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

300.000 »

15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ