logo-print

Νόμος 2911/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

15/05/2001

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2911

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη, που υπογράφηκε στο Βίλνιους την 1η Ιουλίου 1999. της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας καλούμενες εφεξής «Μέρη»,

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τη διακίνηση των προσώπων εντός των πλαισίων του σεβασμού των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

ΣΕΒΟΜΕΝΕΣ τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και μεριμνώντας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ' αόριστον.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, αφού ενημερώσει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να αναστείλει δια κοινοποιήσεως την παρούσα Συμφωνία, εξαιρουμένου του άρθρου 1, για σοβαρούς λόγους και ειδικότερα για λόγους προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της δημόσιας τάξης ή της υγείας των πολιτών. Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται πάραυτα για την άρση του μέτρου αυτού δια της διπλωματικής οδού.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει για σοβαρό λόγο την παρούσα Συμφωνία δια κοινοποιήσεως, αφού ενημερώσει σχετικά το έτερο Μέρος.

4. Η αναστολή ή η καταγγελία της παρούσας Συμφωνιας αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ημέρα μετά το μήνα κατά τον οποίο παρελήφθη η κοινοποίηση από το έτερο Μέρος.

Έγινε στο Βίλνιους την 1η Ιουλίου 1999 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, λιθουανική και αγγλική γλώσσα, ώστε και τα τρία κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση δυσερμηνειών μεταξύ των κειμένων, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την επα-νεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Ελλάδας και ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, καλούμενοι στο εξής «Μέρη», συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα:

- Πιστοποιητικό ιθαγένειας που μπορεί να αποδοθεί ακριβώς σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

- Διαβατήριο πάσης φύσεως (κοινό, διπλωματικό, υπηρεσιακό, έγγραφο με φωτογραφία εκδοθέν από τις αρχές προς αντικατάσταση διαβατηρίου) ή οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

- Βεβαίωση ταυτότητας προξενικής αρχής.

- Εθνικό δελτίο ταυτότητας (ακόμη και προσωρινής ισχύος ή ειδικής φύσεως).

- Ταυτότητα ανηλίκου υπέχουσα θέση διαβατηρίου.

- Προσωρινή βεβαίωση ταυτότητας.

- Στρατιωτικό βιβλιάριο ή στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας.

2. Η πραγματική απόδειξη της υπηκοότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις θα ισχύει για τα Μέρη χωρίς να προβαίνουν σε ευρύτερες έρευνες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής πιθανολογείται με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

- Κατοχή ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 έγγραφα του οποίου η ισχύς έχει λήξει.

- Έγγραφο που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και το οποίο βεβαιώνει την ταυτότητα του προς επανεισδοχή προσώπου (υπηρεσιακή ταυτότητα υπαλλήλου, ταυτότητα επιχειρήσεως, άδεια οδηγήσεως, απόσπασμα ληξιαρχικών στοιχείων, ναυτικό φυλλάδιο, πιστοποιητικό ναυσιπλοίας κ.λπ.)

- Άδεια και τίτλοι παραμονής που έχουν λήξει.

- Φωτοτυπία ενός από τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω.

- Δηλώσεις του ενδιαφερομένου που έχουν ληφθεί νομίμως από το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση.

- Καταθέσεις μαρτύρων.

- Γλώσσα του ενδιαφερομένου.

- Ακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από επίσημες

αρχές.

2. Τα ανωτέρω τεκμήρια πιθανολόγησης της υπηκοότητας θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα από τα Μέρη, πλην αποδείξεως του αντιθέτου, από το Μέρος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την υπηκοότητα, οι προξενικές αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση χορηγούν στο προς επα-νεισδοχή πρόσωπο ένα έγγραφο που επιτρέπει την αναχώρηση του σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την υπηκοότητα του προς επανεισδοχή προσώπου, το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να ζητήσει από τις προξενικές αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, να προβούν στην εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον τόπο που θα καθορίσει το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση, σε συμφωνία με τις συγκεκριμένες προξενικές αρχές. Τα Μέρη θα επιμεληθούν να πραγματοποιήσουν την εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου το συντομότερο δυνατό.

5. Όταν, μετά την εξέταση ή στη διάρκεια της επαλήθευσης των στοιχείων που ελήφθησαν κατά την εξέταση, αποδειχθεί ότι το προς επανεισδοχή πρόσωπο έχει την υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι προξενικές αρχές του εν λόγω Μέρους θα του χορηγήσουν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα:

- Τη σφραγίδα εισόδου ή αντίστοιχη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

- Τη σφραγίδα εξόδου κράτους όμορου προς ένα από τα Μέρη, λαμβανομένων υπόψη του δρομολογίου καθώς και της ημερομηνίας διάβασης των συνόρων.

- Τη σφραγίδα εισόδου σε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο.

- Τα ταξιδιωτικά έγγραφα με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί τυπικά η είσοδος μέσω των συνόρων του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των υπηκόων τρίτων χωρών, που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο της Συμφωνίας Επανεισδοχής, μπορεί να συνάγεται από:

- Δηλώσεις του προς μεταγωγή προσώπου.

- Δηλώσεις υπαλλήλων επίσημων υπηρεσιών ή άλλων προσώπων.

- Ταξιδιωτικά έγγραφα.

- Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.λπ.).

- Ταυτότητες που επιτρέπουν την είσοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά καταστήματα των Συμβαλλόμενων Μερών.

- Δελτία ιατρικών, οδοντιατρικών κ.λπ. επισκέψεων.

- Δεδομένα από τα οποία προκύπτει ότι το προς μεταγωγή πρόσωπο κατέφυγε στις υπηρεσίες γραφείου ταξιδιών ή μεταφορέα λαθρομεταναστών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΉΣ

1. Για την παράδοση - επανεισδοχή προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της Συμφωνίας Επανεισδο-χής ακολουθείται μια από τις παρακάτω διαδικασίες με χρήση των αναφερόμενων για καθεμία από αυτές εντύπων:

α. Παράδοση - Επανεισδοχή με απλουστευμένη διαδικασία

Όταν ένα πρόσωπο συλλαμβάνεται σε μεθοριακή ζώνη, η παράδοση - επανεισδοχή του γίνεται με την εξής απλουστευμένη διαδικασία:

Το αιτούν Μέρος, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις επανεισδοχής του, γνωστοποιεί προς τις αρχές του προς ό η αίτηση Μέρους, που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του παρόντος, προφορικά, τηλεφωνικά ή με fax τη σύλληψη του αλλοδαπού ζητώντας την παραλαβή του.

Το προς ό η αίτηση Μέρος υποχρεούται, εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από τη γνωστοποίηση της σύλληψης, να παραλάβει το εν λόγω πρόσωπο.

Η παράδοση - παραλαβή του προσώπου πραγματοποιείται από το προσωπικό των συνοριακών σταθμών των Μερών, που μνημονεύονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου και συντάσσεται πρακτικό σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος.

β. Παράδοση - Επανεισδοχή με κανονική διαδικασία

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτή δεν γίνεται δεκτή, ακολουθείται η παρακάτω κανονική διαδικασία:

Το αιτούν Μέρος εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επανεισδοχής, υποβάλλει αίτηση για την παραλαβή του προσώπου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις μνημονευόμενες στο άρθρο 6 αρμόδιες αρχές, του προς ό η αίτηση Μέρους.

Η παραλαβή της αίτησης πιστοποιείται γραπτώς.

Η απάντηση είναι υποχρεωτική μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής.

Η παράδοση - παραλαβή του προσώπου θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της Συμφωνίας Επανεισδοχής δια των συνοριακών σταθμών του άρθρου 7 του παρόντος και θα πιστοποιείται με τη σύνταξη κοινού πρακτικού, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της Επανεισδοχής, τα Μέρη δεσμεύονται να μην προβαίνουν στην παράδοση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού προσώπων. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που η επανεισ-δοχή αφορά ομάδα προσώπων εισελθόντων ταυτόχρονα στην επικράτεια του αιτούμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΉ

Τα Μέρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας Επανεισδοχής, θα επιτρέπουν τη διέλευση από το έδαφός τους υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την επα-νεισδοχή.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγείται σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του προς ό η αίτηση Μέρους, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τις αντίστοιχες αρχές του αιτούντος Μέρους.

Το προς ό η αίτηση Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη διέλευση με σκοπό την επανεισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας, για λόγους προστασίας της κρατικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι αρχές των Μερών οι οποίες εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν και να αποδέχονται τις αιτήσεις επανεισδο-χής ή της ελεύθερης διέλευσης είναι οι ακόλουθες:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τόσο για τις περιπτώσεις αιτήσεων επα-νεισδοχής όσο και ελεύθερης διέλευσης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

10177-ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 00301-6917326, 6929210

Fax. 00301-6921675, 6912661

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο για τις περιπτώσεις αιτήσεων επανεισδοχής όσο και ελεύθερης διέλευσης. Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΒΑΠΌΝΙβΚΐυ 19 2600 VILNIUS-LITHUANIA Tel. 00370

2 725350 Fax. 00370 2 725364 ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η παράδοση - παραλαβή των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνοριακών σταθμών των Μερών:

ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

2. Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ Διεθνές Αεροδρόμιο Vilnius.

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Συμφωνίας Επανεισ-δοχής και του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών των Μερών θα χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα.

Οι εμπειρίες που θα αποκομίζονται από την υλοποίηση του παρόντος θα εκτιμώνται από διορισμένους εμπειρογνώμονες των Μερών. Εφόσον προκύπτει ανάγκη, θα γίνονται επίσης έκτακτες συσκέψεις.

Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει ταυτόχρονα με τη Συμφωνία Επανεισδοχής και παύει να ισχύει με τη λήξη αυτής.

Έγινε στο Βίλνιους την 1η Ιουλίου 1999 σε δύο ταυτόσημα αντίτυπα στην ελληνική, λιθουανική και αγγλική γλώσσα, αμφότερα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των κειμένων, θα υπερισχύει το αγγλικό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(υπογραφή)

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

(υπογραφή)

1,5, Ημ* γεννήσεως

1.6. Τόπος γεννήσεως :

!.#^ Τόπος κατοικίας στη χώρα αφετηρίας :

2. ΓίΕΡΙΣΤΑΙΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ! ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΚΡΑΤΟΣ

2.1. Ημερομηνία και ώρα εισόδου................................................................

2.2. Τόπος :

2.3. Περιστάσεις εισόδου (λεπτομερή στοιχεία) :

3. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΣ 3.1. Χρονικό σημείο εισόδου......................................

3.2. Τόπος εισόδου : 3J. Διάρκεια διαμονής :

3.4. Τόπος διαμονής

3.5. Δρομολόγιο κίνησης προς τα σύνορα

3.6. Αποδεικτικό μέσο ή μέσο πιθανολόγησης της δια μέσου των συνόρων εισόδου προσώπου το οποίο, δεν πληροί τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής (παράνομης εισόδου)....................................................................

4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 4.1. Ανάγκη διερμηνέως για :...........................................................

4.2. Προσωπικά αντικείμενα (έγγραφα, ρευστά κ.λ.π)

4.3. Ενδείξεις ιδιαίτερης επικινδυνότητας του προσώπου (π.χ. υποψίες

4.6. Αιτήσεις του παραδοτέου προς τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους και άποψη της αρμόδιας αρχής, ενδεχόμενες αιτήσεις αναγνώρισης ιδιότητας του πρόσφυγα ή δικαιώματος Ασύλου:

5. ΜΕΤΑΓΩΓΗ

5.1. Κράτος προορισμού :

5.2. Πιθανά περαιτέρω ενδιάμεσα κράτη :

5.3. Η παραλαβή σε ενδιάμεσα κράτη και στο κράτος προορισιιού είναι βέβαια ΝΑΙ/ΟΧΙ

5.4. Δεν είναι δυνατή η απευθείας επιστροφή του προσοόπου στο κράτος καταγωγής ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τόπος παραδόσεως : ...............................................................................

Ημερομηνία, και ώρα.....................................................................

Παραδίδων :................................................................................;........

Παραλαμβάνων : ...................................................................

Αναφερόμενος στην απο: ..................................................................

.................................................., αίτηση.....................................................

Παρελήφθησαν τα κατωτέρω πρόσωπα από..................................................

1...................................................................................................................

2......................................................................................................................

3........................................................................................................................

4.......................................................................................,,.....................„Λ.........

5...................................................................................;.............................................

Παραδίδονται τα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα : 1.

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

REGARDING

THE READMISSION OF PERSONS WHOSE RESIDENCE IS ILLEGAL

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Lithuania, called hereinafter Contracting Parties, desirous to facilitate the co-operation between the two Contracting Parties in order to ensure a better application of the provisions relevant to the transfer of persons who do not or who no longer fulfil the conditions in force for entry or residence, within the framework of respect of the rights and guarantees provided by the laws and regulations in force as well as within the framework of respect of the international conventions and agreements and for the purpose of combatting illegal immigration,

«Have agreed, on the basis of reciprocity, as follows :

Article 1 DEFINITIONS

- For the purposes of this Agreement the following terms are defined as:

1. Alien - a person who is neither a Lithuanian nor a Greek national;

2. Visa - a valid permission issued by a competent authority of the Contracting Party, entitling the alien to enter the country and to reside there for a period not exceeding three months;

3. Residence permit - a valid permission issued by a competent authority of the Contracting Party, entitling the person to enter or reside in the territory of that Contracting Party. The residence permit does not mean a visa nor a possibility to stay in the territory of the state of the Contracting Party during the treating of an application for asylum or for a residence permit or during expulsion procedure; ι

Article 2

READMISSION OF THE NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES

1. Each Contracting Party shall readmit in its territory, at the request of the other Contracting Party and without any formality, nationals who do not, or who no longer, fulfil the conditions in force for entry or residence in the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is certified, or may be validly assumed that they possess the nationality of the requested Contracting Party.

2. Upon application by the requesting Contracting Party, the requested Contracting Party shall, without any delay, issue the travel documents required for the repatriation of the nationals to be readmitted.

3. The requesting Contracting Party shall readmit such persons under the same conditions, if subsequent checks reveal that they were not nationals of the requested Contracting Party when they departed from the territory of the requesting Contracting Party.

Article 3 READMISSION OF ALIENS

1. The Contracting Party via whose frontier an alien can be proved, or validly assumed, to have entered the territory of the other Contracting Party, without meeting, or no longer meeting the conditions in force for entry or residence in the territory of the requesting Contracting Party, shall without any formality readmit the alien at the request of that Contracting Party.

2. The readmission obligation, pursuant to paragraph 1, shall not apply to an alien who was in possession of an entry visa or a valid residence permit issued by the requesting Contracting Party, when the alien entered the territory of that Contracting Party or who was issued a residence permit by that Contracting Party after entering its territory.

3. Tne Contracting Party shall make every effort to give priority to deporting nationals of an adjacent State to their countries of origin.

4. If an alien, who has arrived in the territory of the requesting Contracting Party from the territory of the other Contracting Party, does not fulfil the conditions in force for entry or residence and if that alien is in possession of a valid visa issued by the other Contracting Party, that Contracting Party shall readmit the alien without any formality upon application by the requesting Contracting Party.

5. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit a stateless alien who has entered the territory of the other Contracting Party by means of a travel document issued by the Contracting Party, entitling -even after its expiration - the return to the territory of the Contracting Party which issued the document.

6. If both Contracting Parties have issued a visa or a residence permit, responsibility will reside with the Contracting Party whose visa or residence permit expires last.

Article 4

TIME LIMITS

1. The requested Contracting Party shall reply to read-mission requests addressed to it, without any delay and in any event within a maximum term of fifteen (15) days from the date of their receipt.

2. The requested Contracting Party shall accept the persons whose readmission has been agreed to, without any delay and in any event within a maximum term of one month. Upon application by the requesting Contracting Party, this time limit may be extended as required to deal with legal or practical obstacles.

Article 5

TIME LIMIT OF THE READMISSION OBLIGATION The request for the readmission of persons mentioned in Article 2 shall be submitted within a maximum term of six months from the date the requesting Contracting Party discovered the illegal entry and the presence of a national of a third country in its territory.

Article 6

TRANSIT PASSAGE FOR THE PURPOSE

OF READMISSION

1. The Contracting Parties shall allow aliens to pass

through their territory in transit for readmission purposes, if the other Contracting Party has so requested and if admission to other possible countries of transit and to the country of destination is assured.

2. The issue of a transit Visa by the requested Contracting Party is not necessary.

3. Regardless of any previous authorisation, aliens who have been allowed a transit passage may be returned to the other Contracting Party on any one of the conditions of Article 10. Similarly, these aliens may be returned to the other Contracting Party in case no proof can be provided for either their transit passage through a third country or their readmission by their country of origin, or when the expelled alien on his responsibility has not reached the next transit or host country.

4. The Contracting Parties shall endeavour to restrict transit operations to aliens who cannot be returned to their country of origin directly.

Article 7 DATA PROTECTION

If personal data have to be communicated for the purpose of the implementation of the present Agreement, such data may concern only the following:

1. The particulars of the person to be transferred and, where necessary, of the members of that person' s family (surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality);

2. passport, identity card and other identity and travel documents and laissez-passer (number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue etc.);

3. other details required for the identification of the persons to be transferred;

4. stopping places and itineraries;

5. residence permits or visas issued by one of the Contracting Parties.

Article 8 EXPENSES

1. The expenses of transporting persons, accepted pursuant to Articles 2 and 3, shall be borne by the requesting Contracting Party up to the border of the requested Contracting Party.

2. The expenses of transit up to the border of the country of destination, and where necessary, the expenses of an eventual return shall be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 6.

Article 9

EXECUTIVE PROVISIONS

1. The Contracting Parties shall resolve by mutual consent and in a spirit of cooperation all problems associated with the implementation of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall specify in a separate Protocol, being an integral part of this Agreement, the conditions, procedures and documents for the implementation of the present Agreement.

Article 10

CLAUSE STIPULATING THAT INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS SHALL NOT BE AFFECTED

This Agreement shall not affect obligations of the Contracting Parties arising from :

1. The Convention on the Status of Refugees signed in Geneva, 28 July 1951, as amended by the Protocol signed in New York on 31 January 1967.

2. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950.

Article 11

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force the first day of the second month after the date on which the Contracting Parties notify each other in writing that the necessary internal procedures for its entry into force have been completed.

Article 12

SUSPENSION - TERMINATION

1. The present Agreement is concluded for an indefinite period.

2. Any Contracting Party may, after notifying the other Contracting Party, suspend this Agreement, with the exception of the provisions regulating the readmission of the citizens of the Contracting Parties, on important ground, in particular on t.ie grounds of the protection of state security, public order or public health. The Contracting Parties shall notify each other of the cancellation of the suspension, without any delay, via diplomatic channels.

3. After notifying the other Contracting Party, each Contracting Party may terminate this Agreement by giving a relevant notification.

4. The suspension or termination of the present Agreement shall become effective on the first day of the month in which notification was received by the other Contracting Party.

Done at Vilnius on 1st of July 1999 in two originals, both in the Greek, Lithuanian and English language, all three texts being equally authentic. In case of discrepancies between the texts, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC OF THE REPUBLIC

REPUBLIC OF LITHUANIA

PROTOCOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT OF JULY 1st 1999 BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA REGARDING THE READMISSION OF PERSONS WHOSE RESIDENCE IS ILLEGAL

Pursuant to Article 9 of the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Lithuania concerning the readmissior; of persons whose residence is illegal, the Minister of Public Order of the Hellenic Republic and the Minister of Interior of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as « Par-ties», have agreed as follows :

ARTICLE 1

ACTUAL PROOF OF NATIONALITY

1. The nationality of the persons to be readmitted under Article 2 of the Readmission Agreement, is proved by the following documents:

Certificate of nationality, which may be definitely attributed to a particular person.

Any type of passport (common diplomatic, service, document with picture issued by the authorities in replacement of the passport) or any other kind of travel document.

Certification of identity by a consular authority.

National identity document (even of temporary validity or special type).

Identity document of a minor considered as a passport. Provisional identity documents. Military record book or military passes.

2. The actual proof of nationality in the above cases shall be effective for the Parties without proceeding to further investigations.

ARTICLE 2

PRESUMPTION OF NATIONALITY

1. The nationality of the persons to be readmitted of the Partries mentioned in Article 2 of the Readmission Agreement, may be presumed in particular on the basis of:

Possession of one of the above mentioned in Article 1 documents, the validity of which has exprired.

Document issued by the competent authorities of the requested Party certifying the identity of the person to be readmitted (service pass of an official, company pass, driving licence, extract from the registry office, seamen's book, certificate of navigation, etc).

Permit and titles of residence which have expired.

A photocopy of one of the above mentioned documents.

Statements of the person in question, legally taken by the requesting Party.

Statements by witnesses. Language of the person concerned.

Accurate information provided by official authorities.

2. The above evidence for the presumption of the nationality shall be bindinglyTecognized by the Parties, unless the opposite is proven by the requested Party.

3. In case that there are no doubts regarding the nationality, the consular authorities of the requested Party shall issue to the person to be readmitted a document permitting his/her departure, pursuant to the National Legislation of the requested Party.

4. In case of doubt regarding the nationality of the person to be readmitted, the requesting Party may request the consular authorities of the requested Party to proceed to the examination of the person concerned. The examination shall take place at a location proposed by the requesting Party, in agreement with the concerned consular authorities. The Parties shall make arrangements for the examination of the person concerned, as soon as possible.

5. If after the examination, or during the period of verification of the particulars obtained at the examination, it is proven that the person to be readmitted has the nationality of the requested Party, the consular authorities of the Party in question shall grant him/her the document mentioned in paragraph 3 of this Article.

ARTICLE 3 PROOF AND PRESUMPTION OF ENTRY

1. The entry into the territory of the Parties of nationals of third countries, mentioned in Article 3 of the Readmission Agreement, is proven on the basis of the following documents:

An entry stamp or an equivalent corresponding indication in the travel document.

An exit stamp of a state which borders on one of the Parties, taking into account the itinerary and the date of the border crossing.

An entry stamp on a false or falsified passport.

The travel documents which can formally establish entry through the borders of the requested Party.

2. The entry of third country nationals into the territory of the Parties mentioned in the same Article of the Readmission Agreement, may be presumed on the basis of:

Statements by the person to be transferred. Statements by officials of official services or other persons. Travel documents.

Receipts of rendered services (hotels, hospitals, etc). Passes permitting access to public or private premises in the Parties.

Forms indicating visits to doctors, dentists, etc.

Data indicating that the person to be transferred has used the services of a travel agency or a transporter of illegal immigrants.

ARTICLE 4 READMISSION PROCEDURE

For the return - readmission of persons mentioned in Articles 2 and 3 of the Readmission Agreement, one of the following procedures is followed, using one of the forms set forth for each one . a. Return - Readmission under a simplified procedure When a person is arrested in a frontier zone, his return -readmission shall take place under the following simplified procedure:

The requesting Party, if the conditions set forth for read-mission are met, notifies the authorities of the requested Party, mentioned in Article 6 of the present Protocol, orally, by phone or by fax, of the alien's arrest, requesting his/her readmission.

The requested Party shall, within a period not exceeding 48 hours from the notification of the arrest, readmit the person concerned.

The return - readmission of the person shall be effected by the personnel of the border posts of the Parties, mentioned in Article 7 of this Protocol, and an offici-al report shall be drawn up, pursuant to Annex 1 of the present document.

b. Return - Readmission under normal procedures.

In case that the conditions for the application of a simplified procedure are not met, or in case that this procedure is not accepted, the following normal procedure shall be applied:

The requesting Party, if the conditions for readmission are met, submits a request for the return of the person, pursuant to Annex 2 of this Protocol, to the competent authorities referred to in Article 6 of the present, of the requested Party.

The receipt of the request is certified in writing.

The reply is compulsory within the period provided for in Article 4 par. 1 of the Readmission Agreement.

The return - readmission of the person shall take place within the period defined in Article 4, par. 2 of the Read-mission Agreement, through the frontier stations of Article 7 of the present Protocol, and shall be certified by the drawing up of a common official report, pursuant to Annex 3 of this Protocol.

2. In any case of implementation of the readmission procedure, the Parties commit themselves not to proceed to the readmission of an especially large number of persons. This commitment is not valid in case the readmission concerns a group of persons entering at the same time the territory of the requesting Party.

ARTICLE 5

TRANSIT PASSAGE FOR READMISSION PURPOSES

The Parties, in the cases of Article 6 of the Readmission Agreement, shall permit nationals of third countries the transit passage through their territory for readmission purposes.

In this case, the competent authorities of the requested Party referred to in Article 7 of this Protocol, shall be informed in advance by the respective authorities of the requesting Party.

The requested Party reserves the right not to permit the transit passage for the purpose of the readmission of a third country national, on the grounds of the protection of state security, public order and public health.

ARTICLE 6

COMPETENT AUTHORITIES

The authorities of the Parties which are authorized to submit and accept requests concerning readmission or free transit, are the following:

FOR THE HELLENIC REPUBLIC

The Directorate of State Security of the Ministry of Public Order for both readmission and transit passage requests.

Mailing Address

4 P. Kanellopoulou str.

10177-Athens-GREECE

Tel. 00301 -6917326, 6929210

Fax 00301-6921675, 6912661

FOR THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Migration Department of the Ministry of Interior for both readmission and transit passage requests. Mailing Address SALTONISKIU 19 2600 VILNIUS - LITHUANIA

Tel. 003702725350 Fax 003702725364

ARTICLE 7

FRONTIER STATIONS FOR THE RETURN - READMISSION OF PERSONS TO BE READMITTED

The return - readmission of the above persons takes place through the following frontier stations of the Parties. FOR THE HELLENIC REPUBLIC

1. State Airport of Athens «HELLINIKON»

2. State Airport of Salonica «MACEDONIA». FOR THE REPUBLIC OF LITHUANIA Vilnius International Airport.

ARTICLE 8

VALIDITY AND IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL

During the period of implementation of the Readmission Agreement and this Protocol, the representatives of the competent authorities of the Parties shall use the English language.

The experience obtained from the implementation of this Protocol shall be assessed by experts of the Parties. If necessary, extraordinary meetings shall also take place.

This Protocol shall enter into force simultaneously with the Readmission Agreement and shall be terminated simultaneously with the termination of the Agreement.

Done at Vilnius on 1st July 1999 in two originals, both in the Greek, Lithuanian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of discrepancies between the texts, the English version shall prevail. '

FOR THE GOVERTMENT FOR THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC OF THE REPUBLIC

REPUBLIC OF LITHUANIA

5. Minors (......) transferred together with the persons referred to under point 1

(forename, surname, date of birth* ·

6. Attached :

b) zzz~~z~zi"......

d)ZZZIZZ~Z~ZZ"'Z .....

The protocol was drawn up in in ..........................................................

Full Name and Service of the Receiving Official

..........copies

language (s).

Full Name and Service of the Transferring Official

3.3. Duration of stay

3.4. Place of stay

3.5. Route to frontiers

6. Proof or grounds of prei imption that a person not meeting entry or residence requirements, entered vu the frontiers :

4. SPECIAL CIRCUMSTANCES RELATED TO THE PERSON

4.1. Need of interpreter for :................................................

4.2. Personal belongings (documents, cash etc): ..................

4.3. Indications of particularly dangerous person (e.g. suspected for serious punishable acts, aggressive person, etc.) : .._................................

4.4. State of health (possible reference to special medical care)

4.5. Minors (........) transferred together with the person mentioned in the

above points (forename, surname, date of birth):

4.6. Applications submitted to the competent authorities of the requesting state by the transferee and position of the competent authorities, including any application for recognition of refugee or right of asylum :

5. TRANSFER

5.1. State of destination

5.2. Possible additional transit states

H.I.I...II.,.......,|................I..............II......■.............ι.,... III. 1 ΛΝΤ^ΕΐΧ Ρ

RECORD OF THE RETURN - ADMISSION OF A PERSO"* Place of transfer

Date and time of transfer

Returning authority

Admitting authority

In response to the request :...................................

...................................................dated...............

The persons listed belov. were admitted by

1........................................,..............................................

->

j. ......................................................................................

4.

5........,..................................................................

The following attached documents are handed over 3.

2...............................

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

οι υπουργοι

εξωτερικων δημοσιασ ταξησ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 3 Μαΐου 2001

ο επι τησ δικαιοσυνησ υπουργοσ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ