logo-print

Νόμος 2916/2001

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/06/2001

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2916

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5

Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι.

1. Όπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και της νομοθεσίας σχετικώς με τα Τ.Ε.Ι. αναφέρεται «Ομάδα Μαθημάτων» ή τα αρχικά «Ο.Μ.» νοείται εφεξής «Τομέας», ενώ όπου αναφέρεται «μέλη Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.» ή τα αρχικά «Ε.Ε.Π.» στο εξής νοούνται τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι..

2. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1404/ 1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. H Γ. Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.Σ.:

α) Εκλέγει τον Υπεύθυνο του Τομέα και τον Αναπληρωτή του.

β) Αναθέτει καθήκοντα Υπεύθυνου Εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί στον Τομέα κατά προτεραιότητα σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές ή Καθηγητές εφαρμογών του Τομέα.

γ) Κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του Ε.Π..

δ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει ως έργο, ιδίως, να συντονίζει γενικά το έργο του, να συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να εισηγείται τα

θέματα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.»

4. Όπου στο Ν. 1404/1983 αναφέρεται σε σειρά «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής» και όπου «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής Εφαρμογών» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής».

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1404/1983 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Αν παρά το γραπτό αίτημα ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν συγκαλεί τη Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.»

β) Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διαγράφεται η φράση «από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του Ε.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο».

6. α) Το στοιχείο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Καταρτίζει, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν περιορίζεται σε επαναλήψεις διατάξεων του νόμου, αλλά περιλαμβάνει τα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του νόμου και ρυθμίζει ειδικότερα θέματα ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, λειτουργίας οργάνων, παροχών σε σπουδαστές, απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων, εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα, πειθαρχικού δικαίου και δημοσίων σχέσεων και διαδικασίας ελέγχου και τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.»

β) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως:

«Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Στο Συμβούλιο μετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού. Όταν γίνεται συζήτηση επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 προστίθεται στοιχείο ζ' ως ακολούθως:

«ζ) Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει, αν και υποχρεούται, να λάβει αποφάσεις ή να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.»

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Σε Τ.Ε.Ι. που: α) λειτουργούν περισσότερα από είκοσι Τμήματα, β) έχουν ένα ή περισσότερα Παραρτήματα, που λειτουργούν εκτός της έδρας τους ή γ) συγκεντρώνουν συνολικά αριθμό σπουδαστών πάνω από δέκα χιλιάδες, εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετέχουν και οι δύο.»

9. Οι παράγραφοι 1 και 10 στοιχείο γ' και δ' του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν μέλη των βαθμίδων αυτών, επιτρέπεται η εκλογή ως Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα Επίκουρου Καθηγητή. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.»

«10. γ) Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ούτε υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων όσοι ψήφισαν λευκό ή απείχαν, χωρίς αυτό να έχει καμία επίδραση σε θέματα απαρτίας. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του ιδρύματος.

δ) Στα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυντών Σχολών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπεύθυνων Τομέα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης των σωμάτων εκλεκτόρων το αργότερο μέχρι την ανάδειξη των υποψηφίων, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.»

10. Στο άρθρο 12 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

«11. Σε περίπτωση μη εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα, για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται για ένα έτος, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προσωρινός Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος, κατά περίπτωση, μέλος Ε.Π. μιας των τριών πρώτων βαθμίδων και επαναλαμβάνεται μέσα στο ίδιο έτος η εκλογή για την κάλυψη του υπολοίπου χρόνου της θητείας.»

11. Το άρθρο 13 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η εποπτεία του κράτους στα Τ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., όπως ορίζεται από το νόμο.»

12. Στο άρθρο 25 του Ν. 1404/1983:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Περιεχόμενο σπουδών - Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα». β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του οικείου Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, και γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών σε περίπτωση ίδρυσης νέου Τμήματος ή αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα.

β) Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος, καθώς και τη δομή των σπουδών.

γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α', η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα.»

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.»

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. α) Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων.

β) Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να συνδιοργανώσουν διατμηματι-κά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού.

γ) Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο6

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. α) Οι θέσεις Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που πρόκειται να διορισθούν ύστερα από εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα. Οι ενιαίες θέσεις Κα-θηγητών-Επίκουρων Καθηγητών που είναι κενές και δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις κατά το ήμισυ Αναπληρωτών

Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ Επίκουρων Καθηγητών, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται κατά τον ίδιο τρόπο σε τακτικές θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Αν υπάρχει κλάσμα στην προηγούμενη μετατροπή, στρογγυλοποιείται υπέρ της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή. Για τη μετατροπή των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Όσοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου α', μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω στοιχείου στ', να ζητήσουν μέχρι δύο φορές να κριθούν: αα) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας ή ββ) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας, εφόσον έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προσωποπαγή θέση τους. Στην τριετή προϋπηρεσία συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα που ανήκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Αυγούστου 2008. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Η κρίση σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 που προαναφέρθηκε, γίνεται με συνεκτίμηση της προσφοράς αυτού που ζητά τη μετατροπή της θέσης του στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ενδιαφερόμενο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και το συντονισμό τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί που η θέση τους θα μετατραπεί σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κρίνονται με κλειστή διαδικασία όταν ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.

γ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες. Για θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις. Για θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις, τα εκλεκτορικά σώματα συμπληρώνονται ή συγκροτούνται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

δ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα Τ.Ε.Ι. και κρίνονται από εκλεκτορικό σώμα του οικείου Τμήματος, στο οποίο μετέχουν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που κατέχουν τακτική θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Εάν στο Τμήμα αυτό δεν υπηρετούν πέντε τουλάχιστον μέλη Ε.Π. ως ανωτέρω, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται, μέχρι τον αριθμό αυτόν, με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., με μέλη Ε.Π. από άλλα Τμήματα του ίδιου Τ.Ε.Ι. συγγενούς ειδικότητας, που κατέχουν τακτική θέση ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας. Εάν και πάλι δεν μπορεί να συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, αυτό συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. όμοιων προσόντων ως ανωτέρω από άλλα τμήματα Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

ε) Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Όταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε τρεις μήνες από την περιέλευσή της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ) αα) Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), δεν υπάγονται στις διατάξεις του στοιχείου β'. Οι θέσεις τους ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του οικείου Τ.Ε.Ι..

ββ) Μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς την προϋπόθεση της τετραετούς προϋπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι.. Οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις όσων ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Τ.Ε.Ι.. Οι θέσεις όσων δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π.. Οι κενές θέσεις Ε.Ε.Π. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για τη μετατροπή των θέσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γγ) Όπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 αναφέρονται μέλη Ε.ΔΙ.Π., νοούνται εφεξής και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν ενταχθεί δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω στοιχείων αα' και ββ'. Οι Καθηγητές αυτοί μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α..

ζ) Για τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα μέλη Ε.Π. των

Τ.Ε.Ι. μισθολογικές ρυθμίσεις. Για τα λοιπά θέματα, εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας. Τα ποσά των περιπτώσεων ββ' των στοιχείων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσαυξάνονται κατά είκοσι χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις ανήκουν στα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ι., που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/ 1983.

η) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος ή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. για όσους υπάγονται στο ανωτέρω στοιχείο στ'. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

θ) Διαδικασίες για πρόσληψη ή εξέλιξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικείων διατάξεων. Η μονιμοποίηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., που υπάγονται στην παρούσα διάταξη, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με τον παρόντα νόμο. Αν μέχρι να συμπληρωθεί η δοκιμαστική θητεία η θέση του μέλους έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κρίση για μονιμοποίηση παρέλκει.

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με την περίπτωση Ι' του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ισχύει και για τις περιπτώσεις των νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 200/1999 (ΦΕΚ 179 Α') και 234/2000 (ΦΕΚ 198 Α'). Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημερομηνία ίδρυσης των νέων τμημάτων λογίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

ια) Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση που οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώματά τους έχουν αντικατασταθεί με καλλιτεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για τη μετατροπή της θέσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. α) Τα υφιστάμενα ατομικά και συλλογικά όργανα διοίκησης συνεχίζουν και ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διενεργούν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στις βαθμίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/ 1983, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

β) Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση ατομικού ή συλλογικού οργάνου μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου α', η θέση πληρώνεται, για το διάστημα που απομένει, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού που κατείχε τη θέση. Αν είναι δύο οι αναπληρωτές, ορίζεται αναπληρωτής από την ανώτερη βαθμίδα, διαφορετικά ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού στο Τ.Ε.Ι.. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η θέση πληρώνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και εφόσον αυτό θεωρεί λειτουργικώς απαραίτητη την πλήρωση της. Αν υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση πληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Μέχρι 31 Αυγούστου 2008 εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση τα ακόλουθα:

α) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη του εκλεκτορικού σώματος ανάδειξης οργάνων διοίκησης του οικείου Τμήματος ή Τομέα και πράξη του Προέδρου, ορίζονται σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα μέλη Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας, που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση.

β) Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και των Τομέων μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.

γ) Οι πράξεις των οργάνων που ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α' και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του στοιχείου β' κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις αναπέμπει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, διαφορετικά ισχύουν ως έχουν.

4. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετέχουν μόνο μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, βαθμίδα. Στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.

5. α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 1404/1983, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έως ότου εκδικασθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν του μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσα θέματα επιστρέψουν μετά την προθεσμία αυτή για επανεκδίκαση σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2003 για τα θέματα που εκκρεμούν. Μέχρι τότε τα μέλη αυτού του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν την ι-διότητά τους. Θέματα σύνθεσής του, που τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1404/ 1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τα μέλη του Ε.Π. που κατέχουν τακτικές θέσεις.

6. α) Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης προγράμματος σε κάποιο Τμήμα, πενταμελής επιτροπή κατά ειδικότητα με μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνει την αναμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος αυτού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.

β) Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

γ) Ως τυπικό προσόν διορισμού, κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

7. Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Π., αυτή ασκείται, μέχρι τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. ή του οικείου οργάνου του και πάντως μέχρι 31 Αυγούστου 2002, από το Ι.Τ.Ε., άλλως η γνώμη ή η εισήγηση των ανωτέρω οργάνων δεν είναι απαραίτητη.

8. Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία διεξάγουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοδοτούνται επιπρόσθετα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν συμπεριλάβουν στα προγράμματα, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μεταπτυχιακών σπουδαστών, μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθορίζονται το ύψος της επιπλέον επιχορήγησης, που συναρτάται προς τον αριθμό των μελών Ε.Π. και το κόστος του προγράμματος ανά σπουδαστή, η σχετική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

9. α) Τα Τ.Ε.Ι. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003 καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 και τον υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση.

β) Μέχρι την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού κάθε Τ.Ε.Ι., εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

10. Προγράμματα εξειδίκευσης του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, τα οποία εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον εγκριθούν, συνεχίζουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 28, όπως ίσχυσε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

11. Στις θέσεις του Ε.Π. του Ν. 1404/1983, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη μετατροπή τους σε προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται πενήντα θέσεις Καθηγητών Τ.Ε.Ι..

12. Η ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου Η' του άρθρου 4 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) 1) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του Ν.

1404/1983.

2) Το στοιχείο α' της παραγράφου 22 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985.

3) Το στοιχείο γ' της παραγράφου 3 και η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997.

4) Η παράγραφος 26 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998.

5) Οι παράγραφοι 6 και 12 του άρθρου 11, το στοιχείο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 14 και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν. 2817/2000.

β) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.

Άρθρο 8

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, ως Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α').»

Άρθρο 9

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Α. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 63 του Ν. 2413/1996 («Με απόφαση...του Ν. 2083/1992») αντικαθίσταται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Συγκλήτου του Δημο-κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθορίζονται τα εξής:

i. Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Κέντρου.

ii. Οι τρόποι επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Κέντρου.

iii. Η διάρθρωση του Κέντρου σε Ινστιτούτα και λοιπές επιστημονικές μονάδες.

iv. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων διοίκησης του Κέντρου, οι ιδιότητες, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών τους, όπως επίσης και οι αρμο-διότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.

v. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων επιστημονικής διεύθυνσης του Κέντρου, των Ινστιτούτων και των λοιπών επιστημονικών μονάδων, όπως επίσης και οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.

vi. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου, οι αρμοδιότητές τους και η κατάταξη των θέσεων διοικητικού προσωπικού σε αυτές.

vii. Η σύσταση θέσεων προσωπικού του Κέντρου και η διάρθρωσή τους σε κατηγορίες προσωπικού και σε βαθμίδες, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων, οι αρμοδιότητες των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού.

viii. Οι τρόποι με τους οποίους στοιχειοθετείται και υλοποιείται η διεθνής διάσταση του Κέντρου, τα σχετικά με τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστι-τούτα του εξωτερικού, όπως επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη διοίκηση του Κέντρου.

ix. Οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι συνεργασίας με επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

x. Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών στο Κέντρο.

xi. Ο τρόπος κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου και ο καθορισμός των θεμάτων που θα ρυθμίζονται σε αυτόν.

xii. Οι κάθε είδους πόροι του Κέντρου και τα σχετικά με την οικονομική διαχείρισή του.

xiii. Τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του Κέντρου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των κανονικών οργάνων διοίκησης.»

Β. 1. Το στοιχείο α' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το στοιχείο β' της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως

εξής:

«α) Ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% των μελών Δ.Ε.Π., από εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. και μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 5% των μελών Δ.Ε.Π., και από εκπροσώπους των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού, ως ενιαίας ομάδας προσωπικού, ίσους προς το 20% των μελών Δ.Ε.Π.. Οι εκπρόσωποι των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισάριθμοι εκλέκτορες στο εκλεκτορικό σώμα από κάθε κατηγορία. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εκπροσώπηση του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος ή με αποφάσεις της Συγκλήτου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός ή στην περίπτωση που δεν ρυθμίζονται αυτές στον υπάρχοντα εσωτερικό κανονισμό.»

2. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής πρυτανικών αρχών ενός Πανεπιστημίου, επαναλαμβάνεται η εκλογή πρυτανικών αρχών για την περίοδο μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Στη νέα εκλογή δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δεν είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά την τρέχουσα θητεία των πρυτανικών αρχών. Την ευθύνη της προκήρυξης και διεξαγωγής των επαναληπτικών πρυτανικών εκλογών την έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, με τη σύνθεση με την οποία είχε προκηρύξει και διεξαγάγει τις ακυρωθείσες πρυτανικές εκλογές. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Πρυτανικού Συμβουλίου περιορίζονται στην προκήρυξη και τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών και στη διεκπεραίωση υπηρεσιακών και μόνο θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα.

Π Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 αναστέλλεται για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Δ. 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') και μεταξύ των λέξεων «ημεδαπής» και «ή» του τρίτου στίχου αυτής προστίθενται οι λέξεις «ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

2. Στο Ν. 2817/2000: α) στο στοιχείο β' της παρ. 5 του άρθρου 3 και μεταξύ των λέξεων «Α.Ε.Ι.» και «ή» του δεύτερου στίχου αυτού, β) στο στοιχείο β' της παρ. 2 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 4 και μεταξύ των λέξεων «ημεδαπής» και «ή» του δεύτερου στίχου αυτού και γ) στο στοιχείο β' της παρ. 4 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 4 και μεταξύ των λέξεων «ημεδαπής» και «ή» του δεύτερου στίχου αυτού, προστίθενται οι λέξεις «ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.»

Άρθρο 10 Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 1 Ιουνίου του 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. Ευ^Ο

Α' 60.000 176,08

ES' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

send