logo-print

Νόμος 2924/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/07/2001

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2924

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας από το ένα μέρος και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Λεττονίας από το άλλο μέρος, στο εξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»,

- ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ από την επιθυμία σύσφιξης των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των Υπουργείων Άμυνάς τους, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Χάρτη των Παρισίων και του Κειμένου της Βιέννης του 1992, καθώς και των άλλων σχετικών Κειμένων του Ο.Α.Σ.Ε.,

- ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ τη συνεργασία που πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Βορειοατλαντικής Συνεργασίας,

- ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ενότητας με τη χρήση μηχανισμών συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο,

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτό θα αυξήσει την ασφάλεια μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και με τον τρόπο αυτόν την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά,

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας,

- ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ στην ενίσχυση της ειρηνικής συνεργασίας και της σταθερότητας στην Ευρώπη,

- ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ειρήνη,

- ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία για την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσω της συνεργασίας των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών και των ενόπλων δυνάμεών τους,

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Άρθρο 9

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της δεύτερης από τις δύο διακοινώσεις με τις οποίες τα Μέρη θα έχουν πληροφορηθεί μεταξύ τους για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων τους διαδικασιών.

Η Συμφωνία αυτή συνάπτεται για απεριόριστο χρόνο. Μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Στην περίπτωση αυτή, θα παύσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης σχετικά με την καταγγελία της στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Η Συμφωνία αυτή δύναται να τροποποιηθεί με γραπτή ρύθμιση μεταξύ των Μερών και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις θα ισχύσουν ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες που περιέχονται στην παρούσα.

Σε μαρτυρία αυτών, οι υπογεγραμμένοι Αντιπρόσωποι, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι από τις οικείες αρχές, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία, στην Αθήνα, στις 17 Μαρτίου 1999, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική, λεττονική και αγγλική γλώσσα, όπου και τα δύο αντίτυπα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στην ερμηνεία της, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας Άμυνας της Δημοκρατίας

της Ελληνικής Δημοκρατίας της Λεττονίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Απ. - Αθ. Τσοχατζόπουλος Girts Kristovskis

Υπουργός Εθνικής Άμυνας Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της

Λεττονίας

AGREEMENT between

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

and

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

on the development of relations in the field of military co-operation

and contacts

The Ministry of National Defence of the Hellenic Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the (hereinafter refereed to as " the Parties") :

• Guided by the wish to strengthen mutual relations between their Ministries of Defence in the letter and spirit of the Chapter of the UN and the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the Vienna Document 1992 and other relevant OSCE-documents,

• in fulfilment of the co-operation taking place within the framework of the North Atlantic Co-operation Council,

• striving to participate in the building of democracy, peace and unity by use of mechanisms of co-operation on the wlole European continent

• recognising that it will enhance security between European states and thus the security of Europe as a wlole,

• recognising the North Atlantic Treaty Organization as a pillar of stability and security,

• aiming at a strengthening of peaceful co-operation and stability in Europe,

• desiring to complement and reinforce cooperation undertaken within the framework of the Partneship for Peace,

• expressing the wish to develop mutual trust through the cooperation of the Ministries of Defence of both Countries and their Armed Forces,

have agreed as follows:

Article 1

1. This Agreement, in compliance with the laws applicable on the state territory of each Party and their international obligations, establishes the framework for military co-operation between the Parties and their Armed Forces as follows:

• Organisational and procedural aspect of activities of Defence Ministries and Armed Forces in the process of developing democratically controlled, responsible and affectively managed armed forces,

• bilateral dialogue and exchange of ideas in the field of defence, defence concepts, security, arms control, defence industries and procurement policy,

• exchange of ideas in the field of co-operation between military education, administration, and management of personnel.

The Parties can determine other fields of co-operation by mutual consence

2. Detailed- issues of co-operation in the fields specified in paragraph 1 of this article can be defined accurately by the Parties in the form of additional protocols to this Agreement.

3. The co-operation may take place either through the exchange of personnel or by the exchange of information.

Article 2

The annual plan of co-operation for the next year will be worked out by 15 November of the current year based on this Agreement.

The annual plan of co-operation will be elaborated, based on earlier proposals submitted by the Parties.

Detailed Memorandums of Understanding concerning La. the conditions for temporary residence, jurisdiction and insurance are completed, under the reciprocity principle, prior to participation in courses arranged by either of the Parties.

Article 3

For the purpose of implementation of this Agreement the Parties shall be under an obligation to follow the legislation of the host Country.

The host Country shall refrain from submitting personnel from the visiting Country to penalties, disciplinary measures, other sanctions or measures according to the military criminal legislation of the host Country.

Article 4

The sending country covers the travel expenses to and from host country, as well as the travel allowances and the cost of incurance.

The host country covers the travel expenses within the host Country, accommodation and meals, if available in military facilities.

If required the host country provides medical and health care as well as any necessary hospitalization in a military hospital to members of the visiting delegation, related to first aid only.

Article 5

The exchange of information connected with the implementation of this Agreement will be conducted through diplomatic channels, for instance by the military Attaches of both Countries.

Article 6

The Parties guarantee the protection of information obtained co-operating in the framework of this Agreement. The Parties will not furnish such information without a written consent of the other Party to those who are not Parties to this Agreement. A separate Agreement will specify the details of the exchange of information.

Article 7

This Agreement does not touch upon questions beyond the competencies of the Parties.

Article 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall consult to solve the matter by bilateral negotiations and, if necessary, through of the official channels.

2164- 2168

.Article 9

This Agreement shall come into effect upon the date of the reception, of the second of" the two notifications by which the Parties have informed each other- of the fulfilment of their respective domestic procedures.

This Agreement is established for unlimited time. It may be terminated by each Parry at any time; in sush case it will loose its validity after six months from the date of delivery of the written notification of its termination to the other party.

This Agreement may be amended by written arrangement between the Parties and the relevant amendments will come into force following the same procedures as those contained therein.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Athens on March 17 1999 in two originals in Greek. Latvian, and English languages, both copies being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version shall prevail.

For the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

APOSTOLOS A. TSOCHATZOPOULOS Minister of National Defence of the Hellenic Republic

GIRTS fCRISTOVSKIS Minister of Defence of the Republic of Latvia

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2001

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send