logo-print

Νόμος 2932/2001

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομετα-φορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/07/2001

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Διαμεσολάβηση
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2932

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομετα-φορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο

Θαλάσσιες μεταφορές από ή προς λιμένες νησιών

1. Από την 1η Νοεμβρίου 2002 είναι ελεύθερη η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που: α) παρέχονται έναντι αμοιβής από πλοιοκτήτη Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εκτός από την Ελβετία, και β) εκτελούνται μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών, από επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων, καθώς και από πλοία που έχουν ολική χωρητικότητα μέχρι εξακόσιες πενήντα μονάδες υπολογισμού, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση "Για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969", την οποία κύρωσε ο ν. 1373/1983 (ΦΕΚ 92 Α'), εφόσον τα πλοία αυτά είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Κ. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία, και φέρουν τη σημαία του.

2. Ως πλοιοκτήτης στον παρόντα νόμο νοείται το πρόσωπο που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) με αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου "για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών - Μελών (θαλάσσιες εν-δομεταφορές)" - L 364/7-10/12-12-92.

3. Κατ' εξαίρεση, αν τα πλοία που προβλέπονται στην

παράγραφο 1 δεν επαρκούν, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών από πλοία, που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο αυτόν.

Άρθρο δεύτερο Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι

1. Η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. 'Οπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο Υπουργός και Υπουργείο, νοείται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Αιγαίου και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) ή το Υπουργείο Αιγαίου, αναλόγως αρμοδιότητας.

3. Το κράτος, οι οργανισμοί διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, μεριμνούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και οργάνωση των λιμένων, καθώς και για την εξασφάλιση υπό συνθήκες ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού της παροχής ασφαλών, σταθερών, αξιόπιστων και ποιοτικών θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, της προστασίας των συμφερόντων του επιβατικού κοινού, της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών, της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας.

4. Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές τακτικών γραμμών εκτελούνται από επιβατηγά και οχηματαγωγά, επιβατηγά ή φορτηγά, πλοία που δρομολογούνται σε γραμμή ή γραμμές ενταγμένες στο γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που καλύπτει τους λιμένες όλων ανεξαιρέτως των νησιών.

Το δίκτυο καθορίζεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ. και οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους στις εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές της χώρας, στη διοικητική διάρθρωσή της, στη διάταξη των λιμένων, τις ειδικές συνθήκες σε αυτούς και την ανάγκη εξασφάλισης τακτικής εξυπηρέτησής τους.

5. Πλοίο δρομολογούμενο σε γραμμή ορισμένης κατηγορίας μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες, που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., μπορεί να επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες, που ενδιαφέρονται για τη δρομολόγηση πλοίου σε ορισμένη ή ορισμένες γραμμές, υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος και περιλαμβάνουν, χωρίς να δημιουργούν διακρίσεις, όρους που αφορούν τους λιμένες, οι οποίοι επιβάλλεται να εξυπηρετούνται, την τακτική εξυπηρέτηση, τη συνέχεια, τη συχνότητα και ικανότητα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, το ναύλο και τη στελέχωση των πλοίων.

Δεν απαιτείται γνώμη του Σ.Α.Σ. για την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν επείγουσες κοινωνικές ανάγκες ή λόγοι εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

7. Όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό των πλοίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Όσοι από το προσωπικό δεν είναι Έλληνες πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο τρίτο Τακτική δρομολόγηση - Προϋποθέσεις

1. Η δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού, πλοίου γίνεται για περίοδο ενός έτους, που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου (τακτική δρομολόγηση).

2. Για τη δρομολόγηση πρέπει:

α) το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για να εκτελεί ενδομεταφορές στο Κράτος - Μέλος, όπου είναι νηολογημένο και στην Ελλάδα, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, όταν παρακολουθείται από αυτόν, και αν φέρει σημαία άλλου Κράτους -Μέλους να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα θέματα της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής - ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος.

β) το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής, καθώς και στις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης γραμμής, που θα εξυπηρετεί.

γ) το επιβατηγό και επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο να μην συμπληρώνει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, τριάντα πέντε ετών την 31η Δεκεμβρίου κατά τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005, τριάντα τεσσάρων ετών την 31η Δεκεμβρίου 2006, τριάντα δύο ετών την 31η Δεκεμβρίου 2007 και τριάντα ετών την 31η Δεκεμβρίου 2008. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των πλοίων που έχουν συμπληρώσει ηλικία τριάντα ετών κατά τη δρομολόγησή τους κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

δ) η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος:

αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλία, δόλια χρεωκοπία για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο α' του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού,

ββ) δεν είναι σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας, σύμφωνα με το δίκαιο Κράτους - Μέλους της Ε.Κ., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία,

γγ) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος.

ε) ο πλοιοκτήτης να έχει καλύψει την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή:

αα) την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος, που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου ή την παροχή θαλάσσιας αρωγής προς πλοίο, καθώς και κάθε άλλη απώλεια, που αποτελεί άμεση συνέπειά τους. Στις ζημίες πράγματος περιλαμβάνονται και οι ζημίες σε λιμενικά έργα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των λιμένων, διαύλους, πλωτές δεξαμενές και βοηθήματα της ναυσιπλοΐας,

ββ) τη ζημία που οφείλεται σε καθυστέρηση κατά τη θαλάσσια μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

γγ) τη ζημία που οφείλεται σε προσβολή μη συμβατικών δικαιωμάτων και σχετίζεται ευθέως με την εκμετάλλευση του πλοίου ή την παροχή θαλάσσιας αρωγής,

δδ) την ανέλκυση, μετατόπιση, καταστροφή ή εξουδετέρωση των επιβλαβών συνεπειών από βυθισμένο, ναυαγημένο, προσαραγμένο ή εγκαταλειμμένο πλοίο, καθώς και από ο,τιδήποτε είναι ή ήταν πάνω σε αυτό,

εε) τη μετατόπιση ή καταστροφή φορτίου πλοίου και γενικότερα την εξουδετέρωση των επιβλαβών συνεπειών του,

στστ) τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή ενέργειες που έγιναν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

στ) ο πλοιοκτήτης να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, καθώς και καταγραφής επιβαινόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, η προϋπόθεση υπό στοιχείο αα' της περίπτωσης δ' ερευνάται στο πρόσωπο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου, διαχειριστή, νόμιμου εκπροσώπου και κάθε προσώπου εντολοδόχου για τη διοίκηση ή διαχείριση αυτού.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη του πλοιοκτήτη γίνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση ή αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Κ. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. Το ασφαλιστικό ποσό είναι τουλάχιστον ίσο με το όριο ευθύνης του πλοιοκτήτη, που καθορίζει η διεθνής σύμβαση του Λονδίνου της 19ης Νοεμβρίου 1976 "Για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις", η οποία κυρώθηκε με το ν. 1923/1991 (ΦΕΚ 13 Α') και, προκειμένου για απαιτήσεις

από ρύπανση, η διεθνής σύμβαση "Περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", η οποία κυρώθηκε με το ν. 314/1976, όπως η διεθνής αυτή σύμβαση τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της 27ης Νοεμβρίου 1992, το οποίο κυρώθηκε με το π.δ. 197/1995 (ΦΕΚ 106 Α').

5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ο κώδικας συμπεριφοράς ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων, αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων και των μέσων διανομής αυτών, ειδικότερα ζητήματα εποπτείας και λειτουργίας αυτών, κατηγορίες πλοίων που εξαιρούνται, η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανάλογα με την κατηγορία δρομολογιακής γραμμής και δρομολογίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομο-λογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, ανάλογης μεταφορικής ικανότητας και ανάλογων προσόντων, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Άρθρο τέταρτο Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης

1. Ο πλοιοκτήτης, προκειμένου να δρομολογήσει πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην οποία αναγράφει την επωνυμία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειμένου περί φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος - μέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητό του στην Ελλάδα και εγκαταστήσει γραφείο σε αυτήν και αναγράφει τα στοιχεία του διορισμού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου, τα δρομολόγια που θα εκτελεί, σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές του δικτύου, τους λιμένες αφετηρίας, τελικού προορισμού και ενδιάμεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ημέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την οικονομική ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήματα, τον προγραμματιζόμενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δρομολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος και άλλα στοιχεία, που αποτελούν περιεχόμενο της δηλώσεως, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται για να αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου, οι περιπτώσεις που δικαιολογείται η υποβολή ορισμένων εγγράφων και μετά την προθεσμία που τάσσεται με την επόμενη παράγραφο, ο χρόνος υποβολής των εγγράφων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο όλων των εγγράφων που υποβάλλονται.

3. Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αρμόδια υπηρεσία μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, για τις δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη δήλωσή του ή και να την ανακαλέσει. Μέχρι την 31η Μαρτίου η υπηρεσία ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο εγγράφως την αποδοχή της δήλωσής του, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου.

4. Το Υπουργείο μπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο μέτρο τη δήλωση ως προς μεν τα στοιχεία των δρομολογίων αν αιτιολογημένα κρίνεται: α) ότι οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που ζητήθηκαν, β) ότι το πλοίο δεν μπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη μεταφορά σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα και στο χρόνο που δηλώνει και γ) ότι η συχνότητα των δρομολογίων ή ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής των δρομολογίων δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών, ως προς δε το στοιχείο του ναύλου, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι η ανώτατη τιμολόγηση που προτείνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε συγκεκριμένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον.

5. Σε περίπτωση που ζητείται από περισσότερους πλοιοκτήτες η διάθεση χώρου παραβολής ή πρυμνοδέτησης στον ίδιο αφετήριο λιμένα κατά τον ίδιο χρόνο και δεν επαρκεί η χωρητικότητα του λιμένα, καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγια τους. Αν εντός δέκα ημερών δεν συμφωνήσουν, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τον προσδιορισμό της προτεραιότητας παραβολής ή πρυμνοδέτησης στη συγκεκριμένη δρομο-λογιακή γραμμή κατά την ίδια δρομολογιακή περίοδο έναντι καταβολής δικαιώματος. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, τα ζητήματα κατάθεσης και απόδοσης του δικαιώματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού.

6. Ο πλοιοκτήτης μπορεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν κάθε εκδιδόμενης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού απόφασης, αν δεν αποδέχεται αυτή, να προσφύγει ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών

(Ρ.Α.Θ.Ε.).

7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω πράξεων και συνεργαζόμενος με την αρμόδια λιμενική αρχή και τον οργανισμό διοίκησης του λιμένα, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ή την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ρ.Α.Θ.Ε..

Άρθρο πέμπτο

Παράβολο - Εγγύηση

1. Με την υποβολή της δήλωσης για δρομολόγηση πλοίου κατατίθεται παράβολο υπέρ του "Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών", το οποίο ορίζεται για τα επιβατηγά πλοία με βάση τη μεταφορική ικανότητα και για τα φορτηγά οχηματαγωγά πλοία με βάση την ολική χωρητικότητα, ως ακολούθως: Α. Για επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία: α) μέχρι εκατό επιβάτες εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ, β) από εκατόν ένα μέχρι διακόσιους επιβάτες τριακόσια

ΕΥΡΩ,

γ) από διακόσιους ένα μέχρι τριακόσιους επιβάτες εξακόσια ΕΥΡΩ,

δ) από τριακόσιους ένα μέχρι εξακόσιους επιβάτες χίλια διακόσια ΕΥΡΩ,

ε) από εξακόσιους ένα μέχρι χίλιους επιβάτες δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ,

στ) από χίλιους ένα και άνω επιβάτες τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ.

Β. Για φορτηγά οχηματαγωγά πλοία:

α) μέχρι χίλιες μονάδες υπολογισμού κατά το άρθρο πρώτο παράγραφος 1 εξακόσια ΕΥΡΩ,

β) από χίλιες μία μέχρι δύο χιλιάδες χίλια διακόσια ΕΥΡΩ,

γ) από δύο χιλιάδες μία μέχρι τρεις χιλιάδες χίλια οκτακόσια ΕΥΡΩ,

δ) από τρεις χιλιάδες μία και άνω τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη καταβολής του πιο πάνω παραβόλου η δήλωση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του παραβόλου και να μεταβάλλεται ο τρόπος ορισμού αυτού.

3. Για την ακριβή και καλή εκτέλεση των όρων της δρομολόγησης κατατίθεται στο Υπουργείο πριν από την έναρξη των δρομολογίων εγγυητική επιστολή.

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ποιες εγγυητικές επιστολές γίνονται δεκτές, το περιεχόμενο αυτών, το ποσό της εγγύησης, τα αρμόδια όργανα και τα κριτήρια για μερική ή ολική κατάπτωση αυτής. Τούτο υπολογίζεται βάσει της κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφορικής ικανότητας του πλοίου, της συχνότητας των υπηρεσιών, της μεταφορικής κίνησης και του ναύλου.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει για ολόκληρη τη δρομολο-γιακή περίοδο.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση, συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και καταθέσει ανάλογη εγγυητική επιστολή.

Άρθρο έκτο Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων

1. Η εκτέλεση των δρομολογίων που ανακοινώνονται είναι υποχρεωτική.

2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος.

3. Διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων επιτρέπεται: α) για την προγραμματισμένη, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα ημέρες,

β) για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης και για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο γι' αυτήν,

γ) για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάσταση των κύριων μηχανών πρόωσης ή εργασιών ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα ακόμα ημέρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν,

δ) λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανώτερης βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης επιθεώρησης. Αμέσως μετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δρομολόγιά του κατά τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με τις περιστάσεις τρόπο.

4. Για την ακινησία του πλοίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη Λιμενική Αρχή. Για τις περιπτώσεις β' και γ' απαιτείται και αίτηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωμάτευση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την ακινησία.

5. Εκτός από το χρονικό διάστημα διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες. Αν ο πλοιοκτήτης παραβεί τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται κάθε μήνα στον πλοιοκτήτη, με απόφαση της Λιμενικής Αρχής του αφετήριου λιμένα δρομολογίων του πλοίου, πρόστιμο ίσο προς τη μισθοδοσία, που θα καταβαλλόταν με βάση την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στους ελλείποντες από την οργανική σύνθεση πληρώματος ναυτικούς, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό. Από το ποσό του προστίμου ποσοστό σαράντα τοις εκατό αποδίδεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών.

6. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., μπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διακοπή δρομολόγησης: α) για επιβατηγά υδροπτέρυγα ή ταχύπλοα πλοία, β) πλοία σε γραμμή ή γραμμές μικρών αποστάσεων, με εποχιακή μόνο κίνηση.

Στην περίπτωση υπό στοιχείο α' της παραγράφου αυτής και αν το χρονικό διάστημα ακινησίας του πλοίου υπερβαίνει το οριζόμενο στην παράγραφο 3, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο επανδρωμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.

7. Οι ναυτικοί που απολύονται λόγω διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση, αν ναυτολογηθούν στο πλοίο αμέσως μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 ή αν δεν αποδεχθούν την επα-ναυτολόγησή τους με τους ίδιους, όπως πριν την απόλυ-σή τους όρους.

8. Η μη ακριβής εκτέλεση των δρομολογίων, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση διακοπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6, συνεπάγεται μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, αναλόγως με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, υπέρ του Λογαριασμού του άρθρου δέκατου.

Άρθρο έβδομο Έκτακτη δρομολόγηση 1. Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου, να δρομολογηθεί επιβατηγό ή οχηματαγωγό, επιβατηγό ή φορτηγό, πλοίο, για την εκτέλεση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων δρομολογίων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου και πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν εγκαίρως από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.

2. Ομοίως με απόφαση του Υπουργού μπορεί να επιτρέπεται σε δρομολογημένα πλοία να εκτελούν έκτακτες προσεγγίσεις, όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκοινωνιακές ανάγκες για έκτακτους ή επείγοντες κοινωνικούς λόγους.

Άρθρο όγδοο Σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

1. Αν δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου δηλώσεις για δρομολόγηση πλοίου ή αυτές που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, της ποιότητας και της τιμολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν περιπτώσεις, ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής.

2. Το Υπουργείο το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, με πρόσκληση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη δρομολόγηση πλοίου τους με σύναψη σχετικής σύμβασης. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να δημοσιεύεται σε δύο μόνο από τα ως άνω έντυπα, καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου στο Διαδίκτυο.

3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρεώσεις για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη διενέργεια τακτικών δρομολογίων και ασφάλεια μεταφοράς, οι περιπτώσεις μεταβολής των όρων της συμβάσεως, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων και ο ναύλος.

4. Οι όροι της προσκλήσεως αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου νόμιμα από αυτόν για την υπογραφή της και του πλοιοκτήτη.

5. Αν δεν υποβληθούν προτάσεις ή οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έτους.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά όλοι οι πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο και περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς.

6. Στις γραμμές που εξυπηρετούνται με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας έχει εφαρμογή το άρθρο έβδομο.

7. Κατά την υπογραφή σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καταβάλλεται το παράβολο που προβλέπεται στο άρθρο πέμπτο.

Άρθρο ένατο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και μέλη του, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου και από ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.), το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας (Ε.Ε.Α.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), την Πανελλήνια Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού, το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, την ένωση Ομοσπονδιών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εθνικών Μεταφορών και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση Ναυτικών Πρακτόρων στον τομέα της ακτοπλοΐας. Στο Σ.Α.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής Αγίου Όρους.

2. Τα μέλη του Σ.Α.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με διετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αναπλήρωσης του Προέδρου και των μελών, καθώς και γραμματειακής υποστήριξης του Σ.Α.Σ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Σ.Α.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και γνωμοδοτεί για τα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να συμμετέχουν και άλλα μέλη ή να προβλέπεται διαφορετικός χρόνος θητείας.

Άρθρο δέκατο Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

1. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται και λειτουργεί ειδικός "Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών", στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση:

α) οι χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις για τις γραμμές που καλύπτονται με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας,

β) το κατά την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου δικαίωμα,

γ) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου παράβολα,

δ) το εξήντα τοις εκατό του κατά την παράγραφο 5 του άρθρου έκτου ποσού προστίμου,

ε) τα κατά το άρθρο ενδέκατο ποσά προστίμων,

στ) κάθε ποσό εγγυητικής επιστολής, που καταπίπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,

ζ) ποσοστό τρία τοις εκατό επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων, στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες.

2. Τα έσοδα του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση των γραμμών, που καλύπτονται με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας και για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε έργα βελτίωσης της λειτουργίας των λιμένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Άρθρο ενδέκατο Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

1. Όποιος παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφο-ρών, κατά παράβαση των διατάξεων του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

2. Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους Πρώτου του νόμου αυτού και των κατ' εξουσιοδό-τησή του εκδιδόμενων πράξεων, που δεν αφορούν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, ΦΕΚ 261 Α').

3. Οι παραβάτες των διατάξεων, που αφορούν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, τιμωρούνται με απόφαση της Ρ.Α.Θ.Ε. με πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ, αναλόγως με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.

Πλοιοκτήτης, που τιμωρείται ως υπότροπος για σοβαρές παραβάσεις, μπορεί με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Θ.Ε., να αποκλείεται από τις δρομολογήσεις με τον παρόντα νόμο.

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Θ.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίμου.

5. Τα επιβαλλόμενα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρόστιμα αποδίδονται στο Λογαριασμό Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

6. Η επιβολή προστίμων κατά το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Ρ.Α.Θ.Ε.)

Άρθρο δωδέκατο

Σύσταση της Ρ.Α.Θ.Ε.

1. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών" (Ρ.Α.Θ.Ε.) και έδρα τον Πειραιά.

2. Η Ρ.Α.Θ.Ε. έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

3. Η Ρ.Α.Θ.Ε. συγκροτείται από επτά μέλη, τα οποία πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία.

4. Τα μέλη της διορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. είναι δυνατόν να διορίζονται και υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους θεωρείται ότι τελούν σε απόσπαση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου. Αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι συναποφασίζουν οι αρμόδιοι Υπουργοί.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ των μελών της Ρ.Α.Θ.Ε. ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

5. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Θ.Ε. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. δεν ανακαλούνται. Μέλη προερχόμενα από αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος διορίζονται για μία θητεία και η θητεία τους διακόπτεται αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους προαχθούν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.

Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος.

6. Τα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους σε περίπτωση που καταδικαστούν με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 2683/1999 - ΦΕΚ 19 Α') ή έκπτωση στρατιωτικού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις.

7. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται σε περίπτωση εκδόσεως τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται αναπληρωματικό μέλος με τη διαδικασία της παραγράφου 4 για θητεία που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής.

8. Τα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

9. Απαγορεύεται στα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα θαλάσσιων μεταφορών.

Αν μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μόνον από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους

από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύ-ζυγοί τους.

10. Μέλος της Ρ.Α.Θ.Ε., που κατέχει οργανική θέση υπαλλήλου του δημόσιου τομέα ή υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του. Η θητεία του στη Ρ.Α.Θ.Ε. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ως υπάλληλος δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχει ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνίσταται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσει. Οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

11. Τα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε. υποβάλλουν κατ' έτος στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

12. Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ.Α.Θ.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.

13. Τα πειθαρχικά αδικήματα των μελών της Ρ.Α.Θ.Ε. κρίνονται, μετά από παραπομπή από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, από πενταμελές ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο, συγκροτούμενο από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Τμήματος της Νομικής του Εθνικού Καποδιστρια-κού Πανεπιστημίου, αναπληρουμένων νομίμως, υπό την προεδρία του αρχαιότερου από τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου αυτού. Κατά τα λοιπά για την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ρ.Α.Θ.Ε. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα περί Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., για μέλη δε με στρατιωτική ιδιότητα οι οικείες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου.

14. Η Ρ.Α.Θ.Ε. έχει αυτοτελώς την ικανότητα να παρίσταται σε κάθε είδους δίκες, που δημιουργούνται από τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής από τον Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος, με εξαίρεση τη δικαστική εκπροσώπηση, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Θ.Ε. στον Αντιπρόεδρο ή άλλα μέλη της Ρ.Α.Θ.Ε., όπως επίσης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω ή και μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να εκπροσωπούν τη Ρ.Α.Θ.Ε. για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

15. Η Ρ.Α.Θ.Ε. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός μηνός από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως διορισμού των μελών της.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Θ.Ε.

1. Η Ρ.Α.Θ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς θαλάσσιων ενδομεταφορών και εισηγείται ύστερα από ερώτημα του Υπουργού στα αρμόδια όργανα τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη λειτουργία της και την τήρηση των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού,

β) επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήσεως αρχής ή ιδιώτη και διαπιστώνει αν υπάρχει παράβαση των κανόνων του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, που θέτει το κοινοτικό και εσωτερικό δίκαιο της ακτοπλοΐας και παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών,

γ) ελέγχει αν υπάρχουν συμφωνίες ή εναρμονισμένες ακτοπλοϊκές πρακτικές, που μπορεί να έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της λειτουργίας της αγοράς θαλάσσιων ενδομετα-φορών,

δ) καλεί τους υπόχρεους να παράσχουν, εντός προθεσμίας που τους τάσσει, εξηγήσεις για κάθε παράβαση και επιβάλλει στους παραβάτες τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου ενδέκατου,

ε) επιλαμβάνεται προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου,

στ) συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα θαλάσσιων μεταφορών,

ζ) ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον πλοιοκτήτη στοιχεία για το πλοίο, τα δρομολόγιά του, τη μεταφορική κίνηση, την τιμολόγηση των υπηρεσιών και ό,τι αφορά το πλοίο και τον πλοιοκτήτη σε σχέση με αυτό,

η) παρέχει στον Υπουργό γνώμη σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, καθώς και σε κάθε θέμα για το οποίο ο Υπουργός ζητεί γνώμη.

2. Η Ρ.Α.Θ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσια αρχή και δημόσια υπηρεσία και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οδηγίες ή συστάσεις, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και να ζητεί για το σκοπό αυτόν τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής ή δικαστικής αρχής. Η Ρ.Α.Θ.Ε. ειδικότερα συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 703/1977 και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

3. Οι πράξεις και αποφάσεις της Ρ.Α.Θ.Ε. καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο επίσημο βιβλίο, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρίζονται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο.

4. Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Θ.Ε. κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ' αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνώση ή την κοι-νοποίησή της, από τον ενδιαφερόμενο ή τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εκδιδόμενη επί της αιτήσεως αναθεώρησης απόφαση υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

5. Η Ρ.Α.Θ.Ε. υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους έκθεση δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ανατίθενται στη Ρ.Α.Θ.Ε. και άλλες αρμοδιότητες στον τομέα της αγοράς των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

Άρθρο δέκατο τέταρτο Πόροι - Οικονομική διαχείριση

1. Πόροι της Ρ.Α.Θ.Ε. είναι οι εγγραφόμενες από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002 και εφεξής πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Η Ρ.Α.Θ.Ε. έχει υποχρέωση να τηρεί αρχεία, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

3. Οι δαπάνες της Ρ.Α.Θ.Ε. εκκαθαρίζονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και υπόκεινται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο δέκατο πέμπτο Γραμματεία της Ρ.Α.Θ.Ε.

1. Για τη διοικητική της υποστήριξη η Ρ.Α.Θ.Ε. επικου-ρείται από Γραμματεία και για τη νομική της υποστήριξη από γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Του Γραφείου προΐσταται Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Για το σκοπό αυτόν αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά μία.

2. Για τη στελέχωση της Γραμματείας συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις μόνιμου και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Οι θέσεις διακρίνονται:

α) Ειδικό επιστημονικό προσωπικό: δεκαπέντε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. β) Μόνιμο προσωπικό: δέκα θέσεις εκ των οποίων:

- Προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: επτά θέσεις και

- Βοηθητικό Προσωπικό: τρεις θέσεις.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της παραγράφου 2 κατά κλάδο και ειδικότητα.

4. Για την αρχική στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Θ.Ε., με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρεται και να εντάσσεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, για την κάλυψη θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρ.Α.Θ.Ε. μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις.

5. Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Ρ.Α.Θ.Ε. μπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό από υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ως αποσπασμένοι στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 και με-τετάγησαν στη συνέχεια σε αυτές, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρ.Α.Θ.Ε, για χρονικό διάστημα δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη Ρ.Α.Θ.Ε..

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Θ.Ε., καθορίζονται οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της υποπαραγράφου 2α και η τυχόν πρόσθετη αποζημίωση των απασχολούμενων στην Αρχή υπαλλήλων.

Άρθρο δέκατο έκτο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Θ.Ε., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης (Κ.Ε.Λ.Δ.), με τον οποίο ρυθμίζονται:

α) η εσωτερική λειτουργία της Ρ.Α.Θ.Ε.,

β) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της,

γ) οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της και

δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Θ.Ε. και της Γραμματείας της.

2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Ρ.Α.Θ.Ε. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Θ.Ε..

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας είναι πειθαρχικός Προϊστάμενος για το προσωπικό αυτής.

3. Για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Ρ.Α.Θ.Ε., εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Δημόσιο διατάξεις.

4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Θ.Ε., ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και τίτλους πληρωμής, να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της Αρχής, να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), του ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α') και του π.δ. 394/ 1996 ( ΦΕΚ 266 Α'), όπως ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο δέκατο έβδομο

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Σκοπός

Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.),

ΦΕΚ 145

υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας με σκοπό το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων.

Άρθρο δέκατο όγδοο

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ανήκουν:

1. Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής για σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, τη βελτίωση των όρων, των συνθηκών και της ποιότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνι-στικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

2. Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων της Διοίκησης (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ως άνω πολιτικής.

3. Ο καθορισμός του ρόλου των λιμένων στο εθνικό σύστημα μεταφορών και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και των λειτουργιών του στο πλαίσιο ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

4. Η διαμόρφωση των θέσεων λιμενικής πολιτικής της χώρας, η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υπο-στήριξής τους στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση εθνικού δικαίου στο κοινοτικό.

5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των λιμένων της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων.

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

7. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης.

8. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων, καθώς και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμενικής πολιτικής.

9. Η μέριμνα της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, η έγκριση του προγραμματισμού συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και η μέριμνα της εκτέλεσης από τους αρμόδιους φορείς έργων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

10. Η εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευα-στικών αναγκών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας και η εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες.

11. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών.

12. Η χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης και εξυπηρέτησης λιμενικού τομέα για την υποστήριξη ενός ανταγωνιστικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών.

13. Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων - προτάσεων ή την επίλυση προβλημάτων ειδικής φύσης λιμενικής πολιτικής, εκπόνησης μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες ή προγράμματα και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα μέσω οργανωμένης κατάλληλης ερευνητικής υποδομής.

14. Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας.

15. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα.

16. Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα πάσης φύσεως λιμενικά τιμολόγια, δικαιώματα και τέλη στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

17. Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στα πλαίσια της ασκού-μενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμετάλ-λευσης στα αρμόδια δικαστήρια, καθώς επίσης η παρακολούθηση, ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαρι-κών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων.

18. Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού , παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές.

19. Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα.

20. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας, καθώς και τις λιμενικές αρχές της χώρας στα πλαίσια της λιμενικής πολιτικής.

21. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί των θεμάτων ασφαλείας, τάξης και ομαλής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

22. Η εποπτεία του καθορισμού από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης των λιμένων χώρων παραβολής ή πρυ-μνοδέτησης τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για τα συγκεκριμένα σκάφη.

23. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και εν γένει απλουστεύονται οι διαδικασίες που προηγούνται της εντολής δημοπράτησης λιμενικών έργων, με την ανάθεση στη Γενική

Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας - αναλόγως του μεγέθους των έργων - της ευθύνης συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.

Άρθρο δέκατο ένατο Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, που αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αιγαίου, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αναπλήρωσης και γραμματειακής υποστήριξης. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Επιτροπής.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της

χώρας.

β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών.

γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών έργων με στόχο την προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας.

δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

ε) Η έγκριση, αναθεώρηση / επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα και

στ) Οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο εικοστό Σύσταση θέσεων

1. Στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής συνιστάται μία θέση Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με εμπειρία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Για τη στελέχωση του γραφείου του Γενικού Γραμματέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και του άρθρου 71 του ν. 1943/1991.

3. Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας συνιστώνται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σαράντα θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και δέκα θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

4. Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας, καθώς και η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της παραγράφου 3 κατά κλάδο και ειδικότητα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο εικοστό πρώτο

Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.

1. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Μαγνησίας, Νομού 'Εβρου και Νομού Καβάλας, που προήλθαν από τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Βόλου-Σκοπέλου, Αλεξανδρούπο-λης-Σαμοθράκης και Καβάλας-Θάσου αντίστοιχα, με τις διατάξεις του π.δ. 390/1993 "Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού" (ΦΕΚ 165 Α'), του από 28.11.1950 β.δ. "Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων Ν. Έβρου" (ΦΕΚ 280 Α') και του π.δ. 90/1990 "Συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Καβάλας και Θάσου σε ένα, υπό τον τίτλο Λ/Τ Νομού Καβάλας" (ΦΕΚ 44 Α'), διασπώνται στα Λιμενικά Ταμεία Βόλου, Σκοπέλου, Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Καβάλας και Θάσου.

2. Για όλα τα θέματα λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων Σκοπέλου, Σαμοθράκης και Θάσου επαναφέρεται σε ισχύ το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της συγχωνεύσεώς τους. Εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου συγκροτούνται οι οικείες λιμενικές επιτροπές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων λιμενικών επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων Σκοπέλου, Σαμοθράκης και Θάσου λειτουργούν και γι' αυτά οι συγκροτημένες λιμενικές επιτροπές.

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης, Λιμενικό Ταμείο Βόλου, Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας, Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας, Λιμενικό Ταμείο Καβάλας, Λιμενικό Ταμείο Ν.Κέρκυρας, Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου, Λιμενικό Ταμείο Πατρών, Λιμενικό Ταμείο Ραφήνας μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες αντίστοιχα "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία ", "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, Ανώνυμη Εταιρεία", " Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία", "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία", και με διακριτικό τίτλο αντίστοιχα " Ο.Λ.Α. Α.Ε.", "Ο.Λ.Β. Α.Ε.", "Ο.Λ.Ε. Α.Ε.", "Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.", "Ο.Λ.Η. Α.Ε.", "Ο.Λ.Κ.

Α.Ε.", "Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.", "Ο.Λ.Λ. Α.Ε.", "Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.", και "Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.".

4. α) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμέ-νος Αλεξανδρουπόλεως ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

β) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου ορίζεται ο Δήμος Βόλου.

γ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας.

δ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσης.

ε) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου.

στ) 'Εδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας.

ζ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ορίζεται ο Δήμος Κερκυρέων.

η) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ορίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής.

θ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πατρών ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

ι) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας.

5. Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. της παραγράφου 3 είναι ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τις διατάξεις του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. α) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περιέρχεται στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ως καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που περιέρχονται στην Α.Ε. η επερχόμενη, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μεταβολή σημειώνεται με αίτηση της εταιρείας ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

β) Οι εκκρεμείς δίκες κάθε μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Α.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

7. Οι Α.Ε. του παρόντος νόμου έχουν τις απαλλαγές που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α').

8. Η μελέτη και εκτέλεση έργων στην περιοχή αρμοδιότητας των Α.Ε. εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.. Αν πρόκειται για έργα εθνικού επιπέδου, απαιτείται η έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει τις Α.Ε. στον τομέα των έργων.

9. α) Τα λιμενικά έργα των Α.Ε. εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό ενιαίας ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής της χώρας.

β) Οι προσχώσεις στη θάλασσα προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Α.Ε. εκτελούνται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του α.ν. 2344/1940.

10. Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού των Α.Ε. κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

11. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά αναγράφεται η επωνυμία του Λιμενικού Ταμείου που μετατρέπεται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου υπαγωγής, η Α.Ε.

12. Οι Α.Ε. του παρόντος νόμου εξασφαλίζουν όλες τις λιμενικές εξυπηρετήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και ένοπλες δυνάμεις. Τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος απαλλάσσονται της καταβολής τελών και δικαιωμάτων για την εξυπηρέτησή τους στις εγκαταστάσεις των Α.Ε.

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. που θα αναγράφεται στο καταστατικό της αφορά λογιστική διευκόλυνση της Εταιρείας και δεν θα καταβάλλεται σε χρήμα ούτε θα συμψηφίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, με την οποία θα σχηματιστεί οριστικά το μετοχικό της κεφάλαιο.

14. Οι διατάξεις του κ.ν. 5167/1931 (ΦΕΚ 222 Α') και του ν.δ. 1254/1949 (ΦΕΚ 288 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεων στα λιμάνια της χώρας ισχύουν και για τις Α.Ε. του παρόντος νόμου.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε..

16. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση των αντίστοιχων φορέων, δύνανται να μετατρέπονται σε Α.Ε. του άρθρου 291 του π.δ. 410/1995 και άλλα Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ύστερα από πρότασή τους.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Για κάθε Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. του προηγούμενου άρθρου του παρόντος νόμου εγκρίνεται το καταστατικό του, που έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 25

Ισχύς του Καταστατικού

Η ισχύς του Καταστατικού θα αρχίσει ύστερα από δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις."

Άρθρο εικοστό τρίτο Εποπτεία των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε.

1. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας παρίσταται ο ίδιος ή δια ειδικού αντιπροσώπου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ανώνυμης Εταιρείας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να

ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος των Α.Ε..

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων της Ζώνης Λιμένα

1. Με σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο και της ανωνύμου εταιρείας του παρόντος νόμου, παραχωρείται στη δεύτερη το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων, λιμενικών έργων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου εικοστού πρώτου.

Στην παραπάνω σύμβαση ορίζονται: α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα πενήντα έτη, β) το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να καθοριστεί και σε ποσοστό επί του συνόλου ή μέρους των εσόδων της Εταιρείας, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, καθώς και ο τρόπος και οι όροι άσκησης αυτού, δ) η τιμολογιακή πολιτική της Α.Ε. σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, καθώς και οι υποχρεώσεις της και ιδιαίτερα οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας αυτών, ε) οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος ή άλλες τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας.

Από την παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν θίγεται το δικαίωμα του Δημοσίου σχετικά με τη χρήση χώρων ή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών σχετικών με τις λιμενικές δραστηριό-τητές του εντός της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα.

2. Με τη σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση της Εταιρείας ή του Ελληνικού Δημοσίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων εντός της Ζώνης Λιμένα της Α.Ε., ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών, η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης από την Α.Ε., καθώς και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με τη σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Α.Ε. ασκεί το δικαίωμα χρήσεως και εκμετάλλευσης των λιμενικών έργων, κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ο ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εταιρεία, που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προτείνεται από τον Πρωτοβάθμιο Σύλλογο ή την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, ο δε άλλος από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση των Λιμενεργατών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που έχει συνάψει έως την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το Λιμενικό Ταμείο με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας - Γενικός Κανονισμός Προσωπικού

1. Εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συντάσσεται και τίθεται σε εφαρμογή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και γνώμη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Εταιρείας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Κ.Ε.Ο.Λ. καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας και ο τρόπος λειτουργίας τους.

2. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π) της Εταιρείας, ο οποίος, μετά από γνώμη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αν η γνώμη που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν διατυπωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί, δεν είναι απαραίτητη. Αν η γνώμη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι αρνητική, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας (ν.1876/1990).

4. Μέχρι τη δημοσίευση του Κ.Ε.Ο.Λ. και του Γ.Κ.Π., καθώς και της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην Εταιρεία οι κανονισμοί και οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υπαγωγής.

Άρθρο εικοστό έκτο Θέματα προσωπικού

1. Το μόνιμο προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρεί τη μονιμότητά του και δεν λύεται η σχέση εργασίας του παρά μόνον για τους ίδιους λόγους με τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Το προσωπικό: α) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) έμμισθης εντολής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού πρώτου που μετατρέπονται σε Α.Ε., αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό των Α.Ε. της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού δεύτερου και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις ειδικότητες και κατηγορίες, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Εταιρειών αυτών (Κ.Ε.Ο.Λ.).

Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού του στοιχείου α' δεν καταγγέλλεται παρά μόνο για αιτία που αφορά στο πρόσωπο του εργαζομένου.

3. Τα υπηρεσιακά θέματα των δικηγόρων και νομικών συμβούλων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').

4. Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσωπικού δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές μηνιαίες

αποδοχές που ελάμβανε κατά το χρόνο της μετατροπής.

5. Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού πρώτου που μετατρέπονται σε Α.Ε. δύναται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να ζητήσει τη μετάταξή του σε κενές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας ή Α.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εφόσον κριθεί ότι υπάρχει επάρκεια προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. που ανήκει.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις μετατάξεις του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού πρώτου που μετατρέπονται σε Α.Ε..

6. Σε περίπτωση διάλυσης των ανωνύμων εταιρειών το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. κατά το χρόνο μετατροπής σε Α.Ε. μετατάσσεται με αίτη-σή του σε δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας ή Α.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις μετατάξεις αυτές.

Το προσωπικό των Α.Ε. της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού πρώτου δύναται να μετατάσσεται ή να αποσπάται από Α.Ε. σε άλλη Α.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κατόπιν αιτήσεώς του και σύμφωνη γνώμη των οικείων διοικητικών συμβουλίων, σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας ή ανάλογων προσόντων με αυτά του μετατασσομένου / αποσπωμένου.

7. Προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, στα Λιμενικά Ταμεία που μετατρέπονται σε Α.Ε., εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι λήξεως της σύμβασης για την οποία είχε προσληφθεί.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που προέρχεται από μετατρεπόμενα Λιμενικά Ταμεία, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε, ως χρόνος υπηρεσίας για μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη, θεωρείται ότι διανύθηκε στις ανώνυμες εταιρίες που προέρχονται από τα μετατρεπόμενα Λιμενικά Ταμεία.

9. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν σε αμοιβές μηχανικών Δημοσίου και Ο.Τ.Α. μέσω ειδικών λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν για τους μόνιμους διπλωματούχους μηχανικούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

10. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε.,που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Άρθρο εικοστό έβδομο

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η υφιστάμενη Λιμενική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εξακολουθούν αντιστοίχως να ασκούν τα καθήκο-ντά τους που έχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως, καθώς και η αμοιβή τους θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο εικοστό όγδοο Τελικές διατάξεις

1. Οι ισχύουσες διατάξεις για τις αρμοδιότητες αστυνομικής εξουσίας και δικαστικής αστυνομίας, των λιμενικών αρχών εφαρμόζονται εφ' όλων των πλοίων, που δρομολογούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Διατάξεις που είναι αντίθετες στις διατάξεις του Μέρους Πρώτου ή που αφορούν θέματα, που ρυθμίζονται από αυτό, καταργούνται από 1 Νοεμβρίου 2002.

3. Διατάξεις που είναι αντίθετες στις διατάξεις του Μέρους Δεύτερου και Τρίτου καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο εικοστό ένατο Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει, λογαριασμός, που τηρούσαν τα Λιμενικά Ταμεία για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων τους, διατηρείται μετά τη μετατροπή τους σε Α.Ε. και εφαρμόζεται, όπως ισχύει κάθε φορά, και μέχρι την αποχώρηση όλων των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.

2. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, ως και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών που αφορούν το Λιμενικό Ταμείο που μετατρέπεται, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Α.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον κ.ν. 2190/1920.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') που αφορούν στη σύσταση Δημοτικών και Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εταιρεία, που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνεται από τον Πρωτοβάθμιο Σύλλογο ή την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος και στο ν.δ. 10/16.9.1926.

6. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου, η προθεσμία της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου ορίζεται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2001.

Άρθρο τριακοστό

Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 με το π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α'), που προστέθηκε με την παράγραφο (Β) του άρθρου 5 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α') και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 38 του ν. 2459/ 1997

(ΦΕΚ 17 Α') και 32 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. α) Συνταξιούχοι ναυτικοί λαμβάνουν από 1.1.2001 σύνταξη ίση με ποσοστό 60% του βασικού μισθού της αντίστοιχης Σ.Σ.Ε.του έτους 2000, εφόσον έχουν 15ετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρεσία στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος αδείας και οι πάσης φύσεως εξαγορές υπηρεσιών στο Ν.Α.Τ. και η σχέση μεταξύ της ανώτατης σύνταξης της ειδικότητας ναυτολόγησης ή εξαγοράς της κατηγορίας του πλοίου που υπηρέτησαν το τελευταίο 48μηνο της υπηρεσίας τους και του βασικού μισθού της αντίστοιχης Σ.Σ.Ε., όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2000, είναι μικρότερη από 60%, χωρίς να υπολογίζονται τα πάσης φύσεως χορηγούμενα επιδόματα.

β) Για τους συνταξιούχους ναυτικούς που ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια της θαλάσσιας υπηρεσίας τους με την ειδικότητα του Πλοιάρχου Α'ή Μηχανικού Α'σε πλοία κατηγορίας Β' του πίνακα Ι του άρθρου 16 του κ.ν. 792/1978 εφαρμόζεται το εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής με βάση τη σχέση μεταξύ των ανώτατων συντάξεων των ειδικοτήτων ναυτολόγησης ή εξαγοράς και των αντίστοιχων βασικών μισθών της συλλογικής σύμβασης εργασίας των ακτοπλοϊκών - επιβατηγών πλοίων, εφόσον η ανώτατη σύνταξή τους δεν υπερβαίνει το 80% του βασικού μισθού της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης εργασίας της ειδικότητας που ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν.

γ) Προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις των προηγούμενων (α) και (β) εδαφίων, εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών Ν.Α.Τ.-Κ.Ε.Α.Ν. μεταξύ της ειδικότητας ναυτολόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου 48μηνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των Σ.Σ.Ε. που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα Φ/Γ ποντοπόρα πλοία άνω των 4.500 DW.

Η ως άνω προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ ισόποσες άτοκες δόσεις και η αναπροσαρμογή της σύνταξης καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς.

δ) Σε περίπτωση που η σύνταξη είναι μικρότερη της ανώτατης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων (α) και (β), αναπροσαρμόζεται αυτή στο ποσοστό 60% ανάλογα. Εάν η υπηρεσία του τελευταίου 48μηνου έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και με διαφορετικές ειδικότητες, η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται με βάση τον αριθμό ημερών ασφάλισης σε κάθε κατηγορία πλοίου και την ειδικότητα.

ε) Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κ.ν. 792/ 1978.

στ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύνταξη των ναυτικών ή των οικογενειών τους έχει υπολογιστεί με συνταξιοδοτικό μισθό βάσει του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα εκτός του Ν.Α.Τ., εφόσον με τη ναυτική υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων (α) ή (β) της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, ισχύουν οι αυξήσεις των συντάξεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης στον άλλο φορέα. Η απαιτούμενη 48μηνη ναυτική

υπηρεσία συμπληρώνεται από υπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός της ασφάλισής τους στον άλλο φορέα και οι συντάξεις επανυπολογίζονται.

ζ) Στους συνταξιοδοτηθέντες με την αιτία του ναυτικού ατυχήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής με βάση τα ναυτικά τους προσόντα ή τη ναυτολόγηση της τελευταίας διετίας της θαλάσσιας υπηρεσίας τους για την οποία προκύπτει αύξηση.

η) Οι συντάξεις που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο αναπροσαρμόζονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου στο 60% του βασικού μισθού της Σ.Σ.Ε. του χρόνου αυτού. Η αναπροσαρμογή αυτή επεκτείνεται και στην επικουρική σύνταξη που χορηγείται από το Κ.Ε.Α.Ν.

θ) Οι συντάξεις που αναπροσαρμόστηκαν με βάση τις διατάξεις που αντικαθίστανται με την παρούσα παράγραφο δεν επανυπολογίζονται και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος."

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Στα δικαιούμενα σύνταξης μέλη της κατά το άρθρο 20 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α') οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η χορηγούμενη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης στον δικαιοπάροχο σύνταξης ως ακολούθως:

α. Στο 70% (εβδομήντα επί τοις εκατό) προκειμένου περί συζύγου άνευ συνταξιοδοτικώς προστατευομένου τέκνου, στο 85% (ογδόντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον έχει ένα προστατευόμενο τέκνο και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον έχει δύο τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα.

β. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως ορφανών από πατέρα και μητέρα τέκνων, στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτείται ένα τέκνο, στο 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο τέκνα, στο 90% (ενενήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τρία τέκνα και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τέσσερα τουλάχιστον τέκνα.

γ. Στο 50% (πενήντα επί τοις εκατό), προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως και των δύο γονέων ή του ενός σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα. Στο 25 % (είκοσι πέντε επί τοις εκατό), για κάθε συνταξιοδοτούμενο γονέα, σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης αυτών, αυξανομένου σε 50% (πενήντα επί τοις εκατό) σε περίπτωση επιγενόμενου θανάτου του ενός.

δ. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως αδελφών, στο 30% (τριάντα επί τοις εκατό) εφόσον το συνταξιοδοτούμενο πρόσωπο είναι ένα, στο 45 % (σαράντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο και στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τουλάχιστον τρεις."

Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χορηγηθείσες συντάξεις αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Εφόσον κατά την αναπροσαρμογή προκύψει ότι καταβάλλεται σύνταξη σε ποσοστό μεγαλύτερο των κατά περίπτωση οριζομένων, η σύνταξη δεν μειώνεται και η διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων.

3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α') προστίθεται εδάφιο ( δ ) που έχει ως ακολούθως:

"δ. Οι προσωρινά συνταξιοδοτηθέντες ή συνταξιοδοτούμενοι από το Ν.Α.Τ. ναυτικοί καθίστανται οριστικά συνταξιούχοι ως ακολούθως:

Ι. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις γενικές διατάξεις περί ανικανότητας και το άθροισμα ηλικίας και της συνθετικής υπηρεσίας δίνει τον αριθμό εβδομήντα.

ΙΙ. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις "περί ναυτικού εργατικού ατυχήματος" μέχρι συμπληρώσεως του 50ού έτους της ηλικίας τους ή "περί ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας", πέντε χρόνια αργότερα.

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που οι υγειονομικές επιτροπές κατά την πρώτη παραπομπή διαπίστωσαν πλήρη ακρωτηριασμό άκρου ή πλήρη τύφλωση."

4. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 3 του κ.ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α'), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α'τάξης αντίστοιχα και έχουν πραγματική ναυτική εργασία τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την απόκτηση του διπλώματος Α'τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του Ν.Α.Τ. ή επί πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο Ν.Α.Τ. και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα, ούτε είναι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ., εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α) για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ. ενός Αρχιπλοιάρχου και ενός Αρχιμηχανικού, η ναυτιλιακή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί:

Ι. δύο τουλάχιστον πλοία Φ/Γ-Δ/Ξ συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 κ.ο.χ., ή ένα ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κ.ο.χ. ή

ΙΙ. ένα τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κ.ο.χ. ή δύο άνω των 1.000

κ.ο.χ. ή

ΙΙΙ. τρία τουλάχιστον υδροπτέρυγα ή ένα καταμαράν ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή τρία τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1.000 Η.Ρ έκαστο ή δύο Ν/Γ άνω των 5.000 Η.Ρ έκαστο.

β) Για την ασφάλιση περισσότερων, η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται για κάθε επιπλέον Αρχιπλοίαρχο και Αρχιμηχανικό, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πλοίων, 3 Φ/Γ πλοία άνω των 2.000 κ.ο.χ. έκαστο ή 2 άνω των 10.000 έκαστο ή 1 άνω των 100.000 κ.ο.χ. ή 2 Ε/Γ-Ο/Γ οποιασδήποτε κατηγορίας άνω των 3.500 κ.ο.χ. έκαστο ή 4 Ν/Γ 5.000 HP συνολικά ή 2 καταμαράν ή 6 υδροπτέρυγα.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει την ασφάλιση ενός επιπλέον Αρχιπλοιάρχου και Αρχιμηχανικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται από λόγους που συνδέονται με τεχνολογικές εξελίξεις, έκτακτες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ή τρόπο εκμετάλλευσης των πλοίων.

δ) Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να ασφαλίσει Πλοίαρχο ή Μηχανικό Α'τάξης αντί Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού, εάν τα πλοία που απομένουν μετά την ασφάλιση των Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών που αντιστοιχούν κατά τα εδάφια α' και β' ή το σύνολο των πλοίων που εκπροσωπεί, δεν επαρκούν για ασφάλιση Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού. Οι ασφαλιζόμενοι ως Πλοίαρχοι Α' και Μηχανικοί Α' πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τους Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς και ο χρόνος υπηρεσίας τους αναγνωρίζεται μόνο κατά τα δύο τρίτα αυτού.

ε) Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, τα πλοία πρέπει να φέρουν ελληνική σημαία ή να είναι υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα ή ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ., ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες ασφαλίσεως του προσωπικού της παραγράφου αυτής."

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του κ.ν. 792/1978 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

"Ειδικά για τους ασφαλισμένους του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του κ.ν. 792/1978, η καθυστέρηση της καταβολής δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος της εξαγοράς."

6. Συστήνεται στο Ν.Α.Τ. Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών, Στατιστικής και Παραγωγικότητας. Σκοπός της Διεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών, η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων, η συγκέντρωση, επεξεργασία και απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων, η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας. Η Διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: 1) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, 2) Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών, και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Προϊστάμενοι των Τμημάτων ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών, και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων είναι:

i) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής: Η κατάρτιση βιομετρικών και ειδικών τεχνικών πινάκων. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Ν.Α.Τ., του Κ.Ε.Α.Ν. και των Τ.Π.Ε.Ν. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων των Ταμείων και των άλλων Κεφαλαίων και Λογαριασμών. Η κατάρτιση μελετών επί τροποποιήσεων της νομοθεσίας και ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του Ν.Α.Τ., του Κ.Ε.Α.Ν. και των Τ.Π.Ε.Ν.. Η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

ii) Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας: Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας, η κατάρτιση Κανονισμών και η υπόδειξη γενικότερων θεμάτων που χρήζουν οργάνωσης και αναδιοργάνωσης.

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων ή Γραφείων ή Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μεταφέρονται αυτοδικαίως στη νέα Διεύθυνση.

Στις υφιστάμενες στο Ν.Α.Τ. θέσεις με βαθμό Διευθυντή, προστίθεται μία θέση εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, με αντίστοιχη μείωση μίας θέσης των ενιαίων βαθμών Δ' - Α' του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

" 3. Έκτακτες δαπάνες είναι οι μη ρητά προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις έκτακτες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι αποβλέπουσες σε ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς, ως τέτοιες δαπάνες εννοούνται ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις υπέρ του "Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου", του "Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού", της "Ναυτικής Εβδομάδας", άλλων ναυτικών εκδηλώσεων, Σωματείων παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, κοινωνικών εκδηλώσεων των Ναυτεργατικών Σωματείων, για την εορτή κοπής βασιλόπιτας, για δώρα τέκνων των υπαλλήλων κατά τις εορτές Χριστουγέννων - Νέου Έτους, για αγορά στεφάνων σε περίπτωση κηδείας προσώπων, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες στο Ίδρυμα, για αμοιβή στενογράφου που χρησιμοποιείται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ., για πάγια γραφικά και μικτά έξοδα Προέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη η οποία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.

Για την εντολή και εκτέλεση έκτακτης δαπάνης απαιτείται κάθε φορά απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.".

8. Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του ν. 1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του ν. 2229/1994 και των προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή τους, για τα έργα που εκτελούνται από το Ν.Α.Τ. και Τ.Π.Ε.Ν., είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ν.Α.Τ. και Τ.Π.Ε.Ν. και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και όπως ειδικότερα ορίζεται στις ακόλουθες διατάξεις:

α) "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Αρχή" είναι το Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τ.

β) "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι τα Διοικητικά Συμβούλια του Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν.

- Επιβλέποντες ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι του Τμήματος Κατασκευής και Συντήρησης Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τ. ή ιδιώτες τεχνικοί, που προσλαμβάνονται από το Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Το Τεχνικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. και Τ.Π.Ε.Ν. κατά τις διατάξεις του ν.δ. 1266/1972 και του περί εκτελέσεως αυτού υπ. αριθμ. π.δ. 56/1973 συντίθεται εκ πέντε μελών ως

εξής:

(α) Του Διευθυντού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., αναπληρούμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού.

(β) Ενός Μηχανικού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με Α' βαθμό, οριζομένου μετά του αναπληρωτού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

(γ) Ενός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζομένου μετά του αναπληρωτού από τη Διοίκηση αυτού.

(δ) Ενός Μηχανικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του, από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

(ε) Ενός Μηχανικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

οριζομένου μετά του αναπληρωτού του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Α.Τ.

- Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τις μελέτες και την κατασκευή των έργων του Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν., αυτές εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα Διοικητικά Συμβούλια Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν., μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

- Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για τα έργα που αφορά η παράγραφος αυτή εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα Διοικητικά Συμβούλια Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν., μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

- Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

- Οι προσωρινές ή οριστικές παραλαβές ενεργούνται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Α.Τ. ή Τ.Π.Ε.Ν.

- Στα έργα των Ν.Α.Τ. και Τ.Π.Ε.Ν., των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις του ν.1418/ 1984 και του ν. 2229/1994, αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα όργανα που προσδιορίζονται με την παράγραφο αυτή.

- Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το ν. 1418/1984 και το ν. 2229/1994 και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο τριακοστό πρώτο Θέματα προσωπικού

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 619/1977 (ΦΕΚ 171 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από:

(α) τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει γνώση ή εμπειρία θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης,

(β) τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(γ) τον εκάστοτε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(δ) έναν υπάλληλο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(ε) έναν υπάλληλο του Οίκου Ναύτου,

(στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο,

(ζ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οίκο Ναύτου."

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Των υπό στοιχεία (α),(δ),(ε),(στ) και (ζ) μελών ορίζονται ισάριθμοι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών έχουν την ιδιότητα των μελών που αναπληρώνουν.

Αναπληρωτής του υπό στοιχείο (γ) μέλους ορίζεται ο εκάστοτε νόμιμος αναπληρωτής του.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από συνέλευση των εργαζομένων που συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και από το σύλλογο των υπαλλήλων του Οίκου Ναύτου. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

και στον Οίκο Ναύτου αντίστοιχα. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

3. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

" (β) 'Ενας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο."

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του κ.ν. 792/1978 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και ο αναπληρωτής του προτείνονται από συνέλευση των εργαζομένων που συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία."

5. Στο τέλος του άρθρου 33 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 5 του ν. 2575/1978 (ΦΕΚ 23 Α'), προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

"Για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Υ.Ε.Ν., εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας οι υπάλληλοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ.".

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') και το εδάφιο α' αυτής αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και αποτελείται από:

α) Πέντε εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας."

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Θέματα στρατολογίας σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

1. Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), μετά το πέρας της φοίτησης και την απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ν., κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό προς εκτέλεση δωδεκάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση και με τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής απολύονται προσωρινά από το στράτευμα. Για να καταστεί η απόλυση οριστική πρέπει μέσα σε πέντε χρόνια από την προσωρινή απόλυση να συμπληρώσουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα έξι μηνών σε εμπορικά πλοία. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσωρινώς απολυθέντες υπόκεινται σε υποχρέωση εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας προς συμπλήρωση του χρόνου σύμφωνα με τις εκάστοτε περί στρατολογίας των Ελλήνων ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν., που σύμφωνα με τις περί στρατολογίας των Ελλήνων διατάξεις έχουν ειδική μειωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δώδεκα μηνών, δικαιούνται, με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, να καταταγούν προς εκτέλεση οκτάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Για τη συμπλήρωση της θαλάσσιας υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού για απόκτηση διπλώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως δώδεκα μηνών, που

αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγορασθεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

3. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύει για όσους καταταγούν από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002 και μετά.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Αύξηση οργανικών θέσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

1. Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος αυξάνεται κατ' έτος έως το 2006 μέχρι του συνολικού αριθμού των 10.156 ατόμων ήτοι κατά 4.147 νέες οργανικές θέσεις.

2. Κατ' έτος εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την κατάταξη δοκίμων στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός της οργανικής δύναμης ανά κατηγορία προσωπικού.

3. Οι θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. αυξάνονται κατά 419 ως ακολούθως:

(α) Των Αξιωματικών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος κατά τριακόσιες ογδόντα δύο, από τις οποίες:

Υποναύαρχος 1 ως Γενικός Επιθεωρητής

Αρχιπλοίαρχοι 6

Πλοίαρχοι 18

Αντιπλοίαρχοι 60

Πλωτάρχες 72

Υποπλοίαρχοι 102

Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 123

(β) Των Αξιωματικών Λ.Σ. (Ιατρών) κατά μία στο βαθμό του Υποναυάρχου.

(γ) Των Αξιωματικών Λ.Σ. που προέρχονται από Ανθυπασπιστές αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος κατά έξι, από τις οποίες:

Αντιπλοίαρχοι 1

Πλωτάρχες 5

(δ) Των Αξιωματικών Λ.Σ. που προέρχονται από βαθμοφόρους Λ.Σ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και των εφέδρων Αξιωματικών Λ.Σ. (εφόσον μονιμοποιηθούν) κατά είκοσι στο βαθμό του Σημαιοφόρου.

(ε) Των Αξιωματικών Λ.Σ. που προέρχονται από βαθμοφόρους Λ.Σ. αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά δέκα ενιαίες στους βαθμούς Ανθυποπλοιάρχου - Σημαιοφόρου.

4. Η πλήρωση των θέσεων του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου σε εισαγωγικό βαθμό θα γίνει σταδιακά μέσα σε έξι έτη (2001-2006).

4.1. Η πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων εκτός εισαγωγικού βαθμού του εδαφίου (α) της παραγράφου 3 θα γίνει σταδιακά κατ' έτος μέχρι το 2006 ως ακολούθως:

Πλοίαρχοι 3

Αντιπλοίαρχοι 10

Πλωτάρχες 12

Υποπλοίαρχοι 17

Η πλήρωση των θέσεων του Υποναυάρχου Λ.Σ. Γενικού Επιθεωρητή και των έξι Αρχιπλοιάρχων θα γίνει άμεσα από τους πίνακες "διατηρητέων" για τους Αρχιπλοιάρχους και "προακτέων κατ' εκλογή" για τους Πλοιάρχους που προέκυψαν από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους 2001.

4.2. Η πλήρωση των θέσεων των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 3 θα γίνει εφόσον υπάρξουν Αξιωματικοί οι οποίοι θα έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά για προαγωγή προσόντα.

4.3. Με την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ. της παρ.3 ε σε βαθμοφόρους του Λιμενικού Σώματος επέρχεται αυτομάτως και η κένωση των οργανικών θέσεων των αντίστοιχων βαθμών προέλευσής τους.

5. Οι θέσεις των Υπαξιωματικών αποφοίτων Παραγωγικής Σχολής, καθώς και των Λιμενοφυλάκων αυξάνονται ως ακολούθως:

5.1. Των Υπαξιωματικών αποφοίτων Παραγωγικής Σχολής κατά επτακόσιες είκοσι μία (721) στον εισαγωγικό τους βαθμό.

5.2. Των Λιμενοφυλάκων κατά τρεις χιλιάδες επτά

(3.007).

6. Η πλήρωση των θέσεων των παραγράφων 3 και 5 σε εισαγωγικό βαθμό θα γίνει σταδιακά μέσα σε έξι έτη (2001

- 2006).

7. Ο Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος επιλέγεται από το αρμόδιο για την επιλογή Υπαρχηγών Λ.Σ. Συμβούλιο, μεταξύ των εν ενεργεία κατά την ημερομηνία επιλογής του Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, εξαιρουμένων εκείνων οι οποίοι στο πλαίσιο της διοικητικής τους αποκατάστασης λογίζονται ότι βρίσκονται στην ενέργεια. Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α') έχει εφαρμογή και για τους Πλοιάρχους και Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεοτέρου τους μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου.

Ο Υποναύαρχος Λ.Σ. - Γενικός Επιθεωρητής είναι νεότερος των Υπαρχηγών Λ.Σ..

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά μέτρων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλιμενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμένες, καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, που προβλέπεται από το άρθρο 37α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α'). Τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε δύο χιλιάδες δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, οφείλονται κάθε φορά που εισέρχεται το πλοίο στη χώρα και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, καταβάλλονται στη λιμενική αρχή του πρώτου από τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης και ισχύουν για όλους τους λιμένες, όρμους ή ακτές της χώρας. Τα πλοία αναψυχής, που συμμετέχουν σε αγώνες ή εκπαιδευτικά ταξίδια ναυταθλητι-κών ομίλων και σχολών ιστιοπλοΐας ή ακόμα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα Υπουργείων άλλων χωρών, απαλλάσσονται της καταβολής των πιο πάνω τελών μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δίδεται κατά περίπτωση."

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η αριθ. οικ. 2/55577/0022/31.7.2000 κοινή απόφαση των

ΦΕΚ 145

Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 976 Β'):

"ΘΕΜΑ: Καταβολή διαφοράς στεγαστικού επιδόματος σε μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.1988 μέχρι

31.10.1989.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 1284/1982.

2. Τις αποφάσεις του ΣτΕ με αριθμ. 3587/97, 3604/98 κ.ά. με τις οποίες κρίθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος αποζημίωση ίση με το στεγαστικό επίδομα που ελάμβαναν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διετία 1988-1989.

3. Τις εκκρεμείς απαιτήσεις και την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου εξοφλήσεώς τους.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7 δις περίπου, για την οποία θα γίνει πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των ετών 2001, 2002, 2003 και 2004.

5. Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000), αποφασίζουμε:

1. Ποσά που οφείλονται προς τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος) και του Λιμενικού Σώματος, βάσει εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων ως διαφορά από τη χορήγηση σε αυτούς του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 10 του ν. 1284/1982, εξοφλούνται σε επτά (7) άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, λήξεως 2.1.2001, 2.7.2001, 2.1.2002, 2.7.2002, 2.1.2003, 2.7.2003 και 2.1.2004.

2. Τα ίδια χρηματικά ποσά και με τον ίδιο τρόπο εξόφλησης καταβάλλονται και σε όσους εκ των ανωτέρω έχουν ασκήσει εμπρόθεσμες αγωγές, ανεξάρτητα από το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο ευρίσκονται και θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.1988 μέχρι 31.10.1989, ανάλογα με το χρόνο εξόδου ή μη των δικαιούχων από την υπηρεσία, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

3. Οι εν λόγω απαιτήσεις των μελών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.1988 μέχρι 31.10.1989, θα εξοφληθούν με μετρητά ως εξής:

1η δόση στις 2.1.2001, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.1.1988 μέχρι 31.3.1988.

2η δόση στις 2.7.2001, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.4.1988 μέχρι 30.6.1988.

3η δόση στις 2.1.2002, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.7.1988 μέχρι 30.9.1988.

4η δόση στις 2.7.2002, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.10.1988 μέχρι 31.12.1988.

5η δόση στις 2.1.2003, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.1.1989 μέχρι 31.3.1989.

6η δόση στις 2.7.2003, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.4.1989 μέχρι 30.6.1989.

7η δόση στις 2.1.2004, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.7.1989 μέχρι 31.10.1989.

4. Απαιτήσεις δικηγόρων παρακρατούνται υπέρ αυτών από τις αρμόδιες διαχειρίσεις Χρηματικού με την κατάθεση νομίμως συντεταγμένων και θεωρημένων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συμφωνητικών αμοιβής.

5. Για τον ακριβή υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών κατά δικαιούχο επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει το κατά μήνα καταβλητέο ποσό και τους μήνες καταβολής του, σε ονομαστικό ποσό, κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο ποσό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

6. Τα κατά τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εισπράξει ούτε έχουν συμψηφίσει ούτε έχουν εκχωρήσει την απαίτησή τους αυτή, ότι αποδέχονται τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης και ότι δεν έχουν καμιά άλλη απαίτηση εκ της αιτίας αυτής κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1988 - 31.10.1989.

Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων για απαιτήσεις του ίδιου χρονικού διαστήματος, εκ της αιτίας αυτής τίθενται στο αρχείο, ελλείψει αντικειμένου συζητή-σεώς τους.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ"

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως

εξής:

"1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές."

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Ρυθμίσεις Θεμάτων "Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία"

1. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αφ' ενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς όργανο και αφ' ετέρου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)", παραχωρείται στη δεύτερη το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, όπως ορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 2668/1999 (ΦΕΚ 40 Α') και με την επιφύλαξη των αναγνωρισμένων ως παραγουσών νομικές συνέπειες παραχωρήσεων τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται με

τον ίδιο τρόπο αναφορικά με τυχόν τροποποιήσεις ή παρατάσεις της ως άνω σύμβασης.

Στην παραπάνω σύμβαση ορίζονται: α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα εκατό έτη, β) το καταβαλλόμενο τίμημα, το οποίο μπορεί να καθορισθεί και σε ποσοστό επί του συνόλου ή μέρους των εσόδων της εταιρείας, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, καθώς και ο τρόπος και οι όροι άσκησης αυτού, δ) η τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ετήσια βάση, καθώς και οι υποχρεώσεις της και ιδιαίτερα οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας αυτών, ε) οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος ή άλλες τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας.

Από την παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν θίγεται το δικαίωμα του Δημοσίου σχετικά με τη χρήση χώρων ή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς.

2. Με τη σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας ή του Ελληνικού Δημοσίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών, καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή τρίτο σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') προστίθενται οι λέξεις "εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο".

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. καταργείται.

5. Μέχρι τη σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ασκεί το δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλεύσεως των γηπέδων, κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που έχει συνάψει έως την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης η Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο τριακοστό έκτο

Κάλυψη ασφαλιστικών δαπανών Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμος Εταιρεία

1. Η επιβάρυνση του Ι.Κ.Α. και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων δέκατο τέταρτο και δέκατο έκτο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') και αντιστοιχεί σε αναλογιστικές διαφορές που ανάγονται στο χρόνο έως την 1η Μαΐου 1999, χρόνο ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και η επιβάρυνση του Ι.Κ.Α. και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η οποία προκύπτει από την καταβολή των συντάξεων στους συνταξιοδοτούμενους των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Το ύψος των ως άνω επιβαρύνσεων προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από την αναλογιστική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού συνυπολογισθούν οι έως τη δημοσίευση του παρόντος σχετικές καταβολές των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιβάρυνσης.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει μέρος της δαπάνης που θα προσδιορισθεί με βάση την προηγούμενη παράγραφο από την πρόσοδο που θα προκύψει από διάθεση ιδίων μετοχών του στα πλαίσια της μετοχοποίησης των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

4. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί στις Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει της τρίτης παραγράφου του δέκατου όγδοου άρθρου του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') δεν επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αποδόθηκαν στο Ι.Κ.Α. ή στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

5. Το δέκατο όγδοο άρθρο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο τριακοστό έβδομο Έναρξη ισχύος

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τ. ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - ΕΠΕ. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. Ευ^Ο

Α' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send