logo-print

Νόμος 2950/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

01/11/2001

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2950

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας επί της συνεργασίας στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, αναφερόμενα εφεξής στο παρόν ως τα «Μέρη»,

ΑΠΑΛΥΝΟΝΤΑΣ τον κίνδυνο που προκαλείται σε αμφότερα τα Κράτη από βιομηχανικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές,

ΔΕΧΟΜΕΝΑ ότι η συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους θα προάγει την ευημερία και ασφάλεια αμφοτέρων των Κρατών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν για τα Μέρη από την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στο ανωτέρω αναφερόμενο πεδίο,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την πιθανότητα βιομηχανικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών, που δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τους πόρους ενός εκάστου των Μερών, και ως εκ τούτου, την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών των Μερών με το σκοπό πρόληψης και μείωσης αυτών των εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους,

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους, σεβόμενα και αναγνωρίζοντα τα γενικώς αναγνωρισμένα πρότυπα και κανόνες που υπάρχουν στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών οργανισμών, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, καθώς επίσης και απο-σκοπούντα στο να συνεισφέρουν στην εκπόνηση κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 8

Συντονισμός και διαχείριση της βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

1. Το Αρμόδιο Οργανο του Αιτούντος Μέρους συντονίζει, διαχειρίζεται και επιβλέπει τις δραστηριότητες των Ομάδων Βοήθειας μέσω των αρχηγών τους.

2. Το Αιτούν Μέρος ενημερώνει τους αρχηγούς των Ομάδων επί της εξέλιξης των γεγονότων στην περιοχή της εκτάκτου ανάγκης και συγκεκριμένων σημείων δραστηριοτήτων και, εάν είναι αναγκαίο, προμηθεύει σε αυτές τις ομάδες διερμηνείς και μέοα επικοινωνίας με τα Αρχηγεία, τα οποία θα συντονίζουν όλες τις δραστηριότητες έρευνας, διάσωσης και άλλες επείγουσες δραστηριότητες.

3. Οι Ομάδες Βοήθειας πρέπει να είναι αυτές οι ίδιες επαρκώς εξοπλισμένες για να λειτουργούν στη ζώνη εκτάκτου ανάγκης για τουλάχιστον 72 ώρες από τη στιγμή της άφιξης τους. Το Αιτούν Μέρος επαναπρομηθεύει αυτές τις ομάδες με όλα τα αναγκαία είδη, κατόπιν αιτήματος τους, για ολόκληρη την περίοδο.

4. Το Αιτούν Μέρος εξασφαλίζει ασφάλεια, δωρεάν ιατρική βοήθεια, τρόφιμα, κατάλυμα και επίσης προμηθεύει τα μέλη των Ομάδων Βοήθειας με όλα τα αναγκαία είδη σε περίπτωση που τα μέλη εξαντλήσουν τα αποθέμα-τά τους.

1. Η διαδικασία διάβασης των κρατικών συνόρων των Μερών ή ενός Κράτους Διαμετακόμισης από τα μέλη των Ομάδων Βοήθειας προσδιορίζεται από την εθνική τους νομοθεσία, το διεθνές δίκαιο των Μερών και/ή του Κράτους Διαμετακόμισης.

2. Η εντολή της διαδικασίας διάβασης μέσω των κρατικών συνόρων του Αιτούντος Κράτους ομάδων σκύλων έρευνας και της παραμονής τους στο έδαφος του Κράτους του Αιτούντος Μέρους προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καραντίνας, που ισχύουν στο έδαφος του Κράτους του Αιτούντος Μέρους σε κάθε περίπτωση.

3. Τα μέλη των Ομάδων Βοήθειας τα οποία ευρίσκονται στο έδαφος του Αιτούντος Μέρους και/ή του Κράτους Διαμετακόμισης είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτών των Κρατών.

Στην περίπτωση που αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν στρατιωτικό προσωπικό, η παραμονή του, όπως συμφωνείται προκαταρκτικά, και οι δραστηριότητές του θα υπόκεινται στη νομοθεσία του Αιτούντος Μέρους, που ρυθμίζει το καθεστώς αυτού του προσωπικού.

4. Για το σκοπό μεταφοράς των Ομάδων Βοήθειας, του Εξοπλισμού τους και των Ειδών της Βοήθειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε κατάλληλο όχημα για να φθάσουν στον προορισμό τους το δυνατόν συντομότερο.

Η μεταφορά συντονίζεται από τα Αρμόδια Όργανα.

1. Η τελωνειακή επιθεώρηση και έλεγχος του εξοπλισμού, των ειδών της βοήθειας και των προσωπικών ειδών των μελών των Ομάδων Βοήθειας, τα οποία εισάγονται και εξάγονται για βοήθεια, σύμφωνα με αυτήν την Συμφωνία, διεξάγονται σε απλοποιημένη μορφή, κατά προτεραιότητα και απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη, ακολουθώντας τις ανακοινώσεις που γίνονται από τα Αρμόδια Όργανα των Μερών, στις οποίες προσδιορίζεται η δομή των Ομάδων Βοήθειας και μία κατάσταση του εξαγόμενου και εισαγόμενου εξοπλισμού και ειδών βοήθειας.

2. Φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτροπικές ουσίες μπορεί να εισαχθούν μόνο σε ποσότητες αναγκαίες για σκοπούς ιατρικής βοήθειας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Μερών. Μόνο το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό τις χρησιμοποιεί σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση ο Αρχηγός της Ομάδας Βοήθειας υποβάλλει μία δήλωση στα όργανα τελωνειακού ελέγχου, στην οποία αναγράφει τα φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτροπικές ουσίες και υποδεικνύει την ονοματολογία και την ποσότητά τους.

Οι οικείες αρχές του Αιτούντος Μέρους μπορούν να ελέγξουν τη χρήση και την αποθήκευση των υλικών και των ουσιών που αναφέρονται ανωτέρω.

Τα φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτροπικές ουσίες, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αποστολής, εξάγονται από την επικράτεια του Αιτούντος Μέρους. Η βεβαίωση των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων και ψυχοτροπικών ουσιών, υπογεγραμμένη από τον αρχηγό και τον ιατρό της Ομάδας Βοήθειας και θεωρημένη από το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους, πρέπει να υποβληθεί στα όργανα τελωνειακού ελέγχου του Αιτούντος Μέρους μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Άρθρο 11 Αεροσκάφος

1. Το Αρμόδιο Όργανο του Συντρέχοντος Μέρους θα ενημερώνει το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους σχετικά με την απόφαση να χρησιμοποιήσει αεροσκάφος για να παράσχει βοήθεια με την ένδειξη της ζώνης ρίψεως εφοδίων από το αεροσκάφος, της πορείας πτήσεων, του τύπου και των χαρακτηριστικών κλήσης του αεροσκάφους, του αριθμού των μελών του πληρώματος, του χαρακτήρα του φορτίου, του χρονοδιαγράμματος πτήσεων και του καταλόγου των επιβατών (προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, δημοσιογράφοι κ.λπ.).

2. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τους κανονισμούς των Μερών.

3. Το Συντρέχον Μέρος απαλλάσσεται από την πληρωμή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τις υ,πηρεσίες πτήσης υπεράνω του εδάφους, προσγείωσης, παρκαρίσματος, απογείωσης και αεροπλοΐας σχετικά με το αεροσκάφος, το οποίο παρέχει βοήθεια σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία.

4. Για την πτήση που παρέχει τη βοήθεια, η απόδοση των δαπανών για καύσιμα και υπηρεσίες συντήρησης του αεροσκάφους διευθετείται από τα Μέρη χωριστά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Αρθρο 12 Απόδοση δαπανών

1. Το Αιτούν Μέρος μπορεί να ακυρώσει οποτεδήποτε το αίτημά του για βοήθεια. Το Αιτούν Μέρος ενημερώνει το Συντρέχον Μέρος αμέσως σχετικά με την απόφαση του και το Συντρέχον Μέρος μπορεί να απαιτήσει την απόδοση των δαπανών, οι οποίες καταβλήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

2. Το Συντρέχον Μέρος παρέχει ασφάλιση των μελών των Ομάδων Βοήθειας και αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο συνολικό λογαριασμό της βοήθειας.

3. Στο τέλος της λειτουργίας το Αρμόδιο Όργανο του Συντρέχοντος Μέρους ενημερώνει αμέσως το Αρμόδιο

Όργανο του Αιτούντος Μέρους εγγράφως σχετικά με τον όγκο της παρασχεθείσας βοήθειας.

4. Το Αρμόδιο Όργανο του Αιτούντος Μέρους παρέχει στο Αρμόδιο Όργανο του Συντρέχοντος Μέρους τελικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες της έκτακτης ανάγκης, τη μορφή και τη συνολική ποσότητα της παρασχεθείσας βοήθειας και τα αποτελέσματα της εργασίας που επιτελέστηκε.

1. Το Αιτούν Μέρος καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με σωματική βλάβη ή θάνατο μελών των Ομάδων Βοήθειας, που συνέβη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας. Τα ενδιαφερόμενα Μέρη συμφωνούν επί του ποσού που θα καταβληθεί.

2. Εάν ένα μέλος της Ομάδας Βοήθειας προξενήσει ζημία σε ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο επί του εδάφους του Αιτούντος Μέρους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας, αυτή η ζημία αποδίδεται από το Αιτούν Μέρος σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, ως εάν η ζημία είχε προκληθεί από τους υπηκόους του κατά τη διάρκεια της παροχής βοήθειας.

3. Η ζημία που προξενήθηκε από ένα μέλος της Ομάδας Βοήθειας σκόπιμα ή από βαρεία αμέλεια αποδίδεται από το Συντρέχον Μέρος, εάν τα πραγματικά περιστατικά της ζημίας αποδείχθηκαν από ένα εθνικό δικαστήριο του Αιτούντος Μέρους.

Επί τη βάσει αμοιβαίας συμφωνίας τα Μέρη μπορεί να καλέσουν οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες που συνδέονται με την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας.

Αυτή η Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με άλλες διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες είναι επίσης Συμβαλλόμενα Μέρη.

Αρθρο 16 Επίλυση διαφωνιών

Οποιαδήποτε διαφωνία που αφορά την εκτέλεση ή εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις και, εάν είναι αναγκαίο, δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 17 Τροποποιήσεις της Συμφωνίας

Κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία. Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις, όταν γίνονται δεκτές από το άλλο Μέρος, θα αρχίσουν να ισχύουν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 18 και θα αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.

Άρθρο 18 Τελικές διατάξεις

Αυτή η Συμφωνία συνάπτεται για μία απεριόριστη χρονική περίοδο και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, που επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της.

Αυτή η Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από κάθε Μέρος. Αυτή η Συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρι την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Μέρη έστειλε στο άλλο έγγραφη ανακοίνωση, επιβεβαιώνουσα τη θέλησή του να καταγγείλει αυτήν τη Συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχει καμία επίδραση στην εκτέλεση οποιωνδήποτε συμβάσεων και καθηκόντων που προκύπτουν από τις διατάξεις της Συμφωνίας.

Έγινε στην Αθήνα την 21η Φεβρουαρίου 2000 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην ελληνική, την ουκρανική και αγγλική γλώσσα, όλων των κειμένων όντων εξίσου γνησίων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μετάφρασης, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής της Ουκρανίας

Δημοκρατίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Αρθρο 13 Απόδοση ζημιών

Άρθρο 14

Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς

Αρθρο 15 Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες

AGREEMENT

Between the Government of the Hellenic Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, on the co-operation in the field of prevention of industrial accidents, natural disasters and the elimination of their

consequences

The Government of the Hellenic Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as "Parties5',

realising the danger brought to both states by industrial accidents and natural disasters;

admitting that co-operation in the field of prevention of industrial accidents, natural disasters and elimination of their consequences will promote the prosperity arid safety of both .States:

considering the benefits, which may be brought to the Parties by the exchange of scientific and technical information in the above-mentioned field;

taking into account the possibility of industrial accidents and natural disasters, which cannot be eliminated by the Parties' own resources and, hence, the need of co-ordinated actions of the Parries with purpose to prevent and mitigate such emergencies and their consequences;

supporting the UN efforts in the fiekTof prevention of industrial accidents, natural disasters and elimination of their consequences, respecting and acknowledging the generally recognised norms and rules existing in the framework of various international organisations, the relevant international conventions and agreements, as well as aiming at contributing to the elaboration of appropriate national legislation;

have agreed on the following:

Article 1 Sphere of application

1. This agreement establishes principles and frameworks of the co-ordinated activities of the Parties in case of natural and man-made disasters and elimination of their consequences.

2. This Agreement is applied in case of natural and man-made disasters and elimination of their consequences, which cannot be eliminated by the Parties own forces.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Agreement, the Following expressions have the meanings hereunder assigned to them:

Requesting Party - the State applying for assistance: Assisting Party - the State providing assistance;

Assistance team - group of specialists from the Assisting Patty, including civil defence/protection military personnel, assigned to provide assistance and equipped as necessary;

Equipment - materials, technical and transport facilities, munitions of the Assistance team and individual kits of its members;

Goods of assistance - material resources allocated for free of charge distribution among the disaster affected population

Competent Body - the agency, appointed by each of the Parties for management and co-ordination of the activities, connected to the implementation of this Agreement;

Transit State - a State, through the territory of which, including air space and territorial sea. the Assistance team, equipment and goods of assistance ire transported to third countries in accordance with the agreements concluded between the Parries and these countries in the field of prevention of industrial accidents, natural disasters and elimination of their consequences.

Article 3 Principles of assistance

1. The Parties co-operate in accordance with the provisions of this Agreement, as well as with internationally recognised regulations and principles, in order to provide prompt relevant information and assistance in case of natural or man-made disasters and/or possibility of their occurrence.

2. In case of man-made or natural disaster, which has occurred on the territory of its State, this Party can require assistance from the other Party. The Assisting Party helps the Requesting Party by means and measures aiming at the prevention and/or elirnination of the consequences of the emergency.

3. The Parties render one another assistance according to their capability. The assistance is granted at no cost unless otherwise agreed by the Parties.

4. The Requesting Party ensures unobstructed, receipt and distribution of goods of assistance exclusively among the affected population.

Article 4

Request for assistance and information exchange

1. The Parties are the bodies authorised to request assistance in an emergency.

2. The assistance is provided upon request, wherein the Requesting Party specifies:

-place, time, character, scale and current state of the industrial accident or natural disaster in the affected area;

- actions already taken, specification of the required assistance, priorities

3. The Assisting Party immediately makes a decision to provide assistance and informs the Requesting Party about the possibility, the amount and conditions of its rendering,

4. The information mentioned in clause 2 of this article is to be updated in the course of the events.

Article 5 Transit

If any of me Parties is the transit state, it ensures, an the basis of this Agreement and received request for assistance, all the necessary support during the passage of Assistance teams. Equipment and goods of assistance across their territories.

Article 6

Competent Bodies and points of contact

1. Each Party designates one or several competent bodies hereinafter referred to as Competent Bodies.

The Competent Bodies of this Agreement are: From the Greek side:

The Ministry of Interior / General Secretariat for Civil Protection of the Hellenic Republic.

From the Ukrainian side:

The Ministry of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of the Chernobyl Catastrophe

2. Without prejudice to other existing bilateral and multilateral agreements, each Parr/ nominates or establishes one or several points of contact for notification and rendering of assistance in ease of emergency.

3. The Parties notify each other in written form through the diplomatic channels on designation of any change related by the Competent Body(s), as well as to the point(s) of contact.

4. Each Party ensures continuous function of the Competent Body(s) and point(s) of contact

Article 7 Joint Working group

For the implementation of this Agreement the Competent Bodies establish a Joint Working Group on the co-operation in the field of prevention of industrial accidents, natural disasters and elimination of their consequences. The Competent Bodies will detennine conditions of its establishment and its functions.

The Joint Working Group shall meet annually, as a general rule, or in case of necessity, if so agreed by the Competent Bodies, alternating its meetings between Ukraine, and the Hellenic Renubiic.

Article 3

Co-ordination and management of assistance in emergencies

I. The Competent Body of the Requesting Party co-ordinates, manages and supervises the

activities of Aisistzr.ee teams throuuh their leaders.

2. The Requesting Party informs team leaders on the course of the events in the emergency area and specific spots of activities and, if necessary, provides these teams with interpreters and means of communication with the Headquarters, which will co-ordinate all search, rescue and other urgent activities.

3. The Assistance teams should be self- sufficient equipped to operate in the emergency zone for at least 72 hours from the moment of their arrival. The Requesting Party re-supplies these teams with all the necessary goods, upon their request, for the period.

4. The Requesting Parry ensures security, free-of-charge medical assistance, food, accommodation and also provides the members of the Assistance teams with first necessity goods in case the members run out of their stock.

Article 9

Border crossing procedure and the rules of stay for the Assistance teams

1. The procedure of crossing the state borders of the Parties or a Transit State by the Members of the .Assistance teams are determined by their national legislation, information law of the Parties and/or the Transit Stare.

2. The order of the crossing procedure through the state borders of the Requesting Party by search-dog groups and their stay on the territory of the State of the Requesting Party is determined pursuant to the quarantine rules, in force on the territory of the State of the Request Parry in each case.

3. The members of the Assistance teams that are on the territory of the Requesting Party and/or Transit State are obliged to observe national legislation and regulation of these States.

In case these teams include military personnel, their stay, as prelirninarily agreed upon, and activities will be under the legislation of the Assisting Party regulating the status of such a personnel.

4. For the purpose of transportation of Assistance teams, their equipment and goods of assistance any suitable vehicle can be used in order to reach the destination as soon as possible.

The transportation is co-ordinated by the Competent Bodies.

Article 10 , -^V^'

Export, import and transit of the equipment and goods of assistance -; //

1. The customs' inspection and control of the equipment, goods of assistance and Assistance teams' members' personal belongings that are imported and exported for assistance pursuant to this Agreement are carried out in simplified form on priority basis and are exempt from customs' duties, taxes and fees, following the notice given by the Competent Bodies of the Parties, in which a structure of Assistance teams and a list of exported or imported equipment and goods of assistance are specified.

2. Medicines containing narcotics and psychotropic substances may be imported only in quantities necessary for medical assistance purposes in accordance with the Parties national legislation. Only the qualified medical personnel use them in accordance with the relevant regulation. In this case the leader of the Assistance team presents a declaration to the customs' control bodies listing medicines containing narcotics and psychotropic substances and indicating their nomenclature and amount.

The relevant authorities of the Requesting Party may control the use and storage of the materials and substances mentioned above.

ΦΕΚ246

The medicines containing narcotics and psychotronic substances not used during the mission are taken out from the territory of the Requesting Party. The certificate of used drugs and psychotropic substances, signed by the leader and the physician of the Assistance team and certified by the Competent Body of the Requesting party, is to be presented to the customs' control bodies of the Requesting Parry after completion of the mission.

Article 11 Aircraft

1. The Competent Body of the Assisting Party will inform the Competent Body of the Requesting Party on the decision to use aircraft in order to provide assistance with the indication of the zone of air-dropping, the route of flights, type and call signs of the aircraft, number of crew members, the character of the cargo, time-table of flights and list of passengers (personnel, technical staff, journalists, etc.).

2. The flights are executed pursuant to the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the Parties' regulation.

3. The Assisting Party is exempt from paying the royalties for flying over, landing, parking, taking off and navigating services for the aircraft, which provides assistance under this Agreement.

4. For the flight rendering the assistance, the reimbursement for fuel and maintenance services of the aircraft are settled separately in each particular case by the Parties.

Article 12 Reimbursement of expenses

1. The Requesting Parry may cancel its request for assistance at any time. The Requesting Party informs the Assisting Party immediately about its decision and the Assisting Patty may claim the reimbursement of expenses, which have been incurred up to the moment.

2. The Assisting Party provides insurance of the members of the Assistance teams and these expenses are included in the total bill of the assistance.

3. At the end of the operation the Competent Body of the Assisting Party immediately informs the Competent Body of the Requesting Party in written form about the volume of the assistance rendered.

4. The Competent Body of the Requesting Party provides the Competent Body of the Assisting Party with final information on the characteristics and causes of the emergency, the form and total amount of assistance rendered and the results of the work completed.

Article 13

Reimbursement of the damage \- vv ]

V.: c-\ ....

1. The Requesting Party covers all the expenses related to injury or death of members of Assistance teams, which has occurred during the activities related to the implementation of this Agreement. The Paries concerned agree on the sum to be reimbursed".

2. Ifa member of the Assistance team causes damage to a legal entity or physical person on the territor/ of the Requesting Parr/ aurinn the activities related to the imolementation of

this Agreement, this damage is reimbursed by the Requesting Party according to the legal regulations in force, as if such a damage was caused by its citizens while providing assistance.

3. The damage caused by a member of the assistance team intentionally or by rough carelessness is reimbursed by the Assisting Party, if the fact of damage was proved by a national court of law of the requesting Party.

Article 14

Co-operation with international and national organisations

On the basis of mutual agreement the Parries may invite any interested international and national organisations to join the activities connected with the implementation of this Agreement.

Article 15

Relationship to other international agreements

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties undertaken in accordance with other international agreements, to which they axe also contracting Parties.

Article 16 Settlement of disagreements

Any disagreement concerning the interpretation or application of this Agreement will be resolved through negotiations and, if necessary, through diplomatic channels.

Article 17 Amendments to the Agreement

Each Party may propose amendments to the present Agreement. Any such amendments, when accepted by the other Parr/, shall enter into force according to the procedure set forth in Paragraph 1 of Article 18 and shall constitute an integral part of the Agreement.

Article 18 Final provisions

This Agreement is concluded for an indefinite period of time and enters into force from the date of the last notification, confirming that the internal procedures required for its entry into force have been accomplished.

This Agreement may be denounced by each Party. This Agreement remains into force until the expiration of six months from the date, when one of the Parties sent to the other Party written notification, confirming its will to terminate this Agreement

In such case, the regulations of this Agreement will be used to the all contracts and duties, which arose on its basis and were not fulfilled to the termination date until total implementation of such duties.

Done ϊη,β.ϊ.Ο^, οη&6?ό>*}.2^2000 in two original copies, in the Greek, Ularainian and.English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Hellenic Republic

For the Cabinet of Ministers of IJkraine

Άρθρο δεύτερο

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από την Κοινή Ομάδα Εργασίας σε εκτέλεση του άρθρου 7 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 18 παράγραφος πρώτη αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. ΕϋΉΟ

A' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6