logo-print

Νόμος 2966/2001

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την καθιέρωση των συστημάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/12/2001

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2966

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την καθιέρωση των συστημάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την καθιέρωση των συστημάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος, που υπογράφηκε στην Αγκώνα στις 20 Μαΐου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (VTS) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής καλούμενα ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗ ότι η εφαρμογή των συστημάτων VTS στο Ιόνιο Πέλαγος, μαζί με άλλες συμφωνίες συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα, θα βελτίωνε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων στη θάλασσα, συνεισφέροντας στη μείωση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗ επίσης ότι η εφαρμογή των συστημάτων VTS δύναται να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λιμανιών και τη διαχείριση πορειών των πλοίων που κατευθύνονται προς η αποπλέουν από λιμάνια του Ιονίου και της Αδριατικής, συνεισφέροντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας

έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αντίστοιχων μέσων και δυνατοτήτων, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι αρμόδιες Αρχές - όπως ορίζεται στο Προσάρτημα 1 της Απόφασης ΙΜΟ Α. 857 (20) - για την υλοποίηση των παραπάνω είναι, για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και, για την Ιταλική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών και Ναυσιπλοΐας,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ περαιτέρω ότι οι Αρχές VTS στις οποίες ανατέθηκε η ευθύνη της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων VTS είναι, για την Ελλάδα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και, για την Ιταλία, το Γενικό Αρχηγείο του Σώματος Λιμεναρχών - Ιταλική Ακτοφυλακή,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗ ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών και Ναυσιπλοΐας εφαρμόζουν και τα δύο τα εθνικά τους Συστήματα Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων και είναι έτοιμα να θέσουν το ένα στη διάθεση του άλλου την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς και τεχνικές και λειτουργικές συμβουλές για να αναπτύξουν συμβατά συστήματα, εξασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα και δια - λειτουργικότητα και για την εφαρμογή εναρμονισμένων μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων, συνδέσεων και διαδικασιών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ως εξής:

Άρθρο 6

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαφοροποιηθεί μετά από αίτηση που γίνεται από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος. Οι τροποποιήσεις στο παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχθηκαν την τροποποίηση και ενημέρωσαν αναλόγως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω διπλωματικών οδών.

Μαρτυρία του παρόντος οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Αντιπρόσωποι υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης.

Συντάχθηκε στην Αγκώνα στις 20.5.2000 σε δύο πρωτότυπα, καθένα στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση παρεκκλίσεων στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Ιταλικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC FOR THE ESTABLISHMENT OF VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) SYSTEMS IN THE IONIAN SEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hellenic Republic (hereinafter referred to as Contracting Parties),

CONSIDERING that the implementation of VTS systems in the Ionian Sea, together with other co-operation, agreements in the maritime sector, would improve the safety of navigation by cutting down the risk of accidents at sea, contributing to reduce hazards to human life;

CONSIDERING also that the implementation of VTS systems may improve the efficiency of ports and routes management for vessels bound for/or leaving Ionian and Adriatic ports, thus contributing to the economic development of the area;

NOTING that the Government of the Italian Republic and the Government of the Hellenic Republic have already expressed their intention to conclude co-operation agreements in the maritime sector, with the purpose of optimising respective resources and capabilities;

NOTING that the competent Authorities - as defined in Annex 1 of IMO Resolution A.857(20) - for the realization of the above are, for the Italian Republic the Ministry of Transport and Navigation and, for the Hellenic Republic, the Ministry of Mercantile Marine;

NOTING further that the VTS Authorities entrusted with the responsibility for the operational management of the VTS systems are, for Italy, the General Headquarters of Harbour Masters Corps - Italian Coast Guard, and for Greece, the Ministry of Mercantile Marine;

CONSIDERING that the Italian Ministry of Transport and Navigation and the Hellenic Ministry of Mercantile Marine are both implementing their national Vessel Traffic Service systems and are ready to put at each others disposal the necessary know-how as well as technical and operational advice in order to develop compatible systems, ensuring connectivity and interoperability and encompassing harmonized data exchange, links and procedures;

have agreed as follows:

Article 1

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Italian Republic will undertake any necessary action to carry out analyses, studies and projects aimed at the implementationof a VTS systems in the Ionian Sea on a bilateral basis, in respect of the requirements of compatibility and interoperability, as previously recalled in the introductory statement.

Article 2

In order to put the above into effect, a joint Working Group - composed of competent people designated by respective Administrations - will be set up, with the purpose of accomplishing the tasks indicated in the previous article 1 and will meet at least twice a year and furtherly whenever it deems necessary.

Article 3

Both Hellenic and Italian Authorities will undertake to provide each other with all the relevant know-how and support which are necessary for the systems to be realized.

Article 4

Aiming at an optimal management of the two systems, the Hellenic and Italian Authorities will develop similar operating procedures to such an extent as it is deemed necessary.

Article 5

This Memorandum of understanding shall enter into force as from the receiving date of the last of the two written notifications with which the Contracting Parties shall communicate officially to each other about the completion of their internal procedures.

Article 6

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which

Contracting Parties have accepted the amendment and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Angona on 20 May 2000 in two originals, each in Greek, Italian and English languages, all texts being equally authentic. !n case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the For the Government of the Hellenic Republic Italian Republic

(signature) (signature)

Άρθρο δεύτερο

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή Ομάδα Εργασίας του άρθρου 2 του Μνημονίου Συνεννόησης εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Μνημονίου Συνεννόησης υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συνεννόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr

e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - ΕΠΕ. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. Ευ^Ο

A' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send