logo-print

Νόμος 2989/2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/02/2002

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2989

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 24 Αυγούστου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αναφερόμενες εφεξής ως «Μέρη», επιθυμώντας να προάγουν τις διμερείς σχέσεις τους στον τομέα της υγείας και πιστεύοντας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, κατέληξαν στην ακόλουθη Συμφωνία:

ΑΡΘΡΟ 2

Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα λάβει τις ακόλουθες μορφές:

- Ανταλλαγή νομοθεσίας, πληροφοριών, εμπειριών και αλληλο-ενημέρωση για τα επιτεύγματα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως της υγείας γενικότερα και διοίκησης της υγείας ειδικότερα.

- Ανταλλαγή βραχυχρόνιων επισκέψεων ειδικών/εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη θεμάτων που προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, με σκοπό την καλύτερη αμοιβαία γνώση των υπηρεσιών υγείας στις δύο χώρες.

- Συμμετοχή σε οργανωμένα από κοινού σεμινάρια, συμπόσια και ομάδες εργασίας.

ΑΡΘΡΟ3

Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων και η διάρκεια της παραμονής τους στο Μέρος υποδοχής θα καθορίζονται από κοινού.

Τα δύο Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο για το όνομα και τίτλο των ειδικών, τα προτεινόμενα για μελέτη θέματα, τα απαιτούμενα για την επίσκεψη και την ικανότητα ομιλίας της γλώσσας εργασίας δύο (2) μήνες πριν την από κοινού συμφωνημένη ημερομηνία.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης και όλες οι απαραίτητες για την επίσκεψη των ειδικών πληροφορίες θα ανακοινώνονται έγκαιρα στο αποστέλλον Μέρος από το Μέρος υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 4

Για τις βραχυχρόνιες επισκέψεις των ειδικών, το απο-στέλλον Μέρος θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού των ειδικών του από την πρωτεύουσά του στην πρωτεύουσα του Μέρους υποδοχής και αντίστροφα, ενώ το Μέρος υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακινήσεων μέσα στη χώρα.

Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει δωρεάν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος που θα προκύψει στους ειδικούς του άλλου Μέρους κατά την προσωρινή παραμονή τους.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών λεπτομερειών που απαιτούνται από κάθε χώρα προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ.

Η Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεωθεί αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε (5) ετών, εκτός αν κάποιο από τα Μέρη προβεί σε καταγγελία με έγγραφη γνωστοποίηση έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή κάθε περιόδου της στο άλλο Μέρος.

Σε περίπτοοση καταγγελίας της Συμφωνίας κατά τις

προβλέψεις του παρόντος άρθρου, κάθε πρόγραμμα ανταλλαγής ή συνεργασίας που έχει αναληφθεί και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί θα παραμείνει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του.

Υπεγράφη στις 24.8.2001 στο Πεκίνο, σε δύο εξίσου αυθεντικά αντίγραφα, στην ελληνική, κινεζική και αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση διαφωνίας το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση

της Ελληνικής της Λαϊκής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Κίνας

(υπογραφή) (υπογραφή)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE* S REPUBLIC OF CHINA

ON COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred as «Parties», desiring to promote bilateral relations in the field of health and being convinced that the present cooperation will contribute to the improvement of the health services, have reached the following Agreement:

ARTICLE 1

According to the laws and regulations in each country, the Parties will promote and develop the cooperation in the fields of health, on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit.

The cooperation between the Parties will consider the following indicatory themes :

• Infectious diseases control and prevention

• Prevention of Hypertension and cardiovascular diseases

• Prevention of professional diseases

• Prevention and treatment of communicable and non-communicable diseases

• Cancer prevention and treatment

• Maternal and child health care

• Drugs and narcotics

• Nutrition

• Acupuncture

ARTICLE 2

The cooperation between the Parties will take the following forms:

Exchange of legislation, information/documentation, experience and up-to-date achievements in the fields of mutual interest, such as health in general and management of health sector in particular.

Exchange of experts / scientists in short visits on themes proposed by the sending Party according to the provisions of Article 1, aiming at the better mutual knowledge of health services in the two countries as well as the better training and specialisation of their health and research personnel.

Participation to jointly conduct seminars, symposia and working meetings.

ARTICLE 3

The number of the experts and the duration of their stay in the receiving Party will be arranged upon common consent.

The two Parties will inform each other on the experts' name and title, the themes proposed for the study visit, the visiting requirements and the working language ability two months before the date agreed upon mutual consent.

The study programme and ail the required information will be communicated by the receiving Party to the sending Party in due time.

ARTICLE 4

For the experts' short visits, the sending Party will cover the travel expenses of their experts to and from the capital of the receiving Party whereas the receiving Party will be responsible for the expenses of accommodation, food and travel within the country.

The receiving Party will deliver the necessary medical treatment, free of charge, in case of any sudden illness and accident occurred to the experts of the other Party during their temporary stay.

ARTICLE 5

This Agreement will come into force on the date upon which both Parties will notify each other, through diplomatic channels, on the completion of the legal formalities required in each country for the entry into force of the Agreement.

The Agreement will remain in force for a period of five (5) years and will automatically be renewed for successive periods of five (5) years unless denounced by written notification by one of the Parties at least six (6) months prior to the expiration of each period.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

send