logo-print

Νόμος 2998/2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/04/2002

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων, που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ουγγρικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενες ως «Συμβαλλόμενα Μέρη»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενισχύουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων θα συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευημερία και των δυο κρατών,

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τον κίνδυνο των εκτάκτων ανανκών και νια τιο δύο γώοεο.

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι η ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφές και τα σοβαρά ατυχήματα, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των κρατικών συνόρων, απαιτούν συμφωνημένες ενέργειες,

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ μια πιθανότητα ύπαρξης εκτάκτων και σοβαρών ατυχημάτων που δεν μπορούν να κα-τασταλούν με τα μέσα και τους πόρους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη που θα αποβλέπουν στην πρόληψη και καταστολή εκτάκτων αναγκών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών στον τομέα της πρόληψης και καταστολής εκτάκτων αναγκών και σεβόμενες τις διεθνείς συμβάσεις που συνομολογήθηκαν στα πλαίσια των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών και εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας,

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Άρθρο 16 3) Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει

Τελικές διατάξεις την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί

1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημε- κατά τη διάρκεια ισχύος της εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρομηνία της γραπτής ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση, διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών, των σχετικών Υπεγράφη στη Βουδαπέστη, τη 13η Σεπτεμβρίου 2000

εσωτερικών διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για τη σε δύο (2) πρωτότυπα, στην ελληνική και την ουγγρική

θέση της σε ισχύ. γλώσσα, κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά.

2) Η παρούσα Συμφωνία θα συναφθεί για αόριστη χρο- Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση

νική περίοδο. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί , „

της Ελληνικής της Ουγγρικής

να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα Συμφωνία. Η παΔημοκρατίας Δημοκρατίας

ρούσα Συμφωνία θα λήξει σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λά- (υπογραφή) (υπογραφή) βει σχετική διακοίνωση για την απόφαση λήξης της.

Σελίδα 2**

Κατάσταση*) για εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση των εξοπλισμών

ΔΕΙΓΜΑ

Ονομασία εκδότριας αρχής Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

1) Ο εξοπλισμός της Ομάδας Παροχής Βοήθειας αποτελείται από τα ακόλουθα:

Περιγραφή των απ- Είδος Τύπος Αριθμός τεμαχίων

αρτίων του εξοπλισμού

1)

2) Χώρα προορισμού:

3) Σε περίπτωση τράνζιτ απαρίθμηση των εμπλεκομένων χωρών:

Ημέρα......μήνας ...

Ημερομηνία έγκρισης

*) Η' κατάσταση συντάσσεται στην ελληνική/ουγγρική και αγγλική γλώσσα.

** Η κατάσταση του εξοπλισμού συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα.

* * * Το έγγραφο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της αρχής που

καθορίζεται στις παρ. (1) ή (2) του Άρθρου 2 της Συμφωνίας.

Σημείωση

Ο εξοπλισμός που δεν επανεξάγεται και παραμένει ως υλικό υποστήριξης'^να. αναγράφεται εν κατακλείδι της Κατάστασης (Παρ. (5) και (6) του Αρθρου 6 της Συμφωνίας).

2000 ..............................................

Υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής έγκρισης***

ΦΕΚ 70

Σελίδα 3**

Κατάσταση*)

για εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση των υλικών υποστήριξης

ΔΕΙΓΜΑ

Ονομασία εκδότριας αρχής Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

1) Τα υλικά υποστήριξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Περιγραφή των απ- Είδος Τύπος Αριθμός τεμαχίων

αρτίων των υλικών

υποστήριξης

1)

2) Χώρα προορισμού:

3) Σε περίπτωση τράνζιτ απαρίθμηση των εμπλεκομένων χωρών:

Ημέρα......-μήνας.........2000 ................................................

Ημερομηνία έγκρισης Υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής έγκρισης***

*) Η κατάσταση συντάσσεται στην ελληνική/ουγγρική και αγγλική γλώσσα.

** Η κατάσταση των υλικών υποστήριξης συντάσσεται σε δύο (2)

αντίτυπα.

** Το έγγραφο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της αρχής που

καθορίζεται στις παρ. (1) ή (2) του Άρθρου 2 της Συμφωνίας

Σημείωση -Τα υλικά υποστήριξης που θα επιστραφούν στο έδαφος του Παρέχοντος Συμ-' βαλλόμενου Μέρους να αναγράφεται εν κατακλείδι της Κατάστασης.

Άρθρο δεύτερο Άρθρο τρίτο

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευΚοινή Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνο- σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμνται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέΥπουργών. σεων του άρθρου 16 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου

του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (0310) 423 956

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 010 4135 228

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (0610) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (06510) 87215

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00_(05310) 22 858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

(0410)597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223

(02510) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα. Σε μορφή CD:

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Εϋ^Ο

Εϋ^Ο

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μηνιαίο

Αναπτυξιακών Πράξεων

Α' και Β'

3μηνιαίο

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ετήσιο

Α', Β' και Δ'

3μηνιαίο

Νομικών Προσώπων

A'

Ετήσιο

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσιο

B'

Ετήσιο

Δελτίο Εμπορικής και

Γ

Ετήσιο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ετήσιο

Δ'

Ετήσιο

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Ετήσιο

Παράρτημα

Ετήσιο

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ετήσιο

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιΥράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

euro

euro

euro

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)

10,25

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)

14,65

10,25

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)

14,65

7,35

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

7,35

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

1,50

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

2,95

1,50

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

2.054

102,70

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

10,25

4,40

Α', Β' και Δ'

17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση