Νόμος 4447/2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/12/2016

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1 - Νόμος 4447/2016 - Βασικές έννοιες

Άρθρο 2 - Νόμος 4447/2016 - Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 3 - Νόμος 4447/2016 - Εθνική Χωρική Στρατηγική

Άρθρο 4 - Νόμος 4447/2016 - Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 5 - Νόμος 4447/2016 - Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Άρθρο 6 - Νόμος 4447/2016 - Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 7 - Νόμος 4447/2016 - Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 8 - Νόμος 4447/2016 - Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 9 - Νόμος 4447/2016 - Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 10 - Νόμος 4447/2016 - Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 11 - Νόμος 4447/2016 - Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4447/2016 - Εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων προς το νέο σύστημα χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 13 - Νόμος 4447/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14 - Νόμος 4447/2016 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 15 - Νόμος 4447/2016 - Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4067/2012 (Α’ 79), 4258/2014 (Α’ 94) και 4178/2013 (Α’ 174)

Άρθρο 16 - Νόμος 4447/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4109/2013 (Α’ 16)

Άρθρο 17 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 18 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 19 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 20 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 21 - Νόμος 4447/2016 - Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων

Άρθρο 22 - Νόμος 4447/2016 - Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις

Άρθρο 23 - Νόμος 4447/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α’ 230)

Άρθρο 24 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 25 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 26 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 27 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 28 - Νόμος 4447/2016 - Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 29 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 30 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 31 - Νόμος 4447/2016 - Αναδρομική ισχύς από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών

Άρθρο 32 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 33 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 34 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 35 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 36 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 37 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 38 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 39 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 40 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 41 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 42 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 43 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 44 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 45 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 46 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 47 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 48 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 49 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 50 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 51 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 52 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 53 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 54 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 55 - Νόμος 4447/2016

Άρθρο 56 - Νόμος 4447/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

send