Νόμος 4449/2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

24/01/2017

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 4449/2017 - Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 2 - Νόμος 4449/2017 - Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 3 - Νόμος 4449/2017 - Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 4 - Νόμος 4449/2017 - Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)

Άρθρο 5 - Νόμος 4449/2017 - Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 6 - Νόμος 4449/2017 - Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας )

Άρθρο 7 - Νόμος 4449/2017 - Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 8 - Νόμος 4449/2017 - Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 9 - Νόμος 4449/2017 - Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)

Άρθρο 10 - Νόμος 4449/2017 - Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 11 - Νόμος 4449/2017 - Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 12 - Νόμος 4449/2017 - Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 13 - Νόμος 4449/2017 - Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 14 - Νόμος 4449/2017 - Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας)

Άρθρο 15 - Νόμος 4449/2017 - Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)

Άρθρο 16 - Νόμος 4449/2017 - Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 17 - Νόμος 4449/2017 - Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας)

Άρθρο 18 - Νόμος 4449/2017 - Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας)

Άρθρο 19 - Νόμος 4449/2017 - Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 20 - Νόμος 4449/2017 - Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας)

Άρθρο 21 - Νόμος 4449/2017 - Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας)

Άρθρο 22 - Νόμος 4449/2017 - Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας)

Άρθρο 23 - Νόμος 4449/2017 - Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας)

Άρθρο 24 - Νόμος 4449/2017 - Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας)

Άρθρο 25 - Νόμος 4449/2017 - Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας)

Άρθρο 26 - Νόμος 4449/2017 - Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας)

Άρθρο 27 - Νόμος 4449/2017 - Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας)

Άρθρο 28 - Νόμος 4449/2017 - Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας)

Άρθρο 29 - Νόμος 4449/2017 - Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 30 - Νόμος 4449/2017 - Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Άρθρο 31 - Νόμος 4449/2017 - Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας)

Άρθρο 32 - Νόμος 4449/2017 - Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33 - Νόμος 4449/2017 - Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 34 - Νόμος 4449/2017 - Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας)

Άρθρο 35 - Νόμος 4449/2017 - Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας)

Άρθρο 36 - Νόμος 4449/2017 - Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας)

Άρθρο 37 - Νόμος 4449/2017 - Αστική ευθύνη – ασφαλιστική κάλυψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 38 - Νόμος 4449/2017 - Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας)

Άρθρο 39 - Νόμος 4449/2017 - Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας)

Άρθρο 40 - Νόμος 4449/2017 - Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας)

Άρθρο 41 - Νόμος 4449/2017 - Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

Άρθρο 42 - Νόμος 4449/2017 - Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας)

Άρθρο 43 - Νόμος 4449/2017 - Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 44 - Νόμος 4449/2017 - Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας)

Άρθρο 45 - Νόμος 4449/2017 - Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού)

Άρθρο 46 - Νόμος 4449/2017 - Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων (άρθρο 15 του Κανονισμού)

Άρθρο 47 - Νόμος 4449/2017 - Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού)

Άρθρο 48 - Νόμος 4449/2017 - Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ

Άρθρο 49 - Νόμος 4449/2017 - Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας)

Άρθρο 50 - Νόμος 4449/2017 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας)

Άρθρο 51 - Νόμος 4449/2017 - Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52 - Νόμος 4449/2017 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)

Άρθρο 53 - Νόμος 4449/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 54 - Νόμος 4449/2017 - Τροποποίηση του π.δ. 190/2006

Άρθρο 55 - Νόμος 4449/2017 - Παράταση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας

Άρθρο 56 - Νόμος 4449/2017 - Επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των Παραχωρησιούχων και των αντισυμβαλλόμενών τους κρατικών χρηστών, στα πλαίσια των Συμβάσεων Παραχώρησης που αφορούν: (α) στην αναβάθμιση, συντή...

Άρθρο 57 - Νόμος 4449/2017 - Παραχώρηση χρήσης του με ΑΒΚ 976 Δημοσίου ακινήτου περιοχής Λαυρίου στην Ο.Σ.Υ.Ο. για λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης

Άρθρο 58 - Νόμος 4449/2017 - Παράταση προθεσμίας άρθρου 58 του ν. 4446/2016

Άρθρο 59 - Νόμος 4449/2017

Άρθρο 60 - Νόμος 4449/2017

Άρθρο 61 - Νόμος 4449/2017

Άρθρο 62 - Νόμος 4449/2017 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017