24 Ιανουαρίου 2017

Νόμος 4449/2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Βρειτε το αρθρο που ψαχνετε

υπαρχουν 62 άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 4449/2017 - Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 2 - Νόμος 4449/2017 - Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 3 - Νόμος 4449/2017 - Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 4 - Νόμος 4449/2017 - Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)

Άρθρο 5 - Νόμος 4449/2017 - Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 6 - Νόμος 4449/2017 - Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας )

Άρθρο 7 - Νόμος 4449/2017 - Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 8 - Νόμος 4449/2017 - Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 9 - Νόμος 4449/2017 - Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)

Άρθρο 10 - Νόμος 4449/2017 - Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)

Σελίδες

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

Top
ansp