Νόμος 4533/2018

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

27/04/2018

Υπό κωδικοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 - Νόμος 4533/2018 - Απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες

Άρθρο 2 - Νόμος 4533/2018 - Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων

Άρθρο 3 - Νόμος 4533/2018 - Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης

Άρθρο 4 - Νόμος 4533/2018 - Εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους

Άρθρο 5 - Νόμος 4533/2018 - Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών

Άρθρο 8 - Νόμος 4533/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9 - Νόμος 4533/2018 - Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Άρθρο 10 - Νόμος 4533/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 395 του ν. 4512/2018

Άρθρο 6 - Νόμος 4533/2018 - Εισφορά δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στις νέες εταιρείες

Άρθρο 7 - Νόμος 4533/2018 - Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη

Άρθρο 11 - Νόμος 4533/2018 - Ρυθμίσεις για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Άρθρο 12 - Νόμος 4533/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άρθρο 13 - Νόμος 4533/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

send