Νόμος 4591/2019

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/02/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

12/02/2019

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4591/2019 - Αντικείμενο (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 2 - Νόμος 4591/2019 - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 3 - Νόμος 4591/2019 - Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4 - Νόμος 4591/2019 - Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 5 - Νόμος 4591/2019 - Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 6 - Νόμος 4591/2019 - Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 7 - Νόμος 4591/2019 - Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 8 - Νόμος 4591/2019 - Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

Άρθρο 9 - Νόμος 4591/2019 - Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 10 - Νόμος 4591/2019 - Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 11 - Νόμος 4591/2019 - Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4591/2019 - Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

Άρθρο 13 - Νόμος 4591/2019 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (Ε.Ε.) 2017/2455 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Άρθρο 14 - Νόμος 4591/2019 - Αντικείμενο

Άρθρο 15 - Νόμος 4591/2019 - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 476 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (άρθρο 1 παρ. 1, 3 και 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 16 - Νόμος 4591/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 17 - Νόμος 4591/2019 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send