logo-print

Άρθρο 4 - Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του Άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 - Αποφάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2016

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

1) Οι αποφάσεις της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ύστερα από φανερή ψηφοφορία. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματισθεί απόλυτη πλειοψηφία, με την υποχρεωτική προσχώρηση κάθε φορά εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη σε μια από τις δύο επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος της Επιτροπής που μετά τη λήξη της συνεδρίασης και προ της ψηφοφορίας απέχει από αυτήν ή παρέχει λευκή ψήφο, θεωρείται απόν. Σε περίπτωση που μετά την αποχώρηση δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση.

2) Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερο από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που συμμετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ' αυτές συζητήσεων, όπως προκύπτουν από τα οικεία πρακτικά. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3) Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

4) Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που πλειοψήφησαν και μειοψήφησαν αντίστοιχα και τα ονόματά τους.

5) Σε περίπτωση που από την Επιτροπή γίνει δεκτή η γνώμη του διορισθέντος Εισηγητή, όπως διατυπώθηκε στην εγγράφως κατατεθείσα εισήγησή του κατά τα προαναφερθέντα, τότε η γνώμη αυτή περιλαμβάνεται αυτούσια ως αιτιολογία στα πρακτικά της απόφασης.

6) Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο με την υπογραφή του.

7) Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την άσκηση των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων της σε όλες τις εκφάνσεις δεν διατυπώνει επί των ζητημάτων για τα οποία κρίνει απλή γνώμη, αλλά ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα, ώστε οι επί μέρους γνώμες των μελών της κατά την ανταλλαγή των απόψεων επί των συζητουμένων ζητημάτων αποτελούν μέρος της διάσκεψης της Επιτροπής κατά την αποφασιστική αρμοδιότητά της και επομένως, περιβάλλονται στο σύνολό τους από την μυστικότητα της συνεδριάσεως που ρητά προβλέπεται με το άρθρο 3Β' παράγραφος 5 του Ν. 3213/2003, που προστέθηκε με το άρθρο 226 του Ν. 4281/2014, αφού η διαδικασία ελέγχου χαρακτηρίζεται απόλυτα εμπιστευτική με την υποχρέωση τηρήσεως εχεμύθειας στα μέλη και μετά την αποχώρησή τους από την Επιτροπή. Επομένως, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ελεγχόμενος από την Επιτροπή ή οιοσδήποτε τρίτος ζητεί να λάβει γνώση των πρακτικών συνεδριάσεως της Επιτροπής κατά την άσκηση της προαναφερθείσας αποφασιστικής αρμοδιότητάς της, νομιμοποιείται να ζητήσει και να λάβει, όχι πλήρες αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως που τον αφορούν, αλλά απόσπασμα μόνον αυτών, που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προαναφερθέντα στοιχεία του άρθρου 15 παρ. 4 και 5 του Νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) δηλαδή:

1) τα ονόματα και την ιδιότητα των παρισταμένων μελών,

2) τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης,

3) το θέμα που συζητήθηκε και αφορούσε τον ελεγχόμενο και

4) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την απόφαση που λήφθηκε με τυχόν μειοψηφία που υπήρξε, με τα ονόματα των μειοψηφούντων μελών. Αντίθετα, στο χορηγούμενο απόσπασμα δεν θα περιλαμβάνονται όλες οι επί μέρους γνώμες των μελών της Επιτροπής που διατυπώθηκαν κατά το στάδιο διασκέψεως. Ειδικότερα δε στην περίπτωση που πρόκειται για τρίτο πρόσωπο μη ελεγχόμενο, που ενδιαφέρεται κατά την προαναφερθείσα έννοια, πρέπει στην αίτησή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής να επικαλείται και να αιτιολογεί ειδικά το έννομο συμφέρον του που δικαιολογεί τη λήψη πρακτικών.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
send