logo-print

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 259/1997 - Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/09/1997

Υπό κωδικοποίηση
Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

1. Για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

α. αίτημα καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων.

β. Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

γ. Τον αντίκλητο σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και δήλωση δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.

δ. Προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί.

ε. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος κατάλληλη για αναπαραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

3. Η αίτηση μπορεί ακόμα να περιέχει:

α. Κατάλογο με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα.

β. Ταξινόμηση των προϊόντων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο α σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση των σχεδίων και υποδειγμάτων που καθιέρωσε ο Διακανονισμός του Λοκάρνο της 8 Οκτωβρίου 1968, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. Αν ο αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή δεν είναι ο μόνος δημιουργός, δήλωση για την προέλευση του δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος.

δ. Αίτημα για διεκδίκηση προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο συνοδεύεται με δήλωση της χρονολογίας και της χώρας της πρώτης κατάθεσης.

ε. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδίου ή υποδείγματος, περιλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε χρώματα. Η περιγραφή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100 λέξεις, αναφέρεται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με την κατατεθείσα αναπαράστασή του, και δεν αφορά τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή με τις πιθανές χρήσεις του ή το υλικό παρασκευής του.

στ. Αίτημα για έγχρωμη δημοσίευση της παράστασης.

ζ. Αίτημα για αναβολή της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

η. Δήλωση ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση για την χρονολογία πραγματοποίησης της εκθέσεως.

4. Σε περίπτωση αναβολής της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στον Ο.Β.Ι., σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3 εδάφιο ζ, ο καταθέτης μπορεί να επισυνάψει στην αίτησή του δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα που περιέχεται στην παράσταση. Το δείγμα κατατίθεται μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων, κατ' ανώτατο όριο 30 εκατ. Χ 30 εκατ., και βάρους όχι μεγαλύτερου των 4 κιλών. Στην επάνω πλευρά του χαρτοκιβωτίου επικολλάται η ίδια γραφική παράσταση με εκείνη που συνοδεύει την αίτηση.

5. Περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να περιληφθούν σε μία μόνον αίτηση η οποία χαρακτηρίζεται ως πολλαπλή αίτηση καταχώρισης εφόσον δεν ξεπερνούν συνολικά τα 50 και τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή την ίδια σύνθεση στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης καταβάλλει στον ΟΒΙ, κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α'), πρόσθετο τέλος καταχώρισης και πρόσθετο τέλος δημοσίευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του βασικού τέλους καταχώρισης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα. Εφόσον η πολλαπλή αίτηση περιέχει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης καταβάλλεται αντίστοιχα πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης.

6. Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αποδείξεις είσπραξης από τον ΟΒΙ των τελών κατάθεσης και καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος και των τελών της πρώτης πενταετούς προστασίας που καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α').

7. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφόσον πληρεί τους όρους των παραπάνω παραγράφων 2 και 6 του αυτού άρθρου του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Τότε, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

8. Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις, να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και των λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού και να καταβάλλει το τέλος δημοσίευσης και το τυχόν τέλος αναβολής δημοσίευσης. Ύστερα απ' αυτά, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

9. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο Ο.Β.Ι.την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση.

10. Ως ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 7 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ