logo-print

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 261/1997 - Ορισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2008

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ως:

1. «Αναθέτουσες αρχές»: τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1του Ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, απαρτίζεται από:

α) Τις Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,

β) Τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

γ) Τα κοινωφελή ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από αυτό

δ) Τις τραπεζικές και άλλες Ανώνυμες Εταρείας:

i. οι οποίες αναλαμβάνουν Κρατικών προνομίων ή επιχορηγήσεων ή

ii. των οποίων το σύνολο ή η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε νομικά πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων.

ε) Τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το Νόμο ή τη νομολογία των δικαστηρίων ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

στ) Τις θυγατρικές εταιρείες των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια αυτής της παραγράφο και ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.

2. «Διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου τομέα»: η οργάνωση, προπαρασκευή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διαφημιστικές και άλλες συναφείς του δραστηριότητες του Δημοσίου τομέα περιλαμβάνονται ιδίως:

α) ο σχεδιασμός και η οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής.

β) η παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ’ οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄25) που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς.

γ) η παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.

δ) η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή/και σχεδιασμού και οργάνωσης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

ε) η μετάδοση ή καταχώριση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.

Στις δραστηριότητες της παραγράφου αυτής εμπίπτουν και τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου όπως αυτά προσδιορίζονται από το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. 24/2.1.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και ΜΜΕ (ΦΕΚ Β΄11).

3. «Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών»: εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου που ιδρύεται με το άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος καθώς και στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ Α΄114) και εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12. Παρ. 18 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό ισχύει.

4. «Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου»: τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε' της παραγράφου 2 του παρόντος και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι προσηκόντως καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ Α΄114) και εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω οικείες διατάξεις.

5. Καταργείται.

6. «Συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών»: συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, εφόσον το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης της αναθέτουσας αρχής υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δρχ.

7. «Συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης»: Συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

8. «Περιφερειακά μέσα ενημέρωσης»:

α) οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει παραχωρηθεί για γεωγραφική ενότητα που δεν περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β) οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών εφόσον βρίσκεται εκτός των ορίων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ο τόπος όπου:

i. λειτουργεί η διεύθυνση του εντύπου, με την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και

ii. δίνονται οι κατευθύνσεις για την εμφάνισή τους, για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία, και τον έλεγχο της δημοσιογραφικής ύλης καθώς επίσης και οι οδηγίες για την εκτύπωσή τους.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με την παρ. 3ι του άρθρου 12 του Νόμου 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3166/2003, ως "αναθέτουσες αρχές" για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται όλοι οι φορείς που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3021/2002.

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send