logo-print

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 261/1997 - Διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2006

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν σε αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, στο σύνολο τους ή κατά τμήματα τις δραστηριότητες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών συνάπτονται μετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό και, κατ’ εξαίρεση, με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 επ. της Οδηγίας του Συμβουλίου Ε.Ε. 92/50/16.6.92 με την οποία καθορίζονται οι κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συμπληρωματικά με τις διατάξεις των οικείων Κανονισμών Προμηθειών ή με άλλες συναφείς διατάξεις.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν ακόμη να διενεργούν διαγωνισμούς παραγωγής διαφημιστικού μηνύματος με σκοπό να εξασφαλίσουν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα λόγου ή τέχνης υψηλής ποιότητας, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 716/1977 για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών (ΦΕΚ Α΄ 295).

3. Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

4. Όταν η διαφημιστική προβολή της δραστηριότητας των αναθετουσών αρχών ή ορισμένου αγαθού ή υπηρεσίας που προσφέρουν, υποδιαιρείται σε περισσότερες, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος ενέργειες ή σε περισσότερα τμήματα, η καθεμία ή το καθένα των οποίων αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης, η αξία κάθε ενέργειας ή τμήματος πρέπει να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου συνολικού ύψους της συγκεκριμένης διαφημιστικής δαπάνης. Σε περίπτωση που το άθροισμα της αξίας των τμημάτων αυτών ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

5. Η ανάδοχος διαφημιστική εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλυτική κατανομή του συμβατικού τιμήματος, πριν από την εξόφληση του τιμήματος της εκάστοτε συμβάσεως ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης προς τη διαφημιστική εταιρεία. Επίσης, θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης.

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί υπό την προϋπόθεση προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων.

Σε περίπτωση μη προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων ή προσκομίσεως αυτών κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξοφλήσεως, στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας. Σε περίπτωση υποτροπής ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας προβαίνει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση στη διαγραφή της διαφημιστικής εταιρείας από το τηρούμενο Μητρώο Διαφημιστών Δημοσίου για διάστημα από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος.

6. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δραστηριότητες και σε εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με την παρ. 3ι του άρθρου 12 του Νόμου 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

Προσοχή: Σύμφωνα με την παρ. 3ιβ του άρθρου 12 του Νόμου 3688/2008, η διαγραφή διαφημιστικής εταιρίας από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, καταργείται.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 3ιδ του άρθρου 12 του Νόμου 3688/2008, στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος συμμετέχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασής του της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως αυτός ισχύει.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ