logo-print

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Εξετάσεις – Βαθμός Μαθήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο συναλλαγματικής, 5η έκδ., 2024
Αγωγή περί κλήρου

1. Στο Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται η μέθοδος της εξέτασης κάθε μαθήματος (γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά).

2. Πέραν των καθοριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, με το πέρας κάθε εξαμήνου και για κάθε μάθημα δίνεται προφορική βαθμολογία από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από την επίδοση σε εργασίες και ασκήσεις που ανατέθηκαν, την επίδοση στα πρόχειρα διαγωνίσματα επί της ύλης που διδάχθηκε καθώς επίσης και από τη γενική άποψη που έχει σχηματίσει ο διδάσκων από τη συμμετοχή του σπουδαστή στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα διεξάγονται μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για τα θεωρητικά μαθήματα ενώ στα πρακτικά, θέση διαγωνίσματος θα επέχουν προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Στην περίπτωση μαθήματος με θεωρητικό και πρακτικό - εργαστηριακό μέρος, στο Π.Σ. θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέρους στη συνολική βαθμολογία.

3. Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβε προφορική βαθμολογία σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, δεν μπορεί να προσέλθει στις τελικές εξετάσεις εξαμήνου εάν προηγουμένως δεν αποκτήσει τη βαθμολογία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση βαθμολογείται με μηδέν στα μαθήματα αυτά. Για το λόγο αυτό και εφ’ όσον είναι δυνατό λαμβάνεται μέριμνα από τη Διεύθυνση Σπουδών ώστε να αποκτηθεί προφορική βαθμολογία πριν την έναρξη των εξετάσεων του εξαμήνου.

4. Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και του διπλάσιου της βαθμολογίας της εξετάσεως όπου αυτή προβλέπεται, (εφαρμόζεται ο τύπος (Π+2Ε)/3 όπου Π νοείται η προφορική βαθμολογία και Ε η βαθμολογία τελικής εξέτασης). Για τα μαθήματα που από το Π.Σ. δεν προβλέπονται τελικές εξετάσεις εξαμήνου, η προφορική βαθμολογία εξαμήνου αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος για το εξάμηνο αυτό.

5. Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. Της επανεξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα της φυσικής αγωγής, των πεζικών ασκήσεων και των εφολκίων τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο στη βαθμολόγηση των ναυτικών και στρατιωτικών προσόντων.

6. Στην επανεξέταση σπουδαστής θεωρείται επιτυχών, όταν λάβει σε κάθε μάθημα βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση μαθήματος λόγω αρχικής αποτυχίας, ο βαθμός του μαθήματος λογίζεται πενήντα (50) ανεξαρτήτως της βαθμολογίας της επανεξετάσεως.

7. Το Ε.Σ. αποφασίζει γενικά για τον τρόπο και την διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων βαθμολογιών και αναβαθμολόγησης των εκπαιδευτικών εξαμήνων των σπουδαστών της ΣΜΥΝ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αμεροληψία και η διαφάνεια.

8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τον Διευθυντή Σπουδών και κοινοποιείται στους σπουδαστές δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων, το προσωπικό επιτηρήσεως και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

9. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των εξεταζόμενων γίνεται από τον διδάσκοντα το μάθημα. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από περισσότερα του ενός μέλη, ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τα μέλη της επιτροπής του μαθήματος όπως προκύπτει από την παράγραφο 12 του άρθρου 25.

10. Με μέριμνα της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών κοινοποιείται στους σπουδαστές αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ενστάσεως στη Διεύθυνση Σπουδών, για επανεξέταση του γραπτού τους από τον διδάσκοντα/ντες, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, συντάσσεται πρωτόκολλο επανεξετάσεως σύμφωνα με τη ρύθμιση παραγράφου 7 παρόντος άρθρου.

11. Ο Διοικητής είναι δυνατόν να αποφασίσει την ακύρωση και επανάληψη της εξετάσεως κάποιου μαθήματος, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτή διενεργήθηκε κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό.

12. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Σπουδών για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της εξέτασης, οπότε και καταστρέφονται.

13. Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις τελικές εξετάσεις βαθμολογείται με μηδέν. Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις εξαμήνων, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εξετάζεται σε αυτά μεμονωμένα μετά την άρση του κωλύματος, παρουσιαζόμενος προς εξέταση, το αργότερο εντός μηνός από του πέρατος των κανονικών εξετάσεων. Η προθεσμία του ενός μηνός, μετά το πέρας των εξετάσεων του Β’, Δ’ και ΣΤ’ εξαμήνου, περιορίζεται από την ημερομηνία ενάρξεως του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου και από την περίοδο επανεξέτασης. Εάν ο σπουδαστής δεν παρουσιαστεί, προς εξέταση εντός των ανωτέρω προθεσμιών βαθμολογείται με μηδέν. Για τη διαδικασία των εξετάσεων ισχύουν αντιστοίχως τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 έως και 12 του παρόντος άρθρου.

14. Αρμόδιος να κρίνει το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας του σπουδαστή από τις κανονικές εξετάσεις, είναι ο Διοικητής της Σχολής. 

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send