logo-print

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 - Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2017

Κωδικοποιημένο
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης αφορούν:

α) στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στον έντυπο, οπτικοακουστικό και διαδικτυακό χώρο,

β) στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου Τύπου και των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

γ) στην κατά το Σύνταγμα και τους νόμους άσκηση της κρατικής εποπτείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ώστε να διασφαλίζονται η έγκυρη, αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση των πολιτών, η οικονομική βιωσιμότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης καθώς και η τήρηση των συνταγματικών επιταγών που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

δ) στην εποπτεία των επικοινωνιακών προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων

β. Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας

γ. Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΕΕ και Επικοινωνιακών Δράσεων.

3. Το ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των εξελίξεων του κανονιστικού πλαισίου και της νομολογίας στον τομέα των οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων και των εφαρμογών του Διαδικτύου στα θέματα του Τύπου και της διάχυσης της πληροφορίας (ενδεικτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την εκπόνηση μελετών, αναλύσεων, εισηγήσεων και προτάσεων για την πολιτική που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο.

β. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία διεθνών νομικών κειμένων για θέματα του Τμήματος που αφορούν οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και Διαδίκτυο και την προσαρμογή και εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο.

γ. την οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής και εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή fora και προγράμματα για θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών μέσων και Διαδικτύου, αρμοδιότητας του Τμήματος.

δ. τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που αφορούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου.

ε. την τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των διατάξεων του π.δ. 109/2010 και την υποβολή εθνικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση και προβολή των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

στ. την τήρηση αρχείου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης.

ζ. τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

η. τον καθορισμό των όρων προβολής των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται και μετέχουν στις εκλογές.

θ. τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν στη συνδρομητική, ψηφιακή, δορυφορική, mobile, υβριδική ή καλωδιακή τηλεόραση.

ι. την διαχείριση θεμάτων που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων.

ια. τη στήριξη της λειτουργίας Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ είναι αρμόδιο για:

α. την τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και τη σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου.

β. την επιχορήγηση της ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τις εισηγήσεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε έντυπα και την παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης εν γένει στις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα που πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις.

γ. τον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την καταχώριση κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, τη συγκρότηση υπηρεσιακών κλιμακίων ελέγχου, τον καθορισμό των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης κρατικών δημοσιεύσεων, καθώς και τις εισηγήσεις επί των προσφυγών εκδοτών κατά των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις εν λόγω εφημερίδες ως δικαιούχους καταχώρισης δημοσιεύσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

δ. τον καθορισμό ημερησίων οικονομικών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε., την εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργό για έκδοση της σχετικής απόφασης, καθώς και την επικουρική συνδρομή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για ζητήματα που διέπουν το καθεστώς δημοσίευσης στον οικονομικό Τύπο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε. την κατά τους ορισμούς του νόμου παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του Τύπου για την άσκηση του έργου τους (θεώρηση επαγγελματικών ταυτοτήτων, χορήγηση βεβαιώσεων στους φωτοειδησεογράφους, μετά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων, για χρήση στους ασφαλιστικούς φορείς τους κ.ά.), καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου.

στ. τη συνεργασία με τις διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις.

ζ. την εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου γενικώς, καθώς και την παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του.

η. την υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

θ. τα θέματα εν γένει οργάνωσης και διαχείρισης του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ιδίως την παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, την καταχώριση των στοιχείων τους σε ειδικές μερίδες, τη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου (άρθρο 52 του ν. 4339/2015).

ι. την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995).

5. Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. την εποπτεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

β. τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και των εποπτευόμενων φορέων της.

γ. την διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του Υπουργού, που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

δ. την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους, καθώς και την επικαιροποίησή του.

ε. την εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων σύμφωνα με την με αριθμό 50/22.12.2015 ΠΥΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π.δ. 261/1997 και του π.δ. 60/1997.

στ. την κατάρτιση αναλυτικών πινάκων των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και την υποβολή τους στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία,

ζ. τη μέριμνα για τη λειτουργία και το χειρισμό του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής επικοινωνιακών δράσεων στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τη χορήγηση σε δημόσιους φορείς κωδικών πρόσβασης στο εν λόγω σύστημα και τη μέσω αυτού ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και των απολογιστικών καταστάσεων των φορέων,

η. τον έλεγχο τήρησης, κατ’ άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 3166/2003, εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς ή έχουν αναλάβει κρατική διαφήμιση, των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μεταδόσεις) σε ΜΜΕ σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία των δαπανών αυτών.

θ. τη διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των απολογιστικών στοιχείων των δημόσιων φορέων που διενήργησαν δημοσκόπηση κατά τους ορισμούς του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3603/2007 (στοιχεία επιχειρήσεων που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας) και την αποστολή καταστάσεων των ανωτέρω στοιχείων στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος κάθε έτους.

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Προσωπικές Εταιρείες
send