logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

ΠΟΛ. 1037/5.3.2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε...

Νόμος 4521/2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018

Για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της...

Εγκύκλιος Φ.40021/οικ.11259/571/28.2.2018

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους

ΠΟΛ. 1035/28.2.2018

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους...

ΠΟΛ. 1036/28.2.2018

Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού

Υπουργική απόφαση ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

ΠΟΛ. 1033/23.2.2018

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

Υπουργική Απόφαση Φ.4710/ΑΣ10089/14.2.2018

Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμ­βουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμι­κού κράτους

Κοινή Υπουργική Απόφαση 0544/Μ. 6954/ΑΣ 51091/21.2.2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής...

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 613/22.2.2018

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου...

Υπουργική Απόφαση 5769/6.2.2018

Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2018

Προεδρικό Διάταγμα 17/2018

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου» και κατάργηση...

Προεδρικό Διάταγμα 16/2018

Αλλαγή ειδικότητας και μετάταξη στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης με ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής Αξιωματικών Ειδικοτήτων του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώματος Ραδιοναυτίλων και του Σώματος...

Νόμος 4520/2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 15/2018

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

ΠΟΛ. 1212/21.12.2017

Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου

Προεδρικό Διάταγμα 14/2018

Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στη Γιαγκόντινα Σερβίας

Νόμος 4519/2018

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 7/16.2.2018

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018

Εγκύκλιος Δ 11/ οικ.10424/238/16.2.2018

Δικαιώματα των παιδιών-φιλοξενούμενων στις Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικούς – Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Μονάδες Απασχόλησης βρεφών και νηπίων), από...

Υπουργική Απόφαση 52246/3173/26.1.2018

Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ

ΠΟΛ. 1024/13.2.2018

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017

Σελίδες

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024