ΠΟΛ. 1102/6.7.2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/07/2017

Κωδικοποιημένο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4465/2017(Α’ 47),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 4, 25, 28, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66 αυτού,

δ) της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 (Β’ 1927) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν. 2523/1997 με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.».

6. Την αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/19.01.1998) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ΄/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και κάθε αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης του άρθρου αυτού.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Άρθρο 2 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Άρθρο 3 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου

Άρθρο 4 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 5 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Επιβολή αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου αναστολής

Άρθρο 6 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Επιβολή και εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή διακοπής της επιχείρησης

Άρθρο 7 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997 - Διαδικασία και τρόπος επιβολής

Άρθρο 8 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας και της ειδικής χρηματικής κύρωσης κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. ελεγκτικά όργανα

Άρθρο 9 - ΠΟΛ. 1102/6.7.2017 - Λοιπά θέματα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

send