ΠΟΛ. 1118/21.6.2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/06/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

24/06/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΑΔΑ: ΩΦΝΙ46ΜΠ3Ζ-Ψ99

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Με εντολή Διοικητή

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

send