ΠΟΛ. 1162/17.10.2017

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/10/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

28/10/2017

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΑΔΑ: ΨΥΛ246ΜΠ3Ζ-ΒΥΠ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017 

Με εντολή Διοικητή

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ansp