Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 25/20.12.2016

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/12/2016

Κωδικοποιημένο

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 55 παρ.1, 2, 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).

β) Του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

2. Την 21760/14-11-2016 κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Τουρισμού καθώς και θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών» (Β΄ 3675).

3. Το 22704/29-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι- κού προϋπολογισμού ύψους δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων (13.700) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη.

4. Το 2/92276/29-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης -Τμήμα ΣΤ' στο οποίο αναφέρεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας είναι πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού και θα καλυφθεί από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την ΕΜΠ.52/22-11-2016 πρόταση της Υπουργού Τουρισμού, αποφασίζει:

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου