Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26/20.12.2016

Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα "Ρεύματα-Νεράιδα" στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 28/ 24-8-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 184)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/12/2016

Κωδικοποιημένο

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 994/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 279).

β) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232).

γ) Του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

δ) Της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα "Ρεύματα-Νεράιδα" στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124 - Διόρθωση σφάλματος Α΄ 137).

ε) Της 28/24-8-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα "Ρεύματα- Νεράιδα" στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)" (Α΄ 124)» (Α΄ 184).

2) Την 70259/23-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Συγχώνευση φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 3426).

3) To 249/12-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και Τεχνικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4) Τις 2199/119684/25-10-2016 και 2582/137790/ 7-12-2016 προτάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζει:

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

send