Προεδρικό Διάταγμα 132/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/12/2016

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α', υποπερ. αα' του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α'35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (A΄104).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98)].

γ) Του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α' 199).

δ) Του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τη με αριθμό 43/2016 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία για τη διατύπωση της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ήτοι:

α) Τη με αριθμό 66941/9-11-2016 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

β) Τη με αριθμό 2822/4-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

γ) Τη με αριθμό 5516/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.

δ) Τη με αριθμό 492/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου.

ε) Τη με αριθμό 1018/8-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτ. Μακεδονίας.

στ) Τη με αριθμό 1890 Β/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

ζ) Τη με αριθμό 6435/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.

η) Τη με αριθμό 3913/2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας.

θ) Τη με αριθμό 11300/8-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης.

ι) Τη με αριθμό 4889/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

ια) Τη με αριθμό 3524/9-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.

ιβ) Τη με αριθμό 462/7-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας.

ιγ) Τη με αριθμό 2721/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας.

ιδ) Τη με αριθμό 6221/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης.

ιε) Τη με αριθμό 738/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας.

ιστ) Τη με αριθμό 761/9-11-2016 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας.

ιζ) Τη με αριθμό 6083/8-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.

ιη) Τη με αριθμό 4981/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.

ιθ) Τη με αριθμό 1823/7-11-2016 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

3. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ' αριθ. 226/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

send