Προεδρικό Διάταγμα 133/2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

29/12/2016

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α’ 182),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98),

γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208),

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθ. 220/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Προϋποθέσεις

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Εξετάσεις

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Διαδικασία χορήγησης αδείας

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Ανανέωση αδείας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Διορισμός

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Κωλύματα

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Περιοδική ενημέρωση

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Διαρκής επιμόρφωση

Άρθρο 16 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Αμοιβή

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Γενικές Αρχές

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 19 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Παραγραφή

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 21 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Επιμέτρηση ποινής

Άρθρο 22 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 23 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 24 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 25 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Πειθαρχική διαδικασία

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Ανάκληση αδείας

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Ευθύνη

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016

Άρθρο 29 - Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 - Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

send