Προεδρικό Διάταγμα 38/2018

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

25/04/2018

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α', υποπερ. ββ' του ν.  1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α' 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).

β. Του άρθρου 25 του ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (Α' 152).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τη με αριθμό 173/28-2-2018 γνώμη της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων η οποία για τη διατύπωση της έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας ήτοι:

α. Τη με αριθμό ΓΠ 3867/18/1-2-2018 γνώμη του Αναπληρωτή Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

β. Τη με αριθμό ΓΠ 1826/9-2-2018 γνώμη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

γ. Τη με αριθμό ΓΠ 158/5-2-2018 γνώμη του Προϊστάμενου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

δ. Τη με αριθμό ΓΠ 838/22-2-2018 γνώμη του Προϊσταμένου του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

ε. Τη με αριθμό ΓΠ 810/12-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

στ. Τη με αριθμό ΓΠ 565/8-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

ζ. Τη με αριθμό ΓΠ 1880/5-2-2018 γνώμη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

η. Τη με αριθμό 218/8-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

θ. Τη με αριθμό ΓΠ 492/7-2-2018 γνώμη της Προϊσταμένης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

3. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 43/2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.