Προεδρικό Διάταγμα 39/2018

Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάμου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

25/04/2018

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 17 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2830/2000 (Α΄ 96),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κ υβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τα π.δ. 392/1997 «Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων» (Α΄ 277), 114/2011 «Αύξηση αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην Επικράτεια και κατανομή αυτών ανά περιφέρεια Ειρηνοδικείου» (Α΄ 250) και 110/2012 «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας (Α΄ 193).

3. Το με αρ. πρωτ. 23516/14-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Τη με αριθμό 1/2017 απόφαση της επιτροπής καθορισμού θέσεων συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τη με αριθμό 36/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2018

send