Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/05/2017

Κωδικοποιημένο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 59 και 60 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), ιδίως την παρ. 15 του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),

στ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50) και του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/ 1997» (Α΄ 133).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός

Άρθρο 2 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)

Άρθρο 3 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Άρθρο 4 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Άρθρο 5 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Άρθρο 6 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Χρήστες ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Άρθρο 7 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Εγγραφή Χρηστών στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Άρθρο 8 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Άρθρο 9 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.20179 - Υποβολή πλειοδοτικών προσφορών

Άρθρο 10 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Σειρά Εκπλειστηρίασης Πραγμάτων

Άρθρο 11 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Επιστροφή Εγγύησης

Άρθρο 12 - Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017 

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.