logo-print

Aνυπότακτος εξωτερικού ή εσωτερικού;

Η διαφορά και οι έννομες συνέπειες

23/01/2022

25/05/2023

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Ν. 3421/05 περί "Στρατολογίας των Ελλήνων και άλλες διατάξεις" όλοι οι Έλληνες πολίτες υπέχουν υποχρέωσης στράτευσης. Τι συμβαίνει όμως με όσους δεν εκπληρώνουν την ως άνω υποχρέωση τους και κηρύσσονται ανυπότακτοι;

1. Ποιοι κηρύσσονται ανυπότακτοι.

Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν εμφανίζονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης. Η ανυποταξία αρχίζει την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης και διακόπτεται για συγκριμένους στον νόμο λόγους.

Το ελληνικό κράτος δεν προβαίνει άμεσα στην κήρυξη της ανυποταξίας αλλά μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα Στρατολογικά γραφεία σε συνεργασία με τις Αστυνομικές αρχές αναζητούν τους ανυπότακτους στην προσπάθεια τους να εξακριβώσουν τους λόγους της μη κατάταξης τους1

2. Ανυπότακτος εσωτερικού ή εξωτερικού;

Α. Το κριτήριο Διάκρισης

Η ανυποταξία, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της ανυποταξίας, διακρίνεται σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρο 51 παρ. 4 ν. 3421/2005). Συνήθως οι ανυπότακτοι εξωτερικού είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Β. Οι Ανυπότακτοι εσωτερικού

Οι ανυπότακτοι εσωτερικού αντιμετωπίζουν τις παρακάτω εκτιθέμενες έννομες συνέπειες

i) Άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανυποταξίας όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 32 α. του ν. 2287/1995 του "Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα".Ο ανυπότακτος εσωτερικού κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί, λόγω της σχετικής ποινικής δίωξης που του έχει ασκηθεί.

ii) Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 6.000 ευρώ.

iii) Απαγόρευση χορήγησης ή θεώρησης διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.3421/2004.

Γ. Οι Ανυπότακτοι εξωτερικού

Οι ανυπότακτοι εξωτερικού παρουσιάζουν μια ελαφρώς ηπιότερη νομική μεταχείριση από τους αντίστοιχους του εσωτερικού. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

i) Άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανυποταξίας όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 32 α. του ν. 2287/1995 του "Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα".

ii) Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 6.000 ευρώ.

iii) Απαγόρευσης παραμονής στην Ελληνική επικράτεια πέρα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, (άρθρο 54 του ν. 3421/2004) . Κατά λογική ακολουθία ο ανυπότακτος εξωτερικού εκδίδει διαβατήριο.

3. Διαδικασία χαρακτηρισμού ανυπότακτου εξωτερικού.

Η διαδικασία χαρακτηρισμού ως ανυπότακτος εξωτερικού απαιτεί συγκριμένες ενέργειες από τη πλευρά του ενδιαφερόμενου.

Α. Δήλωση στο προξενείο της χώρας διαμονής

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση2 στο Προξενείο/Πρεσβεία της χώρας που διαμένει και εργάζεται, στην οποία δηλώνει το χρονικό διάστημα διαμονής του στο εξωτερικό και για ποιο λόγο, επιθυμεί να χαρακτηριστεί ως ανυπότακτος εξωτερικού προκειμένου να καταθέσει αίτηση για νέο διαβατήριο.

Β. Διαβίβαση του αιτήματος στη στρατολογία

Εν συνεχεία, το Προξενείο/Πρεσβεία στέλνει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή εκδίδει το ίδιο βεβαίωση διαμονής του ενδιαφερομένου στο εξωτερικό την οποία και στέλνει στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία.

Γ. Έκδοση βεβαίωσης ανυποταξίας

Κατόπιν της έγκρισης της αρμόδιας στρατολογικής αρχής εκδίδεται το πιστοποιητικό ανυποταξίας το οποίο αποστέλλεται στο Προξενείο/Πρεσβεία για να λάβει γνώση ο ενδιαφερόμενος.

Δ. Έκδοση Διαβατηρίου

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδώσει διαβατήριο μέσω του Προξενείου/Πρεσβείας3 και να εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια για 30 ημέρες το χρόνο καθώς και κατά τη διάρκεια των εκλογών μέχρι 40 ημέρες4.

Εκτός από τα ανωτέρω, οι λοιπές συνέπειες της ανυποταξίας παραμένουν ενεργές, ήτοι η άσκηση της ποινικής δίωξης και επιβολή του διοικητικού προστίμου ύψους 6.000 ευρώ, και θα πρέπει να τακτοποιηθούν με την συνδρομή ενός έμπειρου νομικού, με γνώση του αντικειμένου.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας γραφείο με e-mail στο kepesidis.kolivalaw@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2104132085 και 6948561550.

  • 1. Η όλη διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσης για κατάταξη. Καθ' όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα τα Στρατολογικά Γραφεία διενεργούν αλληλογραφίες και υπομνήσεις στις αρχές για τον εντοπισμό των μη καταταγέντων. Μετά την παρέλευση του 6-μήνου τα Στρατολογικά Γραφεία κηρύσσουν ανυπότακτους τους μη καταταγέντες στρατευσίμους και εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν και ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
  • 2. Ενδέχεται να απαιτείται να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτών διαμένει στο εξωτερικό (βεβαίωση διαμονής από το οικείο δημαρχείο του τόπου διαμονής, σύμβαση εργασίας, λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές δηλώσεις).
  • 3. Το διαβατήριο δεν αναφέρει ότι είναι ανυπότακτος εξωτερικού
  • 4. να έχει το φόβο μήπως συλληφθεί, αφού κατά τα ανωτέρω διαστήματα σύμφωνα με το νόμο αναστέλλεται η ποινική δίωξη

Αντώνιος Κεπεσίδης

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
send