logo-print

Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.: Τι προβλέπει η νέα Υπουργική Απόφαση

Η υπ’αριθμ. 122577/2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αυτοματοποιημένη διαδικασία καταχώρισης πράξεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) από τις ίδιες τις επιχειρήσεις

18/12/2020

21/02/2021

Την 22-11-2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’αριθμ. 122577 (Β' 5160/2020 ΦΕΚ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αυτοματοποιημένη διαδικασία καταχώρισης πράξεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Αυτοματοποιημένη ορίζεται η καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο τον υπόχρεο χωρίς τη διαμεσολάβηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Εφεξής οι επιχειρήσεις θα αναρτούν στο Γ.Ε.Μ.Η. ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, στοιχεία και πράξεις (οικονομικές καταστάσεις, οι ιδρυτικές πράξεις, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κ.α.) για τις οποίες είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους.

Να σημειωθεί ότι ήδη με το Νόμο 4635/2019 προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, όμως τεχνικά δεν ήταν εφικτή καθώς απαιτούνταν η έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αυτοματοποιημένη καταχώριση δύνανται να πραγματοποιούν μόνο οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. υπό την προϋπόθεση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ενώ οι μη υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που επιθυμούν την καταχώριση δηλωτικής πράξης ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω έννομου συμφέροντος, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης. Εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία το έννομο συμφέρον πραγματοποιείται τυπικός έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτησης και η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην σχετική καταχώριση, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.

Η αυτοματοποιημένη καταχώριση πράξεων από τις επιχειρήσεις χωρίς τον εκ των προτέρων έλεγχο αφορά :

  • Ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.
  • Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας όπου σε απόφαση αύξησης θα πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός, η ονομαστική αξία, το είδος οι όροι έκδοσης και των μετοχών που εκδίδονται και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.
  • Το διορισμό και την για οποιοδήποτε λόγο παύση των προσώπων (στοιχεία ταυτότητας) με τα που ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα και είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο
  • Την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε μετά από κάθε αύξησή του.
  • Εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας οι οποίες θα πρέπει να εμπεριέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις διανομής προσωρινού μερίσματος
  • Δικαστική απόφαση κάθε βαθμού με την οποία κηρρύσεται η εταιρία άκυρη ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία καθώς επίσης και δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
  • Το διορισμό και την αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
  • Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ’ ιδίαν διατάξεις.

Εξαίρεση από την αυτοματοποιημένη καταχώριση :

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση ρητά εξαιρούνται οι πράξεις που αφορούν

α. κάθε είδους μετασχηματισμό (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές),

β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) και

γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, μπορούν να προχωρούν αυτεπαγγέλτως σε καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές πράξεων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα, και η πληρότητα των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων. Ο δε έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα τον μήνα Μάιο και Νοέμβριο και σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κάθε φορά επί του αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων.

Σε περίπτωση λάθους δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης όπου εκ παραδρομής καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα λανθασμένη πράξη, στοιχείο ή αρχείο στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., τότε ο υπόχρεος με αίτησή του ζητά τη σχετική διόρθωση και εφόσον διαπιστωθεί το λάθος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται η διόρθωση ή εάν κριθεί σκόπιμο διαγράφεται η σχετική καταχώριση επιβάλλοντας στον υπόχρεο κυρώσεις.

Τέλος στην περίπτωση που υπάρχει δόλια παραποίηση των στοιχείων τότε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4635/2019 επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως και 100.000 ευρώ. Στη περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός της τριετίας, το ποσό του προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΛΕΚΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΛΕΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» ιδρύθηκε το έτος 1995 και αναλαμβάνει τη νομική, δικαστική και εξωδικαστική, υποστήριξη φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων  και Οργανισμών σε όλη την Ελλάδα με εξειδίκευση που αποκτήθηκε με...

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send