logo-print

Έβδομη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

16/08/2021

24/08/2021

Η έβδομη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται η αντισυνταγματικότητα του νόμου περί καταβολής δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές είναι πλέον γεγονός.

Η υπ΄ αριθμόν 1796/24.06.2021 προδικαστική απόφαση με αντικείμενο ιατρική αμέλεια είναι η πιο ξεκάθαρη και νομικά δίκαιη και σκληρή απόφαση υπέρ της αντισυνταγματικότητος του νόμου 4640/2019 αναφέρουσα χαρακτηριστικά ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού «(…)παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας, καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος (ΠΠΠατρ 94/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘεσ 4609/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘεσ 5352/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ»

Πλέον, η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να κωφεύει άλλο. Η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι αδιάφορη στην ύπαρξη ενός αντισυνταγματικού και κατάφωρα αντικοινωνικού νόμου. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και ας ασκήσουν επιτέλους αυτά που επιτάσσει ο νόμος, η κοινωνική απαίτηση, η συνταγματική επιταγή και η συνείδησή τους.

Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες αποφάσεις και θα συνεχιστεί ο δικαστικός αγώνας μας και τελικά ο αντισυνταγματικός αυτός νόμος θα καταργηθεί. Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1796/2021

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Χαράλαμπο Κωτουλόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Ρόγγα, Πρωτοδίκη, Μαρία Βλαχογιάννη, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια κι από τη Γραμματέα Παναγιώτα Γεωργοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 17η Δεκεμβρίου 2020, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Α) ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ: 1)………., 2)……………, 3)……………, που προκατέθεσαν εμπρόθεσμα προτάσεις, κατ΄ άρθρο 237 παρ. 1 εδ α΄του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Διαλυνά (ΑΜ/ΔΣΘεσσαλονίκης : 1529), νόμιμα εξουσιοδοτουμένου, δυνάμει των από 12-5-2019 εξουσιοδοτήσεων, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ο οποίος (δικηγόρος) προσκόμισε το με αριθμ. … γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Θεσσαλονίκης (άρθρο 61 Ν. 4194/2013, όπως αντικατ. με το άρθρο 7 παρ. 8 α΄του Ν. 4205/2013), ενώ στο ακροατήριο παραστάθηκε η πληρεξουσία δικηγόρος Ιφιγένεια Βαϊοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ: 40345) που προσκόμισε το με αριθμ. ……. Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Α. (άρθρο 61 Ν. 4194/2013, όπως αντικατ. με το άρθρο 7 παρ. 8 α΄ του Ν.4205/2013).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)………………, 2)………….. και 3)…………

Β) ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …………………….

ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ……………………….

Γ) ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: ………………………………………….

ΤΩΝ ΚΑΘ΄ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1)……….., 2)……….,3)……………..

Οι ενάγουσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 6-11-2018 και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……………8 (υπό στοιχείο Α') αγωγή τους, ο ανακοινώνων τη δίκη- προσεπικαλών σε παρέμβαση - παρεμπιπτόντως ενάγων η από ……. και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης……………. (υπό στοιχείο Β') προσεπίκληση και η προσθέτως παρεμβαίνουσα η από ……….. και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………..(υπό στοιχείο Γ') πρόσθετη παρέμβαση. Η συζήτηση των ως άνω εισαγωγικών δίκης δικογράφων, μετά το πέρας των προθεσμιών εκ της διάταξης του άρθρου 237 του ΚΠολΔ, προσδιορίστηκε, με τις από ………….αντίστοιχες εκθέσεις ορισμού δικασίμου του αρμοδίου δικαστή του παρόντος δικαστηρίου, για τη δικάσιμο…………, οπότε η συζήτησή τους ματαιώθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COV\D-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΠΝΠ 11.03.2020 ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020). Ακολούθως, προσδιορίστηκαν οίκοθεν, με τις από ……….. αντίστοιχες εκθέσεις ορισμού δικασίμου του αρμοδίου δικαστή του παρόντος δικαστηρίου, για να συζητηθούν τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκαν στο οικείο πινάκιο, με αριθμούς ………….αντίστοιχα.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο των, ως άνω υποθέσεων, που συνεκφωνήθηκαν, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που προκατέθεσαν:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΝΟΜΟ

Νόμιμα επαναφέρονται, οίκοθεν, προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, μετά από τη ματαίωση της συζήτησής τους σε προγενέστερη δικάσιμο που είχε οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4690/2020, η από ……και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………… (υπό στοιχείο Α') αγωγή, η από ……… και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………. (υπό στοιχείο Β') ανακοίνωση δίκης- προσεπίκληση σε παρέμβαση- παρεμπίπτουσα αγωγή και η από από ……… και με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………(υπό στοιχείο Γ') πρόσθετη παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της δίκης και μείωση των δικαστικών εξόδων (31 παρ.1, 246, 283, 285 ΚΠολΔ), λόγω της μεταξύ τους σχέσης κυρίου και παρεπόμενου, καθόσον στηρίζονται στο ίδιο βιοτικό συμβάν, εκκρεμούν ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου και υπάγονται στην ίδια τακτική διαδικασία.

Α] Με την κρινόμενη κύρια αγωγή τους, οι ενάγουσες ισχυρίζονται: Ότι ο συγγενής τους …….. (σύζυγος της πρώτης και πατέρας των λοιπών εναγόντων) την ……. παρουσίασε υποτασικό επεισόδιο, αιμορραγία από το ορθό και αιματέμεση και εξ αυτού εισήχθη για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο ……, από το :οποίο διεκομίσθη, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, στο υποκατάστημα της τρίτης εναγόμενης ιδιωτικής κλινικής στο ……… για περαιτέρω αντιμετώπιση από τον πρώτο εναγόμενο, ιατρό - αγγειολόγο, ο οποίος το 2008 είχε χειρουργήσει το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Ότι την ………. κατόπιν σύστασης του πρώτου εναγομένου, διενεργήθηκε επέμβαση αποκατάστασης, από την οποία προκλήθηκε ισχαιμία κάτω άκρων με αποτέλεσμα τη νέκρωσή τους. Ότι την επόμενη ημέρα εισήχθη στη ΜΕΘ της τρίτης εναγομένης με εικόνα εξελισσόμενης ισχαιμίας κάτω άκρων, αιματώματος και φλεγμονής κι έτσι την ……… ακολούθησε νέα επέμβαση σε σηπτικό έδαφος για αποκατάσταση της ισχαιμίας των κάτω άκρων και αφαίρεση νεκρωμένων μυών. Ότι ……., κατά τη νοσηλεία του, παρουσιάστηκε αιμορραγία από τη δεξιά κνήμη και κλήθηκε ο δεύτερος εναγόμενος, εφημερεύων ιατρός- χειρούργος. Ότι ανευρέθη το αναφερόμενο ενδοσοκομειακό μικρόβιο και ακολούθως την ………. έλαβε χώρα χειρουργικός ακρωτηριασμός ύπερθεν του -δεξιού γόνατος. Ότι οι δύο πρώτοι εναγόμενοι ιατροί, που τελούν σε σχέση πρόστησης με την τρίτη εναγομένη, κατά την εκτέλεση των ιατρικών τους καθηκόντων παρέβησαν την υποχρέωση επιμέλειας να ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής, δεοντολογίας και τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας, παρέλειψαν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της υγείας του και δεν εκτίμησαν όπως όφειλαν και μπορούσαν την μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς -όπως τα θεμελιωτικά των ανωτέρω πράξεων και παραλείψεων πραγματικά περιστατικά μνημονεύονται ειδικότερα στο αγωγικό δικόγραφο, με αποτέλεσμα την …. να επέλθει ο θάνατος του ασθενούς, συνεπεία καρδιακής ανακοπής, η οποία επήλθε σε έδαφος μετεγχειρητικής αιμορραγίας και σήψης λόγω μόλυνσης. Ότι εξαιτίας της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς οι ενάγουσες υπέστησαν ηθική βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό, κατόπιν νόμιμου περιορισμού του ύψους των αγωγικών κονδυλίων, με προφορική 'δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα πρακτικά (άρθρα 223, 224, 294, 295 παρ. 1 εδ. β' και 297 ΚΠολΔ), ζητούν: α) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και έκαστος εις ολόκληρον, να τους καταβάλουν στην μεν πρώτη ενάγουσα το ποσό των 100.000,00 ευρώ, στη δε δεύτερη και τρίτη αυτών το ποσό των 50.000,00 ευρώ σε εκάστη, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας και μέχρι πλήρους εξόφλησης, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης, που προκλήθηκε σε αυτές από τον θάνατο της συγγενούς τους, ένεκα της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς τους, καθώς και β) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων. Η αγωγή αυτή, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτά με κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις ………… και επίδοσή της στους εναγομένους την …….. (βλ. τις προσκομιζόμενες με επίκληση από τις ενάγουσες -με αριθμ. ………εκθέσεις επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά………… και την με αριθμ. ……….έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά ……….), ήτοι εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεσή της κατ' άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2015), παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος, καθ' ύλην και κατά τόπο, αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 7, 9, 10, 18, 22, 25 παρ. 2 και 35 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία και είναι ορισμένη, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις των ,εναγομένων, αφού περιέχει με πληρότητα όλα τα θεμελιούντα αυτή, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, πραγματικά περιστατικά. Περαιτέρω, είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις 297 εδ. α', 298, 299, 330 εδάφιο β', 340, 345, 346, 481 επ., 914, 922, 926, 932 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 13 και 24 του α. ν. 1565/1939 «Περί Κώδικος Ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 47 ΕισΝΑΚ, 2 παρ. 3 εδ. α και 3 παρ. 2 και 3, 9 παρ. 1, 11 και 12 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), 62 του Ν. 2071/1992, 15, 28 και 302 του'ΠΚ, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω κι ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα προσκομιζόμενα με επίκληση από τις ενάγουσες, με κωδικούς ……………, ……… και ………………., ηλεκτρονικά παράβολα της Π.Γ.Π.Σ., σε συνδυασμό με τις εξοφλητικές αποδείξεις αυτών της τράπεζας ………… Α.Ε.).

Β] Με την (υπό στοιχείο Β') προσεπίκληση και τη σωρευόμενη σε αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή, ο δεύτερος εναγόμενος της κύριας αγωγής (…………….) ισχυρίζεται: Ότι ασκήθηκε σε βάρος του η από ……… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ……………. (υπό στοιχείο Α') αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας επισυνάπτεται ,αυτούσιο. Ότι κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο έλαβε χώρα το επικαλούμενο από τις ενάγουσες της κύριας αγωγής ζημιογόνο γεγονός, δυνάμει του αναφερόμενου ασφαλιστικού συμβολαίου, το οποίο ήταν σε ισχύ, είχε ασφαλιστεί για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων από την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέχρι του ποσού των 600.000,00 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός, στην καθ' ης η προσεπίκληση - παρεμπιπτόντως εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, η οποία είναι δικονομική του εγγυήτρια και ευθύνεται εγγυητικά απέναντί του. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ζητεί από την καθ' ης η προσεπίκληση να παρέμβει υπέρ αυτού στην παρούσα εκκρεμή δίκη και για την περίπτωση που γίνει δεκτή η εναντίον του κύρια αγωγή ζητεί, κατ6ιτιν παραδεκτής μετατροπής του αιτήματος της παρεμπίπτουσας αγωγής της από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, με την έκδοση προσωρινά εκτελεστής απόφασης, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της παρεμπιπτόντως εναγόμενης να του καταβάλει όποιο ποσό τυχόν υποχρεωθεί ο ίδιος να καταβάλει στις ενάγουσες ως επιδικασθείσα αποζημίωση, με το νόμιμο τόκο από την ημέρα καταβολής του ποσού μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, καθώς και να καταδικαστεί η προσεπικαλούμενη - παρεμπιπτόντως εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτή παρεμπίπτουσα αγωγή, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτά με κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού την …… και επίδοσή του στην καθ' ης η προσεπίκληση - παρεμπιπτόντως εναγομένη την ………. (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση με αριθμ. ………. έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ………), ήτοι εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεσή της κατ' άρθρο 215 παρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 89 ΚΠολΔ, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος, καθ' ύλην και κατά τόπο, αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, συνεκδικαζόμενη με την κύρια αγωγή (άρθρα 7 - 9, 14 παρ. 2, 18, 31 παρ. 1, 89, 91, 218 και 285 ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να θεμελιωθεί η συμβατική ευθύνη της παρεμπιπτόντως εναγόμενης και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 11 και 25 του ν. 2496/1997, 361 και 345 ΑΚ, 69 παρ. 1 περ. ε', 88, 89, 238, 283, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο μετά την τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό κρίνεται απορριπτέο ως νόμω αβάσιμο, καθόσον προσωρινά εκτελεστές κηρύσσονται μόνο οι καταψηφιστικές αποφάσεις (ΕφΘες 356/1994 Αρμ 1994.1389). Πρέπει, επομένως, η παρεμπίπτουσα αγωγή, κατά το μέρος της που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κι ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον για το αντικείμενό της, μετά την τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος αυτής σε έντοκο αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 42_ του Ν. 4640/2019 ορίζεται ότι «Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ΝΔ/τος 1544/1942 (Α' 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 3994/2011 .(Α' 165), το άρθρο 21 του Ν. 4055/2012 (Α' 51) και το άρθρο 33 του Ν. 4446/2016 (Α' 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του Ν. ΓΠΝ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν-την ακύρωση πλειστηριασμού». 2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία». Εκ της διατάξεως αυτής καθίσταται σαφές ότι στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξαρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1η-1-2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου κατ' άρθ. 2 του Ν. ΓΠΝ/1912. Η ως άνω διάταξη, υποχρεώνοντας τον διάδικο που άσκησε μία αναγνωριστική αγωγή προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4640/2019 ή άσκησε αυτή ως καταψηφιστική έχοντας ωστόσο υπόψη ότι έχει τη δυνατότητα τροπής αυτής σε αναγνωριστική μέχρι τη συζήτησή της (ανεξάρτητα εαν προέβη στην τροπή πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4640/2019), σε καταβολή δικαστικού ενσήμου, ουσιαστικά εισάγει αναδρομική επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, η οποία όμως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής ως αντίθετη στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στούς πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των άρθρων 20 παp.1-, 26 παρ. 3, 94 παρ. 4, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, 2 παρ. 3 και 14 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, διότι δυσχεραίνει το δικαίωμα των διαδίκων σε έννομη προστασία, καθώς τους επιβαρύνει αιφνιδιαστικά (ήτοι με νόμο που θεσπίστηκε μετά την άσκηση της αγωγής τους) με επιπλέον δικαστικά έξοδα. Ειδικότερα η εξαίρεση των αναγνωριστικών αγωγών από το τέλος δικαστικού ενσήμου καθιερώθηκε και διατηρήθηκε επί μακρόν στην υπηρεσία των δικαιωμάτων ελεύθερης πρόσβασης σε δικαστήριο και ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. Η επέκταση του δικαστικού ενσήμου, όμως, και στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα αναδρομικά και στις ήδη κατά την ψήφιση τού Ν.4640/2019 ασκηθείσες αγωγές, σημαίνει ότι πλέον καθίσταται δικονομική προϋπόθεση του παραδεκτού της παράστασης του διαδίκου, γεγονός προδήλως αντισυνταγματικό, καθώς καθιστώντας δυσβάσταχτη οικονομικά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, περιορίζει και σε πολλές περιπτώσεις στερεί το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας. Ο πολίτης, ιδίως ο οικονομικά αδύναμος, προσέφευγε στην άσκηση αναγνωριστικής αγωγής, εφόσον δεν απαιτείτο ,η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου και, ακολούθως, σε περίπτωση επιδικάσεως συγκεκριμένου ποσού από το Δικαστήριο, προέβαινε συνήθως στην έκδοση διαταγής πληρωμής, όπου κατέβαλε πλέον το απαιτούμενο, με βάση, όμως, το επιδικασθέν και όχι το αιτηθέν ποσό, τέλος δικαστικού ενσήμου, καθόσον είχε αρθεί η υφιστάμενη αβεβαιότητα περί της ύπαρξης του δικαιώματος ή της έκτασης του. Συνεπώς, η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις ήδη ασκηθείσες προ του Ν.4640/2019 αναγνωριστικές αγωγές ή σε αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές αλλά τράπησαν σε αναγνωριστικές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, λαμβανομένου υπόψη του ότι στην καθ' ύλην αρμοδιότητά του υπάγονται αγωγές με αντικείμενο άνω των 250.000 ευρώ κατ' άρθρο 14 παρ. 2 σε συνδυασμό με άρθρο 18 του ΚΠολΔ, ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη, αποτελεί συνταγμάτικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας, καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος (ΠΠΠατρ 94/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘεσ 4609/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘεσ 5352/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Γ) Με την κρινόμενη (υπό στοιχείο Γ') πρόσθετη παρέμβαση, η προσεπικαλούμενη ασφαλιστική εταιρία, εκθέτει ότι έχει προσεπικληθεί από τον δεύτερο εναγόμενο της κύριας αγωγής, ως δικονομική εγγυήτρια, βάσει ασφαλιστικής μεταξύ τους σύμβασης για την κάλυψη της αστικής επαγγελματικής του ευθύνης έναντι τρίτων και επικαλούμενη έννομο συμφέρον, λόγω της εξάρτησης της γέννησής της υποχρέωσής του για αποζημίωση από την έκβαση της κύριας δίκης, ζητεί να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δευτέρου εναγομένου της κύριας δίκης και κατά των εναγουσών αυτής, να απορριφθεί η κύρια αγωγή και να καταδικαστούν οι αντίδικοί της (κυρίως ενάγουσες) στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Η κρινόμενη πρόσθετη παρέμβαση, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτά με κατάθεση του δικογράφου αυτής στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την …. και επίδοσή της σε .όλους τους αρχικούς διαδίκους εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (………), καθώς ασκήθηκε μετά από προσεπίκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 1, 238 παρ. 1 σε συνδυασμό και με το άρθρο 81 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. τις προσκομιζόμενες με επίκληση με αριθμ. ……… και ……… εκθέσεις επίδοσης της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …………., τη με αριθμ. ………… έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Λάρισας ……………., τις με αριθμ. ……………..και ………… εκθέσεις επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά …………..και την με αριθμ. ………….. έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ………..), αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στο οποίο εκκρεμεί η ως άνω κύρια αγωγή (άρθρα 7 - 9, 14 παρ. 2, 18, 31 παρ. 1-2 και 80 ΚΠολΔ) κατά την ίδια τακτική διαδικασία και είναι. νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 80 επ., 176, 182 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κι ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Οι εναγόμενοι της κύριας (υπό στοιχείο Α') αγωγής, καθώς και η προσθέτως παρεμβαίνουσα, με τις νόμιμα κατατεθειμένες προτάσεις τους, αρνούνται αιτιολογημένα τα θεμελιωτικά γεγονότα της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι όλες οι ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν από τους εναγόμενους ιατρούς, εκτελέστηκαν lege artis και ουδεμία παρανομία ούτε υπαιτιότητα τους βαρύνει. Επικουρικά, προβάλουν τον ισχυρισμό περί καταχρηστικής άσκησης της κρινόμενης αγωγής, δοθέντος ότι αφενός αυτή ασκήθηκε ένα περίπου μήνα πριν τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 937 ΑΚ παραγραφής της αξίωσής τους, αφετέρου ουδέποτε εξέφρασαν κάποιο παράπονο για την ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση του θανόντος συγγενή τους, έτσι ώστε η συμπεριφορά τους αυτή να αντίκειται προφανώς στην καλή πίστη, στα χρηστά ήθη και στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Ο εν λόγω ισχυρισμός, ,ο οποίος επιδιώκεται να στηριχθεί στο άρθρο 281 ΑΚ, είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, καθώς και αληθή υποτιθέμενα τα πραγματικά περιστατικά που επικαλούνται οι εναγόμενοι, δεν συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των εναγουσών, αφού δεν αποτελούν μακροχρόνια συμπεριφορά αυτών, η οποία να δημιούργησε στους εναγόμενους, δεδομένων και των λοιπών συνθηκών και ειδικών περιστάσεων, την εύλογη πεποίθηση ότι αυτές δε θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ώστε να καθίσταται επαχθής η ανατροπή της κατάστασης, για τους τελευταίους (ΑΠ 16/2017). Περαιτέρω, η προσεπικαλούμενη- παρεμπιπτόντως εναγομένη με 'τις εμπρόθεσμα και νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της, συνομολογεί την κατάρτιση της ένδικης ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία ανανεώθηκε τελευταία φορά την …… για την ασφαλιστική περίοδο από …….. έως ……….., αλλά επικουρικά αρνείται την κάλυψη του ένδικου κινδύνου λόγω μη ανακάλυψης και αναγγελίας αυτού κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου (ρήτρα «claims made policy»), εφόσον η ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας έλαβε χώρα το πρώτον την 26-11-2018 με την κοινοποίηση σχετικής επιστολής του προσεπικαλούντος- παρεμπιπτόντως ενάγοντος, ήτοι μεταγενέστερα από την προθεσμία ενός έτους από τη λήξη της επίδικης ασφαλιστικής περιόδου (……) ή από την προθεσμία ενός έτους από τη λήξη της τελευταίας ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (………). Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, ερειδόμενος στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 2496/1997 (ΟλΑΠ 18/2015, ΕφΑθ 113/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κι ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Επιπλέον, όλως επικουρικώς, διατείνεται ότι το όριο ευθύνης της για την κάλυψη του κινδύνου από το ένδικο ασφαλιστήριο έναντι του παρεμπιπτόντως ενάγοντος είναι το ποσό των 600.000 ευρώ και ζητά να υποχρεωθεί στην καταβολή του ποσού, που τυχόν θα επιδικαστεί να καταβάλει ο τελευταίος στις ενάγουσες της κύριας δίκης μέχρι το ως άνω ποσό και όχι πέραν αυτού. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 361 ΑΚ, 1,7 παρ. 6 του Ν. 2496/1997 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Τέλος, υποβάλλει αίτημα εξαίρεσής της από την επιδίκαση τόκων επιδικίας λόγω εύλογης αμφιβολίας για την ένδικη αξίωση, το οποίο είναι νόμιμο, ερειδόμενο στη διάταξη του άρθρου 346 παρ. 1, εδ. δ' ΑΚ (ΑΠ 1207/2017) και πρέπει να ερευνηθεί κι ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από όλα τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, μερικά από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, χωρίς να παραγνωρίζεται η αποδεικτική δύναμη των λοιπών (ΑΠ 139/2009) και τα οποία εκτιμώνται από το Δικαστήριο, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από τις ενάγουσες με -αριθμ. ……., ……….. και ………… ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …………. και την με αριθμ. ………… ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………., που λήφθηκαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων, κατ΄ άρθρα 422 επ. ΚΠολΔ (βλ. …………… εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά ………), από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από τους δύο πρώτους κυρίως εναγομένους μ αριθμ. ………… ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ………., που λήφθηκαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων, κατ’ άρθρα 422 επ. ΚΠολΔ (βλ. τις με αριθμ. ………. εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών …….. και την με αριθμ…………. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Λάρισας ………….), από, τις προσκομιζόμενες με επίκληση από την τρίτη κυρίως εναγομένη με αριθμ. ………… ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ……………., που λήφθηκαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων, κατ΄ άρθρα 422 επ. ΚΠολΔ (βλ. τις με αριθμ. ………. εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά ……….., και την με αριθμ. ……….. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Λάρισας ……..), από την τεχνική έκθεση του ιατρικού συμβούλου …………..που προσκομίζουν με επίκληση ,οι δύο πρώτοι κυρίως εναγομένοι, η οποία εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο (ΑΠ 315/2015, ΑΠ 273/2014), από τις προτάσεις και τις ομολογίες των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ), αλλά κι από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο …………, σύζυγος της πρώτης κυρίως ενάγουσας και πατέρας των λοιπών κυρίως εναγουσών, την …………., παρουσίασε μεγάλη αιμορραγία από το ορθό και αιματέμεση. Διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας …………… για την παροχή πρώτων βοηθειών και κατόπιν, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του στο …. Νοσοκομείο ………. Μετά τη νοσηλεία του στο ως άνω νοσηλευτικό ίδρυμα και τη διενέργεια εξετάσεων, την ……… ο ως άνω ασθενής, κατόπιν επιθυμίας του ιδίου και της οικογένειάς του, διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο υποκατάστημα της τρίτης κυρίως εναγομένης ιδιωτικής κλινικής, ήτοι στο Ιατρικό Κέντρο ……., προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιατρικά από τον πρώτο κυρίως εναγόμενο ιατρό - αγγειολόγο, λόγω της προηγούμενης επιτυχούς επέμβασης που είχε διενεργήσει ο τελευταίος το …….. για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Πράγματι, την ….. εισήχθη στην ως άνω κλινική και αφού εκτιμήθηκε η κλινική εικόνα του ασθενούς και τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων, αποφασίστηκε, με την έγγραφη συγκατάθεση της πρώτης κυρίως ενάγουσας, η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης…………, η οποία έλαβε χώρα την ………… από τους δύο πρώτους κυρίως εναγομένους ιατρούς χειρούργους. Επίσης, επειδή κατά τη διάρκεια του ως άνω χειρουργείου οι ως άνω θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι τα κάτω άκρα του ασθενούς ήταν ισχαιμικά με απουσία μηριαίων αφίξεων λόγω προϋφιστάμενης αθηρωμάτωσης, ο πρώτος εξ αυτών προέβη σε διαστολή και τοποθέτηση STENT στις λαγόνιες αρτηρίες, προς το σκοπό αποκατάστασης της ροής του αίματος στα κάτω άκρα και την άρση της ισχαιμίας. Ο ασθενής, αμέσως μετά το χειρουργείο, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της τρίτης κυρίως εναγομένης ιδιωτικής κλινικής, όπου παρέμενε διασωληνομένος, ενώ στο δέρμα της κνήμης του δεξιού κάτω άκρου παρατηρήθηκαν φλύκταινες, καθώς και οίδημα στα κάτω άκρα (βλ. σχετικά το αντίστοιχο προσκομιζόμενο με επίκληση ημερήσιο φύλλο νοσηλείας), ενώ την επόμενη ημέρα διαπιστώθηκε ηπατική δυσπραγία αυτού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι υποδεικνυόμενες ιατρικές - διαγνωστικές εξετάσεις, από τις οποίες, την 26-11-20,13, αναδείχθηκε η ύπαρξη του μικροβίου Acinetobacter anitratum στο μόσχευμα, με περιορισμένη μερική ευαισθησία στο αντιβιοτικό Tigacil και Septrin και του μικροβίου Staphylococcus του μοσχεύματος, με περιορισμένη ευαισθησία σε διάφορα αντιβιοτικά. Η υγεία του ασθενούς ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, δεδομένης της σηπτικής κατάστασης αυτού. Μετέπειτα, την ………., ο πρώτος κυρίως εναγόμενος ιατρός προέβη σε διάνοιξη του δεξιού μηριαίου τραύματος για αφαίρεση ποσότητας αιμοπηγμάτων και σε χειρουργικό καθαρισμό των νεκρωμένων μυών - ιστών από τις κνήμες των κάτω άκρων. Η κατάσταση εξακολουθούσε βαριά kαι 3 μέρες μετά έγινε, εκ νέου, από τον πρώτο κυρίως εναγόμενο -ιατρό χειρουργικός καθαρισμός της δεξιάς κνήμης. Ωστόσο, την ……., κατόπιν καλλιέργειας ιστοτεμαχίων από τα κάτω άκρα, αναδείχθηκε η ύπαρξη του μικροβίου Acinetobacter anitratum στο τραύμα της δεξιάς κνήμης του κάτω άκρου, οπότε αυθημερόν αποφασίστηκε από τους θεράποντες ιατρούς. ο ακρωτηριασμός του δεξιού κάτω άκρου στο ύψους του μηρού. Την επέμβαση αυτή ενήργησε ο πρώτος κυρίως εναγόμενος, προκειμένου να περιοριστεί η λοίμωξη και η σήψη. Η κατάσταση του ασθενούς έβαινε επιδεινούμενη κι από την …… έως …. παρέμενε σε καταστολή και με μηχανική υποστήριξη. Εν τέλει, την …….. ο συγγενής των κυρίως εναγουσών κατέληξε λόγω καρδιακής ανακοπής, που επήλθε σε έδαφος μετεγχειρητικής αιμορραγίας και σήψης λόγω μόλυνσης. Οι κυρίως ενάγουσες ισχυρίζονται ότι ο θάνατος του συγγενούς τους επήλθε λόγω των αναφερόμενων αναλυτικά στο αγωγικό δικόγραφο πράξεων και παραλείψεων των δύο πρώτων κυρίως εναγομένων, ποστηθέντων της τρίτης κυρίως εναγομένης, καθόσον δεν ενήργησαν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Από την άλλη πλευρά, οι κυρίως εναγόμενοι διατείνονται ότι προέβησαν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς και ουδόλως ολιγώρησαν ή ενήργησαν αμελώς. Εφόσον για την επίλυση της ένδικης διαφοράς ανακύπτουν ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου ως προς το αιτούμενο κονδύλιο, για τη διάγνωση των οποίων (ζητημάτων) απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις ιατρικής επιστήμης, αναφορικά με την θεραπευτική μέθοδο που ακολουθήθηκε και το κατά πόσο αυτή ήταν η ενδεδειγμένη, ώστε να καταδειχθεί η τυχόν υπαιτιότητα των εναγομένων ιατρών της κύριας αγωγής που συνετέλεσε στον επιγενόμενο θάνατο του συγγενούς των εναγουσών, το Δικαστήριο πρέπει να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης επί των συνεκδικαζόμενων με την παρούσα δικογράφων και να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο κατ' άρθρα 368 παρ. 2 ΚΠολΔ και 254 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα διεξαχθεί, με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων, από έναν ιατρό - αγγειοχειρουργό, εγγεγραμμένο στον τηρούμενο στο Δικαστήριο, τούτο κατάλογο πραγματογνωμόνων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται, διότι η παρούσα δεν είναι οριστική (ΑΠ 876/2015).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, αντιμωλία των διαδίκων, την από …..και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …….. (υπό στοιχείο Α') αγωγή, την από ……… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …….. (υπό στοιχείο Β') ανακοίνωση δίκης -προσεπίκληση- παρεμπίπτουσα αγωγή και την από ……… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ………… (υπό στοιχείο Γ') πρόσθετη παρέμβαση..

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, στο ακροατήριο προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου διαδίκου, ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……., ιατρό αγγειοχειρουργό, ………….., ο οποίος περιέχεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, ο οποίος, αφού δώσει τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας απόφασης κι αφού λάβει υπόψη του τα έγγραφα της δικογραφίας και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί χρήσιμο και πρόσφορο, καθώς κι όσα άλλα έγγραφα του προσκομίσουν οι διάδικοι, ζητήσει κάθε απαιτούμενη διευκρίνιση ή πληροφορία από τους διαδίκους ή από τους πληρεξούσιους τους δικηγόρους ή από τρίτα αξιόπιστα πρόσωπα, και γενικά αφού προβεί σε όποιες ενέργειες κρίνει αναγκαίες και χρήσιμες, αξιοποιώντας τόσο τις γνώσεις της ειδικότητάς του όσο και τις γνώσεις της γενικής ιατρικής, πρέπει να συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις να γνωμοδοτήσει για τα ακόλουθα ζητήματα: α) Από ποια νόσο έπασχε ο συγγενής των εναγουσών …………. και ποιες ήταν οι ενδεδειγμένες ενέργειες ιατρικής θεραπείας του, β) ποια η κατάσταση του ασθενούς πριν την εισαγωγή του στο Ιατρικό Κέντρο ……… και τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης την ……, γ) εάν οι εναγόμενοι ιατροί διέγνωσαν ορθά τη νόσο από την οποία έπασχε ο ασθενής, αν "εφάρμοσαν την ενδεδειγμένη θεραπευτική μέθοδο διενεργώντας την ………. χειρουργική επέμβαση «αορτοεντερικής επικοινωνίας», τη διάνοιξη των λαγονιών αρτηριών και την τοποθέτηση STENT σε αυτές λόγω της διαπιστούμενης την ημέρα εκείνη ισχαιμίας των κάτω άκρων, και αν η χειρουργική αυτή επέμβαση εκτελέστηκε επιτυχώς, δ) εάν από την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης (……….) μέχρι τον γενόμενο ακρωτηριασμό του δεξιού μηρού …….) υπήρξε μετεγχειρητικά ισχαιμία των κάτω άκρων ή μη αναστρέψιμες ισχαιμικές βλάβες που απαιτούσαν τη διενέργεια κάποιας άλλης, και ποιας συγκεκριμένα, ιατρικής πράξης, ε) εάν ο ακρωτηριασμός του δεξιού μηρού έλαβε χώρα εγκαίρως και σε τι οφείλεται η επιμόλυνση του εν λόγω άκρου, και στ) από τι επήλθε εν τέλει ο θάνατος του ασθενούς και αν οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις (αναλυτικά αναφερόμενες κατ΄ είδος) των εναγομένων ιατρών. Επιπλέον, πρέπει να εισφέρει στο Δικαστήριο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διαπίστωση είναι κατά την κρίση του αναγκαία για τη διαλεύκανση της επίδικης διαφοράς. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που θα συντάξει επί των ανωτέρω τεθέντων ζητημάτων, θα κατατεθεί από τον ίδιο, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την από την όρκισή του, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης κατάθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα, την 24η Ιουνίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροοατήριο του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ